Instellingsbesluit PIANOo 2016

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 13-07-2016 t/m 31-12-2016

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 juli 2016, nr. WJZ/16086896, tot instelling van het expertisecentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (Instellingsbesluit PIANOo 2016)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Onder aanbestedende dienst in de zin van dit besluit wordt verstaan: aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het doel van PIANOo is de professionaliteit van het aanbesteden en de naleving van de aanbestedingsregels in Nederland te verbeteren.

 • 2 PIANOo heeft ter verwezenlijking van het doel uit het eerste lid tot taak de aanwezige kennis en ervaring over de rechtmatige en doelmatige toepassing van de aanbestedingsregels beschikbaar te maken voor alle aanbestedende diensten.

 • 3 PIANOo zal ter uitvoering van de in het tweede lid bedoelde taak de volgende activiteiten ter hand nemen:

  • a. het verzamelen en verspreiden via haar website van informatie over de praktijk en de regels voor aanbestedingen;

  • b. het geven van gezaghebbende antwoorden op vragen van aanbestedende diensten over aanbesteden;

  • c. het ontwikkelen en stimuleren van elektronisch aanbesteden, inclusief het algemeen en functioneel beheer van TenderNed;

  • d. het opstellen van handreikingen op het gebied van aanbesteden.

 • 4 Ter ondersteuning van de doelstelling uit het eerste lid, kan PIANOo naast de taken uit het tweede lid, de inhoudelijk en praktische samenwerking van aanbestedende diensten stimuleren en faciliteren. Indien PIANOo hiertoe overgaat, zorgt PIANOo voor sluitende financiering voor deze taken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 PIANOo staat onder leiding van de directeur van PIANOo.

 • 2 De directeur van PIANOo wordt op voordracht van de directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken door de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken benoemd.

 • 3 De directeur van PIANOo legt verantwoording af aan de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

PIANOo brengt verslag van haar werkzaamheden uit aan de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016 en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina