Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte grondgebonden opkweek van prei tegen tabakstrips, 2016

[Regeling vervallen per 29-08-2016.]
Geldend van 05-07-2016 t/m 28-08-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 30 juni 2016, nr. 16099347, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte, grondgebonden, opkweek van prei tegen tabakstrips (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte grondgebonden opkweek van prei tegen tabakstrips, 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-08-2016]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Minecto One (op basis van cyantraniliprole, 400 gr werkzame stof per kg) ter bescherming van de teelt van van de onbedekte grondgebonden opkweek van prei tegen tabakstrips (Thrips tabaci).

Artikel 2

[Vervallen per 29-08-2016]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 29-08-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 29 augustus 2016.

Artikel 4

[Vervallen per 29-08-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte grondgebonden opkweek van prei tegen tabakstrips, 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage : Wettelijk gebruiksvoorschrift minecto one (op basis van cyantraniliprole, 400 gr werkzame stof per kg)

[Vervallen per 29-08-2016]

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied

Werkzaamheid getoetst op

Dosering* middel per toepassing

Maximale dosering middel per toepassing

Maximaal aantal toepassingen of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen

Onbedekte grondgebonden opkweek prei

Trips 1

0,31 kg/ha

 

1

14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

1 tabakstrips (Thrips tabaci)

Overige toepassingsvoorwaarden

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing in de onbedekte grondgebonden opkweek van prei uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

  • Conventionele spuit met minimaal 50% driftreducerende spuitdopen en een kantdop in combinatie met Hardi TwinForce luchtondersteuning;

  • Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte spuitapparatuur, 30 cm boven de top van het gewas) met driftarme Venturidop en een kantdop in combinatie met luchtondersteuning;

  • Overkapte beddenspuit.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Overig

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof cyantraniliprole. Cyantraniliprole behoort tot de diamides. De IRAC code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Terug naar begin van de pagina