Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 11-01-2024 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2016, nr. VO/BZO/869644, houdende voorschriften voor de beroepsgerichte keuzevakken in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 26j, eerste lid, 26k, derde en vijfde lid, en 26l, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO en artikel 27, eerste lid, artikel 28, derde en vijfde lid, en artikel 28a, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Profielmodules als beroepsgericht keuzevak

 • 1 Een leerling volgt geen beroepsgericht keuzevak dat inhoudelijk overeenkomt met een van de vier modules waaruit het profielvak van het door hem gekozen profiel is samengesteld.

 • 2 Het bevoegd gezag mag van een profiel dat niet tot het toegestaan onderwijsaanbod van die school behoort, maximaal twee profielmodules aanbieden als beroepsgerichte keuzevakken.

Artikel 3. Melding van het voornemen tot ontwikkeling van een nieuw beroepsgericht keuzevak

 • 1 Het bevoegd gezag meldt het voornemen tot ontwikkeling van een nieuw beroepsgericht keuzevak aan de Dienst Uitvoering Onderwijs, Postbus 30205, 2500 GE, Den Haag.

 • 3 Een volledige melding bestaat uit een volledig ingevuld formulier als bedoeld in het tweede lid, en een schriftelijke verklaring van kennisgeving van het voornemen aan de medezeggenschapsraad van de school.

Artikel 4. Aanvraag tot goedkeuring van een nieuw beroepsgericht keuzevak

 • 1 Het bevoegd gezag dient een aanvraag tot goedkeuring van een nieuw ontwikkeld beroepsgericht keuzevak, als bedoeld in artikel 2.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, voor 1 oktober van enig jaar in bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, Postbus 30205, 2500 GE te Den Haag.

 • 3 Een volledige aanvraag bestaat uit:

  • a. een volledig ingevuld formulier als bedoeld in het tweede lid;

  • b. een voorbeeldopdracht;

  • c. een (eind)toets;

  • d. lesmateriaal;

  • e. een advies over de voor het vak benodigde bevoegdheid.

Artikel 5. Voorwaarden aan beroepsgerichte keuzevakken

Een nieuw beroepsgericht keuzevak voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • a. In de vakomschrijving van het beroepsgerichte keuzevak wordt het belang van het vak voor de regio en de arbeidsmarkt verwoord. De bij de ontwikkeling betrokken instelling of instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en de regionale arbeidsmarktpartij of -partijen onderschrijven dit belang.

 • b. Het beroepsgerichte keuzevak is opgebouwd uit taken en deeltaken. Daarbij is duidelijk wat er in het beroepsgerichte keuzevak wordt geleerd, wat het doel daarbij is en hoe dit (eventueel) verschilt per leerweg. Per (deel)taak wordt beschreven welke kennis en vaardigheden nodig zijn om de (deel)taak goed uit te kunnen voeren.

 • c. Het beroepsgerichte keuzevak mag niet alleen uit theorie bestaan. Het vak bevat een duidelijke praktijkcomponent.

 • d. Het beroepsgerichte keuzevak bestaat voor maximaal een vierde deel uit leerstof die al in een van de profielvakken wordt behandeld.

 • e. Het beroepsgerichte keuzevak bestaat voor maximaal een vierde deel uit leerstof die al in een ander beroepsgericht keuzevak wordt behandeld.

 • f. Het beroepsgerichte keuzevak is ontwikkeld op een omvang van circa 100 klokuren.

Artikel 6. vaststelling examenprogramma’s beroepsgerichte keuzevakken

De examenprogramma’s van de beroepsgerichte keuzevakken worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3.

Artikel 6a*. Overgangsrecht

Op de centraal schriftelijke en praktische examens die in het schooljaar 2022–2023 worden afgenomen zijn de onderdelen 1.24 tot en met 1.26, 2.22 tot en met 2.26, 4.17, 5.20, 7.13, 7.14, 9.18. 9.19, 10.12 tot en met 10.14 van bijlage 3 behorende bij artikel 6, zoals deze luidden op 1 juli 2021, van toepassing.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Bijlage 1. behorende bij artikel 3, tweede lid, van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Formulier melding voornemen tot ontwikkeling van een nieuw beroepsgericht keuzevak

Algemeen

Melder

School:

Vestiging:

BRIN:

Bevoegd gezag:

Adres:

Telefoonnummer:

Contactpersoon (naam, functie, adres, telefoon, e-mail):

Nadere informatie beroepsgericht keuzevak

Profiel

BB

KB

GL

Naam beroepsgericht keuzevak:

     

Taak:

...

     

Deeltaak 1:

     

De kandidaat kan:

     

1.

     

2.

     

3.

     

...

     

Deeltaak 2:

     

De kandidaat kan:

     

1.

     

2.

     

3.

     

...

     

Geef met kruisjes aan welk inhoudelijk verschil er is tussen de leerstof per leerweg.

x

x

x

Toelichting bij het meldformulier beroepsgerichte keuzevak

Wat biedt dit beroepsgerichte keuzevak wat in andere beroepsgerichte keuzevakken of profielmodules mist, en in hoeverre overlapt dit beroepsgerichte keuzevak met bestaande beroepsgerichte keuzevakken of profielmodules?

 
 
 

Met wie is er samengewerkt aan de totstandkoming van het beroepsgerichte keuzevak, en welke bijdragen hadden de verschillende partijen?

 
 
 

Bij het meldingsformulier moet een schriftelijk bewijs zijn gevoegd van kennisgeving van het voornemen aan de medezeggenschapsraden dan wel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden.

Bijlage 2. behorende bij artikel 4, tweede lid, van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Formulier aanvraag van een nieuw beroepsgericht keuzevak

Algemeen

Melder

School:

Vestiging:

BRIN:

Bevoegd gezag:

Adres:

Telefoonnummer:

Contactpersoon (naam, functie, adres, telefoon, e-mail):

Nadere informatie beroepsgericht keuzevak

Profiel:

BB

KB

GL

Beroepsgericht keuzevak:

     

Taak:

     

K/.../1.1

     

Deeltaak:

     

De kandidaat kan:

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

K/.../1.2

     

Deeltaak:

     

De kandidaat kan:

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

Toelichting bij het beroepsgerichte keuzevak

Wat wordt er met dit keuzevak geleerd en met welk doel?

 

Waarom is het belangrijk dat het voorgestelde beroepsgerichte keuzevak wordt toegevoegd aan het bestand van beroepsgerichte keuzevakken?

 

Indien er in de taken van het vak veranderingen zijn ten opzichte van de melding: Wat biedt dit beroepsgerichte keuzevak wat in andere beroepsgerichte keuzevakken of profielmodules mist, en in hoeverre overlapt dit beroepsgerichte keuzevak met bestaande beroepsgerichte keuzevakken of profielmodules?

 

Met wie is er samengewerkt aan de totstandkoming van het beroepsgerichte keuzevak, en welke bijdragen hadden de verschillende partijen?

 

Wat is de doorstroomrelevantie van dit vak voor het vervolgonderwijs? Op welke mbo-opleidingen sluit dit vak aan?

 

Hoeveel vraag is er vanuit (regionale) werkgevers naar dit keuzevak?

 

Bij het aanvraagformulier moeten de volgende zaken worden gevoegd:

 • 1. een voorbeeldopdracht die kenmerkend is voor het onderwijs in het beroepsgerichte keuzevak;

 • 2. een voorbeeld (eind)toets (prestatie, proeve van bekwaamheid, presentatie);

 • 3. voorbeeldlesmateriaal;

 • 4. een advies over de voor het vak benodigde bevoegdheid.

Van de bij 1 t/m 3 genoemde producten moet er één uitgewerkt worden. De andere twee kunnen schematisch worden weergegeven.

Bijlage 3. behorende bij artikel 6 van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Examenprogramma’s beroepsgerichte keuzevakken

Leeswijzer

De landelijk ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken zijn ingedeeld in de profielen waar ze oorspronkelijk onder zijn geschaard. In het onderstaande overzicht volgen per profiel eerst de vier profielmodules die als beroepsgerichte keuzevakken gekozen kunnen worden, en daarna de overige onder het profiel geschaarde beroepsgerichte keuzevakken.

Hieronder worden de examenprogramma's per beroepsgericht keuzevak gedefinieerd in exameneenheden met de bijbehorende code. Elke exameneenheid bestaat uit één of meer eindtermen. In de kolommen achter de exameneenheden staat aangegeven door middel van een X voor welke leerweg de exameneenheid deel uitmaakt van het examenprogramma.

1.1. Bouwproces en bouwvoorbereiding

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces beschrijven

○ maatvoeren en uitzetten

○ profielen en kozijnen stellen

     

P/BWI/1.1

     

Deeltaak:

een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces beschrijven.

De kandidaat kan:

     

1. het bouwproces beschrijven

x

x

x

2. een indeling van een bouwplaats interpreteren

x

x

x

3. veilig werken in de bouw en duurzaam bouwen

x

x

x

4. werkzaamheden uitvoeren voor de bouwvoorbereiding van een kleinschalig bouwproject

 

x

x

P/BWI/1.2

     

Deeltaak:

ter voorbereiding van een kleinschalig bouwproject maatvoeren en uitzetten aan de hand van een bouwvoorbereidingstekening.

De kandidaat kan:

     

1. gangbare meetinstrumenten en hulpmiddelen toepassen

x

x

x

2. aan de hand van bouwvoorbereidingstekeningen rechte lijnen uitzetten voor een klein bouwwerk

x

x

x

3. hoogtemetingen uitvoeren

x

x

x

4. meetgegevens verwerken en maatvoering controleren

x

x

x

5. afwijkingen bij meten en uitzetten verklaren en corrigeren

 

x

x

6. bouwramen plaatsen

x

x

 

7. gevellijnen bepalen en afschrijven op de bouwplank

x

x

x

P/BWI/1.3

     

Deeltaak:

profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen en het meterpeil aanbrengen aan de hand van werktekeningen.

De kandidaat kan:

     

1. stelwerkzaamheden voorbereiden

 

x

 

2. de koppenmaat en lagenmaat bepalen en afschrijven

x

x

x

3. metselprofielen stellen voor een halfsteensmuur en een spouwmuur

x

x

x

4. buitenkozijnen voor raam en deur stellen in een spouwmuur

x

   

5. binnendeurkozijnen stellen

x

x

x

6. gangbare gereedschappen en hulpmiddelen toepassen

x

   

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.2. Bouwen vanaf de fundering

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een eenvoudige funderingsbekisting maken

○ een halfsteensmuur metselen

○ isolatiematerialen verwerken

○ veilig werken op steigers en ladders

     

P/BWI/2.1

     

Deeltaak:

aan de hand van werktekeningen eenvoudige funderingsbekistingen maken.

De kandidaat kan:

     

1. werkzaamheden voor een strokenfundering voorbereiden

x

x

 

2. werkzaamheden voor een eenvoudige strokenfundering uitvoeren en een PS-systeembekisting beschrijven

x

x

 

3. een eenvoudige wapening vlechten en aanbrengen

x

   

P/BWI/2.2

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening een halfsteensmuur metselen.

De kandidaat kan:

     

1. metselwerk voorbereiden

x

x

 

2. een werkplek inrichten

x

x

 

3. maatvoeren en stellen

x

x

 

4. basistechnieken metselen toepassen

x

x

 

5. rollagen maken

x

x

 

6. voegwerk in de meest gangbare typen maken

x

x

 

7. beëindigingen correct maken

x

x

 

P/BWI/2.3

     

Deeltaak:

isolatiematerialen verwerken.

De kandidaat kan:

     

1. doel en functie van isolatie beschrijven en de juiste soorten isolatiematerialen kiezen

x

x

 

2. isolatiematerialen in het opgaand werk plaatsen en verwerken

x

x

 

P/BWI/2.4

     

Deeltaak:

steigers en ladders aan de hand van veiligheidsvoorschriften gebruiken.

De kandidaat kan:

     

1. verplichte en beschikbare beschermingsmiddelen toepassen

x

x

 

2. juiste steigers en ladders kiezen

x

x

 

3. rolsteigers en ladders conform voorschriften opbouwen, plaatsen en afbreken

x

   

4. rolsteigers en ladders op een ergonomische en veilige wijze gebruiken

x

x

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

 

1.3. Hout- meubelverbindingen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken

○ hout zagen en verspanen met behulp van gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines

     

P/BWI/3.1

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening alle werkzaamheden verrichten voor het maken van een werkstuk met enkelvoudige verbindingen.

De kandidaat kan:

     

1. werkzaamheden voor het maken van een werkstuk voorbereiden

x

x

 

2. houtverbindingen maken volgens vastgestelde criteria

x

x

 

3. het product aan de hand van kwaliteitscriteria beoordelen

x

x

 

P/BWI/3.2

     

Deeltaak:

hout zagen en verspanen met behulp van gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines.

De kandidaat kan:

     

1. basisbewerkingen uitvoeren met gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines

x

x

 

2. veilig werken met gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines

x

x

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

 

1.4. Design en decoratie

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een interieurelement ontwerpen

○ een ontwerp maken voor de afwerking van een interieurelement

○ een interieurelement maken

○ een interieurelement afwerken en decoreren

     

P/BWI/4.1

     

Deeltaak:

aan de hand van wensen en eisen, met behulp van ICT, een ontwerp maken voor een interieurelement op basis van plaatmateriaal.

De kandidaat kan:

     

1. een ontwerp maken voor een eenvoudig interieurelement van plaatmateriaal

 

x

x

2. een ontwerp tekenen met een 3D CAD-tekenprogramma

x

x

x

3. het ontwerp omzetten in werktekeningen

 

x

x

P/BWI/4.2

     

Deeltaak:

een ontwerp maken voor de afwerking van een interieurelement met behulp van decoratieve technieken.

De kandidaat kan:

     

1. een ontwerp maken voor kleur, afwerking en decoratie van een interieurelement

x

x

x

2. het ontwerp presenteren

 

x

x

P/BWI/4.3

     

Deeltaak:

aan de hand van een ontwerp en werktekeningen een interieurelement maken met behulp van hout en plaatmateriaal.

De kandidaat kan:

     

1. het maken van een interieurelement voorbereiden

x

x

x

2. een interieurelement met moderne verbindingsmaterialen maken, samenstellen en opsluiten

x

x

x

3. gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen veilig gebruiken

x

x

x

P/BWI/4.4

     

Deeltaak:

een werkstuk voorbehandelen, afwerken en decoreren.

De kandidaat kan:

     

1. de werkzaamheden voorbereiden voor het voorbehandelen, afwerken en decoreren

x

x

x

2. een werkstuk voorbehandelen, afwerken en decoreren met watergedragen verfproducten

x

x

x

3. een sign-uiting snijplotten, pellen, plakken en monteren

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.5. constructieve aansluitingen en afwerking

 

BB

KB

GL

Taak:

○ constructieve aansluitingen met verschillende materialen maken

○ aansluitingen tussen materialen afwerken

     

K/BWI/1.1

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening constructieve aansluitingen met verschillende materialen maken.

De kandidaat kan:

     

1. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectie methode en een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

3. een materiaalstaat in- en aanvullen

x

   

4. een materiaalstaat en een werkplanning maken

 

x

x

5. een calculatie en een offerte maken

 

x

x

6. een kozijn op een halfsteensmuur en scheidingswanden aansluiten

x

x

x

7. een kozijn in houtskeletbouw aansluiten

x

x

 

8. een kozijn op spouwmuur luchtdicht aansluiten

x

x

 

9. een spouwmuur op een kapconstructie of platdak luchtdicht aansluiten

x

x

 

10. een spouwmuur op de begane grond aansluiten

x

   

K/BWI/1.2

     

Deeltaak:

aansluitingen tussen verschillende materialen afwerken met gebruikmaking van alle gangbare elektrische handgereedschappen.

De kandidaat kan:

     

1. plinten, koplatten en kantstukken aanbrengen

x

x

x

2. vensterbanken aanbrengen

x

x

x

3. folies aanbrengen

x

x

 

4. bevestigingsmaterialen toepassen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.6. schoonmetselwerk

 

BB

KB

GL

Taak:

○ constructieve oplossingen in halfsteens muren maken

○ metselwerk uitvoeren

     

K/BWI/2.1

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening constructies maken in halfsteens muren.

De kandidaat kan:

     

1. een werktekening lezen en interpreteren

x

x

x

2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

3. een materiaalstaat in- en aanvullen

x

   

4. een materiaalstaat en een werkplanning maken

 

x

x

5. een calculatie en een offerte maken

 

x

x

6. hoekoplossingen en beëindigingen aanbrengen

x

x

 

7. ontmoetingen, onderlinge muuraansluitingen, doorkruisingen, verzwaringen, muurafdekkingen aanbrengen

x

   

8. overspanningen, lateien en dilataties aanbrengen

x

x

 

K/BWI/2.2

     

Deeltaak:

aan de hand van een maten- en stelplan metselwerk uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. toepassingen van gereedschappen voor het maken van schoonmetselwerk omschrijven

x

x

x

2. een maten- en stelplan lezen en uitvoeren

x

x

x

3. profielen stellen en lagen- en koppenmaat afschrijven

x

x

x

4. specie maken

x

x

x

5. relevante metselverbanden aanbrengen, met name halfsteens, klezoren en wildverband

x

x

x

6. een spouwmuur met isolatie en aansluitingen met kozijn aanbrengen

x

x

 

7. rollagen in overspanningsconstructies verdelen en aanbrengen.

x

x

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.7. schilderen van hout- en steenachtige ondergronden

 

BB

KB

GL

Taak:

○ houtachtige ondergronden schilderen en afwerken

○ steenachtige ondergronden schilderen en afwerken

     

K/BWI/3.1

     

Deeltaak:

een houtachtige ondergrond controleren op gebreken en een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek.

De kandidaat kan:

     

1. oud en nieuw schilderwerk inspecteren en beoordelen

x

x

x

2. werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen kiezen en controleren

x

x

x

3. vochtgehalte van hout meten en de resultaten verwerken

x

x

x

4. een watergedragen verfsysteem samenstellen en op basis van de verwerkingsvoorschriften een werkinstructie maken

x

x

x

5. werkplek veilig inrichten, afplakken en afdekken

x

x

x

6. verflagen verwijderen door middel van afbijten en föhnen

x

x

x

7. houtachtige ondergronden repareren, reinigen, plamuren en schuren

x

x

x

8. watergedragen grondverf aanbrengen volgens de verwerkingsvoorschriften door middel van kwast- en rolverwerking

x

x

x

9. kitten en vulmiddelen verwerken

x

x

x

10. tussen- en afwerklagen aanbrengen met watergedragen verf volgens verwerkingsvoorschriften door middel van kwast- en rolverwerking

x

x

x

11. de werkplek opruimen

x

x

x

12. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

13. schilderwerk opleveren en relevante gegevens registreren

 

x

x

K/BWI/3.2

     

Deeltaak:

een steenachtige ondergrond controleren op gebreken en een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek.

De kandidaat kan:

     

1. een steenachtige ondergrond controleren op zuiging, vochtgehalte en gebreken

x

x

x

2. een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek

x

x

x

3. de werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen kiezen

x

x

x

4. een werkplek veilig inrichten, afplakken en afdekken

x

x

 

5. gebreken repareren

x

x

 

6. verwerkingsvoorschriften interpreteren en systeem samenstellen

 

x

 

7. ondergrond voorbehandelen door middel van voorstrijken, isoleren of fixeren

x

x

 

8. muurverf aanbrengen met een blokkwast en een vachtroller

x

x

 

9. structuurverf aanbrengen met een blokkwast, vachtroller en een structuurroller

x

x

 

10. gereedschappen reinigen en onderhouden, materiaal opslaan en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.8. interieurbouw, stands en betimmeringen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen en maken

○ betimmeringen en stands ontwerpen en aanbrengen

     

K/BWI/4.1

     

Deeltaak:

eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen en maken.

De kandidaat kan:

     

1. eenvoudige kasten en opbergsystemen schetsen en met behulp van ICT tekenen in 2D en 3D

x

x

x

2. een werktekening lezen en interpreteren

x

x

x

3. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in- en aanvullen

x

   

4. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en een werkplanning maken

 

x

x

5. een calculatie en een offerte maken

 

x

x

6. eigenschappen en functies van gangbare plaatmaterialen beschrijven

x

x

x

7. gangbare plaatmaterialen verwerken

x

x

x

8. bevestigingsmiddelen bepalen, herkennen en toepassen

x

x

x

9. randen van plaatmaterialen afwerken

x

x

x

10. sluitingen en beslagen aanbrengen

x

x

x

11. gangbare elektrische handgereedschappen en machines veilig gebruiken

x

x

x

K/BWI/4.2

     

Deeltaak:

volgens werktekeningen betimmeringen en stands ontwerpen en aanbrengen in een ruimte.

De kandidaat kan:

     

1. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

3. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en werkplanning maken

 

x

x

4. een calculatie en offerte maken

 

x

x

5. grondhout en rachels verdelen en aanbrengen

x

x

 

6. lambriseringen aanbrengen

x

x

 

7. plaatmateriaal en afwerking toepassen voor stands

x

x

x

8. sparingen maken voor wandcontactdozen en schakelmateriaal

x

   

9. plafondconstructies tegen een balklaag aanbrengen

x

x

 

10. de onderkant van de balklaag uitrachelen

x

x

 

11. een verlaagd plafond aanbrengen

x

x

 

12. plinten en lijstwerk aanbrengen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.9. bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie

 

BB

KB

GL

Taak:

○ bouwkundige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden voorbereiden

○ bouwkundige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uitvoeren

     

K/BWI/5.1

     

Deeltaak:

onderhouds- en renovatiewerkzaamheden voor een bouwwerk voorbereiden.

De kandidaat kan:

     

1. de rol van de overheid en het kadaster bij onderhoud- en renovatiewerk beschrijven

 

x

x

2. een inspectie aan gevel, dak en binnenruimtes uitvoeren

x

x

x

3. op grond van deze inspectie herkennen welk onderhoud en renovatiewerk noodzakelijk en mogelijk is

 

x

x

4. gebrekenlijst, onderhoudsplan, werkplanning, materiaalstaat, calculatie en offerte opstellen

 

x

x

5. een onderhoudsplan in- en aanvullen

 

x

x

6. een 2D-CAD werktekening van details maken volgens de Amerikaanse projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

K/BWI/5.2

     

Deeltaak:

onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan een bouwwerk uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. gevelbekleding herstellen en vervangen

x

x

x

2. kozijnen en ramen herstellen en vervangen

x

x

x

3. metselwerk en de afwerking daarvan herstellen en vervangen

x

x

 

4. raamdorpelstenen vervangen

x

   

5. wandafwerking en voorzetwand aanbrengen

x

x

 

6. een plafondconstructie vervangen, renoveren of herstellen

x

   

7. een gootconstructie herstellen en vervangen

x

x

 

8. een 2D-CAD werktekening van details maken volgens de Amerikaanse projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.10. gevelopeningen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ de werkzaamheden voorbereiden voor het maken van kozijnen en ramen en het afhangen en sluitbaar maken van ramen en deuren

○ houten kozijnen en ramen maken

○ ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken

     

K/BWI/6.1

     

Deeltaak:

werkzaamheden voor het maken van kozijnen en ramen en het afhangen van ramen en deuren voorbereiden volgens de Kwaliteit van Timmerwerk (KVT) en eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

De kandidaat kan:

     

1. een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode

x

x

x

3. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in- en aanvullen

x

   

4. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en een werkplanning maken

 

x

x

5. aan de hand van een werktekening een calculatie en een offerte maken

 

x

x

6. de werkwijze beschrijven voor het maken van houten kozijnen

x

x

x

7. de werkwijze beschrijven voor het plaatsen van kunststof en aluminium kozijnen

x

x

x

K/BWI/6.2

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening houten kozijnen en ramen maken volgens de KVT.

De kandidaat kan:

     

1. alle benodigde houtbewerkingen veilig uitvoeren op alle gangbare machines

x

x

 

2. verbindingen aftekenen

x

x

 

3. een raam- en deurkozijn maken

x

x

 

4. spouwlatten maken

x

x

 

5. naar binnen en buiten draaiende ramen maken

x

x

x

6. glaslatten maken, bevestigingen en aanbrengen

x

x

 

K/BWI/6.3

     

Deeltaak:

ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken.

De kandidaat kan:

     

1. de nieuwste normen ten aanzien van inbraakveiligheid beschrijven en toepassen

x

x

x

2. aan de hand van een werktekening de juiste draairichting herkennen

x

x

x

3. dichtingsprofielen aanbrengen

x

x

 

4. in houten kozijnen ramen afhangen en sluitbaar maken

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.11. daken en kapconstructies van hout

 

BB

KB

GL

Taak:

○ werkzaamheden voorbereiden voor het aanbrengen van daken en kapconstructies

○ constructies maken voor platte daken en de dakrand afwerken

○ constructies maken voor hellende daken, afdichten en afwerken

     

K/BWI/7.1

     

Deeltaak:

werkzaamheden voor het aanbrengen van daken en kapconstructies voorbereiden volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving.

De kandidaat kan:

     

1. de eigenschappen van toegepaste materiaalsoorten voor platte en hellende daken beschrijven

x

x

x

2. balken en onderdelen in een kapconstruktie en platdak benoemen

x

x

x

3. verschillende soorten platte daken en dakbedekkingen beschrijven en herkennen, met name koud-, warm-, omgekeerddak, kunststof-, warmtewerend-, bitumen-, sedum- en groendak

 

x

x

4. verschillende constructies voor hemelwaterafvoeren en gootconstructies herkennen

x

x

x

5. kenmerken van verschillende typen spanten, zelfdragende kapconstructies en isolerende dakplaten herkennen

 

x

x

6. beschrijven hoe zonnepanelen op hellende daken geplaatst worden

 

x

x

7. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode

x

x

x

8. een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

9. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

10. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in- en aanvullen

x

   

11. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en een werkplanning maken

 

x

x

K/BWI/7.2

     

Deeltaak:

constructies voor platte daken en de randafwerking maken.

De kandidaat kan:

     

1. balklagen aanbrengen, verankeren en verdelen op platenmaat

x

x

x

2. ravelingen en doorvoerconstructies maken

x

x

x

3. dakplaten voor platte daken aanbrengen

x

   

4. oversteken voor platte daken maken en de randen afwerken

x

   

5. binnenrandafwerkingen aanbrengen en afvoer voor platte daken maken

x

x

 

K/BWI/7.3

     

Deeltaak:

constructies voor hellende daken met afwerking maken.

De kandidaat kan:

     

1. een 2D-CAD tekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

2. hulpspanten (uitslag) maken en verschillende typen spanten stellen

x

x

 

3. hulpspanten (uitslag) maken

   

x

4. muurplaten en gordingen inclusief ravelingen en nokconstructie stellen en maken

x

x

x

5. dakbeschot, tengels en panlatten aanbrengen

x

x

 

6. verschillende typen gootconstructies maken en aftimmeren

x

x

 

7. dakpannen, zowel beton als keramisch, verdelen, aanbrengen en met hulpstukken de nok en randafwerking maken

x

x

 

8. zonnepanelen, of een simulatie daarvan, aanbrengen op een dakbedekking voor een hellend dak

NB alleen de montage, niet de aansluiting

x

x

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.12. vloeren

 

BB

KB

GL

Taak:

○ ondergronden van vloeren beoordelen en de behandeling van deze vloeren voorbereiden

○ ondergronden van vloeren repareren en voorbehandelen

○ vloerafwerking aanbrengen

     

K/BWI/8.1

     

Deeltaak:

ondergronden van betonnen vloeren beoordelen en de behandeling van deze vloeren voorbereiden.

De kandidaat kan:

     

1. alle gangbare vloertypen onderscheiden en hun toepassing beschrijven

 

x

x

2. eigenschappen van materiaalsoorten beschrijven voor combinatievloeren, isolatievloeren, ribcassettevloeren, renovatievloeren, breedplaatvloeren, kokerplaatvloeren, ballenvloer, klimaatvloeren, lewisvloeren, zwevende en gewone dekvloeren

 

x

x

3. de belangrijkste eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving ten aanzien van betonvloeren en systeemvloeren beschrijven

 

x

x

4. eisen en keurmerken ten aanzien van de kwaliteit van beton en de wapening beschrijven

 

x

x

5. eigenschappen van beton en de wapening van beton beschrijven

 

x

x

6. een 2D-werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode

x

x

x

7. een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

8. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat opstellen

x

x

x

9. een werkplanning maken

 

x

x

10. een schaalmodel samenstellen van licht materiaal

x

x

x

K/BWI/8.2

     

Deeltaak:

ondergronden repareren en voorbehandelen.

De kandidaat kan:

     

1. schade aan een vloer repareren

x

   

2. een smeervloer afpappen

x

   

3. een vloer egaliseren

x

   

K/BWI/8.3

     

Deeltaak:

vloerafwerking aanbrengen.

De kandidaat kan:

     

1. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en een werkplanning maken

 

x

x

2. een calculatie en een offerte maken

 

x

x

3. de juiste gereedschappen bepalen en toepassen

x

x

x

4. verschillende afwerkingen leggen, zoals; parket, massief houtenvloer, laminaat, pvc, vloerbedekking, vloerbedekking tegels

x

x

x

5. gereedschappen reinigen en onderhouden, materiaal opslaan en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.13. bouwmethoden en bouwstijlen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ de principes, kenmerken en eigenschappen van bouwmethoden in Nederland beschrijven en in een historische ontwikkeling plaatsen

○ de kenmerken van bouwstijlen en bouwkunst vanuit de oudheid tot heden herkennen, benoemen en verwerken

     

K/BWI/9.1

     

Deeltaak:

principes, kenmerken en eigenschappen van bouwmethoden in Nederland beschrijven, uitbeelden en in een historische ontwikkeling plaatsen.

De kandidaat kan:

     

1. in een schets de kenmerken van een bepaalde bouwmethoden weergeven

x

x

x

2. kenmerken en werkwijze van de gangbare bouwmethoden beschrijven zoals bijvoorbeeld traditioneel, stapelbouw, gietbouw, houtskeletbouw en prefab

x

x

x

3. beschrijven wat de volgende begrippen betekenen:

– casco

– burgerlijke- en utiliteitsbouw

   

x

4. voor- en nadelen van casco, burgelijke- en utiliteitsbouw aangeven en met argumenten een keuze omschrijven

 

x

x

5. voor één van deze verschillende methoden een maquette op schaal met behulp van printtechnieken maken

x

x

x

6. voor deze verschillende methoden een planning voor een kleinschalig bouwproject maken

 

x

x

7. met behulp van de maquette de methode presenteren

 

x

x

K/BWI/9.2

     

Deeltaak:

kenmerken van bouwstijlen en bouwkunst vanuit de oudheid tot heden herkennen benoemen en verwerken.

De kandidaat kan:

     

1. in een schets en 2D-CAD tekening de kenmerken van een bepaalde bouwstijl weergeven

 

x

x

2. kenmerken en werkwijze van verschillende bouwstijlen beschrijven, zoals Griekse, Romeinse, Romaanse, Gotische, De Stijl en de Amsterdamse School

x

x

x

3. deze bouwstijlen en hun kenmerken presenteren

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.14. bijzonder metselwerk

 

BB

KB

GL

Taak:

○ bijzondere metsel- en lijmwerken voorbereiden

○ bijzondere metsel- en lijmwerken tekenen en berekenen

○ bijzondere metsel- en lijmwerken uitvoeren

     

K/BWI/10.1

     

Deeltaak:

het aan te brengen metsel- en lijmwerk tekenen en de kosten voor de uitvoering berekenen.

De kandidaat kan:

     

1. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode

x

x

x

2. een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

3. materiaal uittrekken en in een materiaalstaat verwerken

x

x

x

4. planning maken met behulp van ICT

 

x

x

5. een STABU bestektekst lezen en interpreteren

 

x

x

K/BWI/10.2

     

Deeltaak:

bijzondere metsel- en lijmwerken voorbereiden.

De kandidaat kan:

     

1. stelwerk voor metselwerkzaamheden in verschillende muurtypen verrichten

x

x

x

2. de koppen- en lagenmaat van een steensoort en een lijmblok berekenen en toepassen

x

x

x

3. mortel in de juiste samenstelling maken

x

   

4. lijm op de juiste dikte maken

x

   

5. voorbereidingen treffen voor lijmwerkzaamheden, met name kimmen zetten

x

x

x

6. kwalificaties, kenmerken en de toepassing beschrijven van gebakken en niet gebakken steensoorten en vormstenen voor bijzonder metselwerk

 

x

x

7. duurzaamheidsprestaties en bouwfysische consequenties beschrijven bij gebruik van gebakken en niet gebakken stenen

   

x

8. technologische ontwikkelingen op het gebied van metselwerk toepassen zoals werken met nieuw ontwikkelde materialen en technieken

 

x

x

K/BWI/10.3

     

Deeltaak:

bijzondere metsel- en lijmwerken uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. metselwerk maken dat dient als afdekking, verzwaring, doorkruising, overgang of beëindiging van alle gangbare muurtypen

x

x

 

2. bijzonder metselwerk, lijmwerk en stapelwerk verrichten volgens geldende regels en technieken in binnen- en buitenspouwbladen

x

x

 

3. ondersteuningsconstructies, rollagen en een strek verwerken en maken in halfsteensmuren en spouwmuren

x

x

x

4. isolatiematerialen en bijbehorende bevestigingsmiddelen verwerken

x

x

x

5. steenachtige hulpstukken, kantplanken en afwerkingsmaterialen verwerken

x

x

 

6. gangbare mortels, verankeringen en lijmen voor gebakken en niet gebakken steensoorten toepassen

x

x

x

7. steenachtige hulpstukken en steenachtige afwerkingsmaterialen verwerken

x

x

x

8. deze werkzaamheden uitvoeren onder de eisen van KAM-zorg en milieubewust omgaan met materialen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.15. scheidingswanden

 

BB

KB

GL

Taak:

○ aanbrengen en afwerken van gipsplaten op regels

○ een metal-stud scheidingswand met kozijn monteren, afwerken en demonteren

○ een bestaande scheidingswand van een wandsysteem met profielen en beplating en of beglazing monteren en demonteren

     

K/BWI/11.1

     

Deeltaak:

aanbrengen en afwerken van gipsplaten op regels.

De kandidaat kan:

     

1. afmetingen van gipsplaten en de hart-op-hart (h.o.h.) maat van de regels berekenen

 

x

x

2. een materiaalstaat en een calculatie maken

 

x

x

3. de werkvolgorde bepalen voor het aanbrengen, voorbehandelen en afwerken van een wand

x

x

x

4. een werkplek veilig inrichten en afdekken

x

x

x

5. gipsplaten aanbrengen op regels

x

x

x

6. naden en schroefgaten vullen met gaasband en gipsplaatvuller volgens de verwerkingsvoorschriften

x

x

x

7. gangbare gereedschappen en materialen veilig gebruiken

x

x

x

8. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

K/BWI/11.2

     

Deeltaak:

een bestaande metal-stud scheidingswand met kozijn en sparing demonteren en een nieuwe monteren.

De kandidaat kan:

     

1. de opbouw en onderdelen van een metal-stud wand beschrijven

x

x

x

2. gebruik maken van gangbare gereedschappen en materialen

x

x

x

3. een 2D- en 3D-CAD werktekening maken van een wand volgens de Amerikaanse projectiemethode

x

x

x

4. een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

5. een materiaalstaat maken voor een wand

 

x

x

6. een bestaande wand demonteren en de onderdelen op een verantwoorde wijze sorteren, registreren en opslaan

x

x

x

7. een wand monteren met behulp van meetapparatuur

x

x

x

8. een kozijn plaatsen en demonteren in een wand

x

   

9. een sparing aanbrengen in een metal-stud wand

x

   

10. een wand voorbehandelen en afwerken

x

   

K/BWI/11.3

     

Deeltaak:

een bestaande scheidingswand van een wandsysteem met profielen en beplating demonteren en een nieuwe monteren.

De kandidaat kan:

     

1. de opbouw en de onderdelen van een wandsysteem beschrijven

 

x

x

2. een 2D-CAD indelingstekening maken

x

x

x

3. een materiaalstaat maken met een ICT programma

 

x

x

4. een systeemwand met openingen samenstellen, monteren en demonteren

x

x

 

5. deurkozijn plaatsen en een opdekdeur afhangen

x

x

 

6. de benodigde gereedschappen gebruiken en onderhouden

x

x

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.16. wandafwerking

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een dunpleister aanbrengen

○ aanbrengen gipspleister op metselwerk en afwerken met sierpleister

○ aanbrengen sierpleister met figuur en stucstop op dunpleister

○ aanbrengen van behang

     

K/BWI/12.1

     

Deeltaak:

een dunpleister aanbrengen.

De kandidaat kan:

     

1. een werkvolgorde bepalen voor het voorbehandelen en afwerken van de wand

x

x

x

2. een materiaalstaat maken

x

   

3. een materiaalstaat en een calculatie maken

 

x

x

4. gipsplaten voorbehandelen en systematisch afwerken met dunpleister

x

x

x

5. gangbare gereedschappen en materialen veilig gebruiken

x

x

x

K/BWI/12.2

     

Deeltaak:

gipspleister aanbrengen op metselwerk en afwerken met sierpleister.

De kandidaat kan:

     

1. de werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen kiezen

x

x

x

2. een werkplek afdekken en afplakken

x

x

x

3. een gemetselde wand voorbehandelen voor afwerking met gipspleister

x

x

 

4. gipspleister aanbrengen en afwerken

x

x

 

5. werken met opbreng-, rij- en afwerkgereedschappen

x

x

 

6. een wand voorbehandelen en afwerken met sierpleister

x

x

x

7. de werkplek opruimen

x

x

x

8. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

K/BWI/12.3

     

Deeltaak:

sierpleister met figuur aanbrengen en stucstop op dunpleister aanbrengen.

De kandidaat kan:

     

1. een sjabloon met figuur maken en op de muur aanbrengen

x

x

x

2. de figuur met sierpleister volgens maatvoering afplakken, voorbehandelen en maken

x

x

x

3. werken met opbreng- en afwerkgereedschappen

x

x

x

4. stucstop op dunpleister aanbrengen en in geheel verwerken

x

x

x

K/BWI/12.4

     

Deeltaak:

behang aanbrengen.

De kandidaat kan:

     

1. een materiaalstaat en een calculatie maken

 

x

x

2. de werkvolgorde, materialen en gereedschappen bepalen voor het aanbrengen van glasweefsel

x

x

x

3. een werkplek veilig inrichten en afdekken

x

x

x

4. oude behanglagen of glasweefsel verwijderen

x

x

 

5. een wand repareren en egaliseren voor nieuwe afwerking

x

x

 

6. glasweefsel aanbrengen met behulp van de juiste materialen en gereedschappen

x

x

 

7. een banenplan maken voor behang

x

x

x

8. gangbaar behang met rapport aanbrengen met behulp van de juiste materialen en gereedschappen

x

x

x

9. de werkplek opruimen

x

x

x

10. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

11. het werk controleren aan de hand van de kwaliteitseisen en opleveren

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.17. schilderen en spuiten op kunststof en metalen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ schilderen van kunststof

○ schilderen van metaal

○ spuiten van metaal

○ toepassen van decoratieve verfspuittechnieken op metaal

     

K/BWI/13.1

     

Deeltaak:

schilderen van kunststof.

De kandidaat kan:

     

1. kunststof ondergronden controleren op gebreken en een behandelplan opstellen op basis van het basisverf- en glasbestek

 

x

x

2. een verfsysteem samenstellen en op basis van de verwerkingsvoorschriften een werkinstructie maken

 

x

x

3. de werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen kiezen en controleren

x

x

x

4. met gangbare gereedschappen kunststof ondergronden reinigen, ontvetten en opruwen

x

   

5. hechtprimer aanbrengen op een kunststof ondergrond volgens de verwerkingsvoorschriften door middel van kwast- en rolverwerking

x

   

6. tussen- en afwerklagen aanbrengen volgens de verwerkingsvoorschriften door middel van kwast- en rolverwerking

x

   

7. de werkplek opruimen

x

   

8. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

   

K/BWI/13.2

     

Deeltaak:

schilderen van metaal.

De kandidaat kan:

     

1. metalen ondergronden controleren op gebreken en een behandelplan opstellen op basis van het basisverf- en glasbestek

 

x

x

2. een verfsysteem samenstellen voor non-ferro metalen en op basis van de verwerkingsvoorschriften een werkinstructie maken

 

x

x

3. een verfsysteem samenstellen voor ferro metalen en op basis van de verwerkingsvoorschriften een werkinstructie maken

 

x

x

4. de werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen kiezen en controleren

x

x

x

5. met gangbare gereedschappen metalen ondergronden, reinigen, ontvetten, ontroesten en opruwen

x

x

x

6. roestwerende primer aanbrengen op een metalen ondergrond door middel van kwast- en rolverwerking

x

x

x

7. 2- componenten tussen- en afwerklagen aanbrengen door middel van kwast- en rolverwerking

x

x

x

8. de werkplek opruimen

x

x

x

9. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

K/BWI/13.3

     

Deeltaak:

spuiten van metaal.

De kandidaat kan:

     

1. verschillende spuittechnieken beschrijven, zoals HVLP, luchtondersteund airless (aircoat) en airless

x

x

x

2. veiligheidsmaatregelen beschrijven met betrekking tot verfspuittechnieken

x

x

x

3. de spuitcabine veilig inrichten, afplakken en afdekken

x

x

x

4. een HVLP- en luchtondersteund airless spuitpistool controleren en instellen

x

x

x

5. primers en topcoats aanbrengen met HVLP- en luchtondersteund airless spuitapparatuur

x

x

x

6. verfspuitapparatuur reinigen en onderhouden

x

x

x

K/BWI/13.4

     

Deeltaak:

toepassen van decoratieve spuittechnieken op een metalen ondergrond.

De kandidaat kan:

     

1. sjablonen vervaardigen met een snijplotter en aanbrengen op de ondergrond

x

x

x

2. sjablonen spuiten met een HVLP-spuitpistool

x

x

x

3. kleurverloop aanbrengen met een HVLP-spuitpistool

x

x

x

4. metallic lak aanbrengen met een HVLP-spuitpistool

x

x

x

5. de werkplek opruimen

x

x

x

6. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.18. onderhoud schilderwerk

 

BB

KB

GL

Taak:

○ houtachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan en onderhoudsplan opstellen en uitvoeren

○ steenachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan en onderhoudsplan opstellen en uitvoeren

○ metaalachtige en kunststoffen ondergronden beoordelen, voorbehandelen, repareren en afwerken

     

K/BWI/14.1

     

Deeltaak:

houtachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan opstellen en uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. de staat van een houtachtige ondergrond beoordelen

x

x

x

2. een rapport opstellen met de belangrijkste onderhoudsaanbevelingen

 

x

x

3. een onderhoudsplan opstellen

 

x

x

4. een kostencalculatie en offerte maken en hierover met een opdrachtgever communiceren

 

x

x

5. periodiek onderhoud uitvoeren aan houtachtige ondergronden

x

x

x

6. houtrot verwijderen door middel van frezen

x

x

 

7. houtrotreparatie uitvoeren met een 2-componenten vulmiddel volgens de verwerkingsvoorschriften

x

x

 

8. met gangbare gereedschappen en materialen houtachtige ondergronden voorbehandelen, repareren, voorlakken en aflakken

x

x

 

K/BWI/14.2

     

Deeltaak:

steenachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan opstellen en uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. de staat van een steenachtige ondergrond beoordelen

x

x

x

2. een rapport opstellen met de belangrijkste onderhoudsaanbevelingen

 

x

x

3. een onderhoudsplan opstellen

 

x

x

4. een kostencalculatie en offerte maken en hierover met een opdrachtgever communiceren

 

x

x

5. periodiek onderhoud uitvoeren aan steenachtige ondergronden

x

x

x

6. met gangbare gereedschappen en materialen steenachtige ondergronden voorbehandelen, repareren en voorzien van een muurverf

x

x

 

K/BWI/14.3

     

Deeltaak:

metaalachtige en kunststoffen ondergronden beoordelen voorbehandelen, repareren en afwerken.

De kandidaat kan:

     

1. de staat van een metaalachtige en kunststoffen ondergronden beoordelen

x

x

x

2. metaalachtige en kunststoffen ondergronden voorbehandelen ontroesten en primeren

x

x

x

3. metaalachtige en kunststoffen ondergronden repareren

x

x

x

4. metaalachtige en kunststoffen ondergronden afwerken

x

x

x

5. een werkplanning maken

 

x

x

6. afvalstoffen verantwoord verwerken en afvoeren

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.19. glaszetten

 

BB

KB

GL

Taak:

○ glas snijden en verwerken

○ enkelglas plaatsen

○ dubbelglas plaatsen

     

K/BWI/15.1

     

Deeltaak:

glas snijden en verwerken.

De kandidaat kan:

     

1. de grondstoffen voor en de productiemethode van vlak glas beschrijven

 

x

x

2. materialen en gereedschappen op een veilige wijze en volgens de voorschriften gebruiken

x

x

x

3. bestaande enkele beglazing verwijderen

x

x

 

4. verschillende glassoorten snijden, met name vlak-, figuur- en gekleurd glas

x

x

x

5. een ontwerp maken voor een eenvoudig glas-in-lood object

x

x

x

6. een eenvoudig glas-in-lood object maken

x

x

x

K/BWI/15.2

     

Deeltaak:

het plaatsen van enkelglas voorbereiden en enkelglas plaatsen.

De kandidaat kan:

     

1. de werkvolgorde bepalen en een werkplanning maken

 

x

x

2. een kostencalculatie maken

 

x

x

3. enkelglas inmeten en de juiste omtrekspeling bepalen

x

x

x

4. oude glas-, kit- en verfrestanten in een kozijn- of raamsponning verwijderen

x

x

 

5. sponningen voorbehandelen om enkel glas te plaatsen in een houten kader

x

x

 

6. enkelglas op maat snijden

x

x

x

7. enkelglas plaatsen als natte beglazing in een houten kader met stopverf en/ of kit

x

x

 

8. glaslatten op maat maken in een houten kader en plaatsen volgens voorschriften

x

x

 

9. materialen en gereedschappen op een veilige wijze volgens voorschriften gebruiken

x

x

x

10. afval afvoeren volgens de voorschriften

x

x

x

K/BWI/15.3

     

Deeltaak:

het plaatsen van dubbelglas voorbereiden en dubbelglas plaatsen.

De kandidaat kan:

     

1. de werkvolgorde bepalen en een werkplanning maken

 

x

x

2. isolatiewaarden berekenen

   

x

3. een kostencalculatie maken

   

x

4. oude glas-, kit- en verfrestanten in een kozijn- of raamsponning verwijderen

x

x

 

5. gebruik maken van gangbare gereedschappen en materialen

x

x

x

6. dubbel glas inmeten met de juiste omtrekspeling

x

x

x

7. sponningen voorbehandelen om dubbelglas te plaatsen in een houten kader

x

x

 

8. dubbel glas plaatsen als natte beglazing in een houten kader, volgens de NPR 3577 systeem K

x

x

x

9. glaslatten op maat maken en in houten kozijnsponningen of raamsponningen plaatsen volgens voorschriften

x

x

x

10. glas in een raam stellen

x

x

x

11. glas veilig vervoeren met glaszuigers

x

x

x

12. materialen en gereedschappen volgens de voorschriften op een veilige wijze gebruiken

x

x

x

13. volgens voorschriften verwerken en restanten afvoeren

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.20. meubelmaken

 

BB

KB

GL

Taak:

○ de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden

○ meubels maken van hout en plaatmateriaal

     

K/BWI/16.1

     

Deeltaak:

de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden volgens gangbare eisen.

De kandidaat kan:

     

1. een 2D- en 3D-CAD werktekening van een meubelstuk maken volgens de Amerikaanse projectiemethode, met name van kleine kasten en tafels

x

x

x

2. een schets maken van een meubelstuk in isometrische projectie

x

x

x

3. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

4. een materiaalstaat en werkplanning maken

x

x

x

5. een calculatie maken

 

x

x

K/BWI/16.2

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening meubels maken van hout en plaatmateriaal.

De kandidaat kan:

     

1. alle benodigde bewerkingen aan hout en plaatmateriaal op een veilige wijze uitvoeren op gangbare machines, met name: zagen, schaven, steken, frezen, boren, verlijmen, schuren, monteren, behandelen en afwerken

x

x

x

2. eigenschappen van plaatmaterialen beschrijven en deze materialen herkennen. Het gaat hier om:

– mdf en hdf

– triplex

– spaanplaat

– corian

– HPL

x

x

x

3. eigenschappen van hout beschrijven en de volgende houtsoorten herkennen. Het gaat hier om:

– grenen

– eiken

– beuken

– mahonie

– teak

– noten

x

x

x

4. afschrijven van vormen en verbindingen

x

x

x

5. gangbare verbindingen toepassen

x

x

x

6. de volgende onderdelen van een meubel maken:

– poten

– blad

– planken

– lades

– deurtjes

– kleppen

x

x

x

7. de onderdelen monteren, lades plaatsen, deurtjes en kleppen plaatsen, afhangen en sluitbaar maken

x

x

x

8. een meubel afwerken en kantafwerking, vul- en reparatiemiddelen toepassen

x

x

x

9. het werk controleren en indien nodig bijstellen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.21. bouw- en woonrijp maken

 

BB

KB

GL

Taak:

○ uitzetwerk voor bestrating en infrastructuur verrichten

○ grondwerk verrichten

○ assisteren bij het aanleggen van de ondergrondse infrastructuur

     

K/BWI/17.1

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening met gangbare gereedschappen en machines uitzetwerk ten behoeve van bestrating en infrastructuur verrichten.

De kandidaat kan:

     

1. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

2. materiaal en materieel uittrekken en een werkplanning maken

 

x

x

3. gangbare meetinstrumenten en hulpmiddelen toepassen

x

x

x

4. rechte lijnen uitzetten

x

   

5. hoogtemetingen uitvoeren over grote afstanden

 

x

x

6. hoogtes overbrengen met een laser

x

x

x

K/BWI/17.2

     

Deeltaak:

met gangbare machines en gereedschappen grondwerk verrichten.

De kandidaat kan:

     

1. kabels en leidingen lokaliseren (KLIC)

 

x

x

2. kabels en leidingen beschermen, ophangen en ondersteunen

x

x

x

3. een proefsleuf en een sleuf graven

x

x

 

4. een sleuf aanvullen en verdichten

x

x

 

5. assisteren bij het graven van een bouwput met een graafmachine

x

x

 

K/BWI/17.3

     

Deeltaak:

met gangbare machines en gereedschappen assisteren bij het aanleggen van ondergrondse infrastructuur.

De kandidaat kan:

     

1. een riolering van PVC aanleggen

x

   

2. een trottoirkolk plaatsen en aansluiten

x

x

 

3. een kabel in een sleuf leggen, ophangen en ondersteunen

x

x

x

4. een gas- en waterleiding leggen van kunststof

x

   

5. een kunststof put plaatsen en een putrand stellen

x

   

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.22. terreinafwerking

 

BB

KB

GL

Taak:

○ machinaal grondwerk verrichten

○ bestratingen maken

○ assisteren bij het uitvoeren van weg- en waterbouwkundige werken

     

K/BWI/18.1

     

Deeltaak:

met gangbare machines en gereedschappen assisteren bij het machinaal verrichten van grondwerk.

De kandidaat kan:

     

1. grond egaliseren

x

x

x

2. grond verdichten

x

x

 

3. een werkput ontgraven

x

x

x

4. gangbare machines en gereedschappen op een ergonomische en veilige wijze gebruiken

x

x

x

K/BWI/18.2

     

Deeltaak:

met gangbare machines en gereedschappen bestratingen maken.

De kandidaat kan:

     

1. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

2. een materiaalstaat en werkplanning maken

 

x

x

3. een haakse hoek en een haakse bocht uitzetten

x

x

x

4. hoogtes overbrengen

x

x

x

5. bandenlijnen uitzetten

x

x

x

6. handzame opsluitbanden stellen

x

x

x

7. een terras opzetten en maken

x

x

x

8. een lichte trilplaat op een veilige wijze gebruiken

x

x

 

K/BWI/18.3

     

Deeltaak:

assisteren bij het uitvoeren van weg- en waterbouwkundige werken.

De kandidaat kan:

     

1. grond- en waterkerende folie aanbrengen

x

x

 

2. een talud aanbrengen

x

   

3. een verkeersafzetting plaatsen en verwijderen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.23. interieurontwerp en -design

 

BB

KB