Besluit verlenen ondermandaat Kosteloze rechtskundige bijstand BES

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit verlenen ondermandaat Kosteloze rechtskundige bijstand BES

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand (verder te noemen: het bestuur),

Overwegende dat het bestuur aan het hoofd van de organisatie staat en is belast met de uitvoering van de bij of krachtens de wet aan de Raad voor Rechtsbijstand opgedragen taken en met het nemen van besluiten ter zake,

Overwegende dat de Minister van Veiligheid en Justitie en de Commissie toevoeging in strafzaken hebben besloten de Raad voor Rechtsbijstand te belasten met uitvoerende taken voor het stelsel van kosteloze rechtskundige bijstand in Caribisch Nederland,

Heeft het volgende besloten:

Artikel 1

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in het Mandaatbesluit toevoeging kosteloze rechtskundige bijstand BES (besluit van 9 juni 2016, nr. 768104, Stcrt. 22 juni 2016, nr. 32726) aan het bestuur mandaat verleend voor het nemen van besluiten die zien op:

 • 1. de aanvraag en de verlening van een toevoeging voor de verlening van kosteloze rechtskundige bijstand;

 • 2. het verstrekken van vergoedingen aan advocaten aan de hand van ingediende declaraties;

 • 3. het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van hoger beroep.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft daarbij bepaald dat het bestuur beslissingsbevoegdheden die hem zijn verleend via ondermandaat kan overdragen aan medewerkers van de Raad voor Rechtsbijstand.

Artikel 2

Aan de medewerkers in de functie van:

 • manager dienstverlening, faciliteiten en financiën en medewerker interne kwaliteit, specifiek belast met de uitvoering van het stelsel van de kosteloze rechtskundige bijstand in Caribisch Nederland

wordt ondermandaat verleend tot het nemen van de besluiten genoemd in artikel 1, onder 1 en 2.

Artikel 3

Aan de medewerkers in de functie van:

 • manager dienstverlening, faciliteiten en financiën en de manager stafdiensten

wordt ondermandaat verleend tot het nemen van de besluiten genoemd in artikel 1, onder 3.

Artikel 4

De Commissie toevoeging in strafzaken heeft in het Mandaatsbesluit toevoeging kosteloze rechtskundige bijstand in strafzaken BES 2016 (besluit van 8 juni 2016, nr. 768105 Stcrt. 22 juni 2016, nr. 32719) aan het bestuur mandaat verleend voor het nemen van besluiten die zien op:

 • 1. de aanvraag en de verlening van kosteloze rechtskundige bijstand in strafzaken;

 • 2. de vergoeding van kosteloze rechtskundige bijstand in strafzaken;

 • 3. het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van hoger beroep.

Artikel 5

Aan de medewerkers in de functie van:

 • manager dienstverlening, faciliteiten en financiën en medewerker interne kwaliteit, specifiek belast met de uitvoering van het stelsel van de kosteloze rechtskundige bijstand in Caribisch Nederland

wordt ondermandaat verleend tot het nemen van de besluiten genoemd in artikel 4, onder 1 en 2.

Artikel 6

Aan de medewerkers in de functie van:

 • manager dienstverlening, faciliteiten en financiën en de manager stafdiensten

wordt ondermandaat verleend tot het nemen van de besluiten genoemd in artikel 4, onder 3.

Artikel 7

Aan de medewerkers in de functie van:

 • manager dienstverlening, faciliteiten en financiën en manager stafdiensten

wordt ondermandaat verleend tot het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten die strekken tot het verlenen van kosteloze rechtskundige bijstand door advocaten die zijn toegelaten bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Aldus vastgesteld in Utrecht, 29 juni 2016

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

J.H. Gerritsen

Terug naar begin van de pagina