Besluit ondermandaat afdeling WWFT

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit van het Hoofd van de afdeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van het Bureau Financieel Toezicht van 6 juni 2016 tot het verlenen van een ondermandaat en volmacht aan de daartoe aangewezen medewerkers van de afdeling WWFT (Besluit ondermandaat afdeling WWFT)

Artikel 1. Ondermandaat aan de toezichthouder afdeling WWFT

  • 1 Het hoofd van de afdeling WWFT mandateert, onverminderd het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de bevoegdheid om het BFT mede in en buiten rechte te vertegenwoordigen aan de toezichthouder van de afdeling WWFT.

  • 2 Dit mandaat strekt zich uit tot het mede vertegenwoordigen in tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en civiele zaken bij de Kamers voor het Notariaat, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, bij de Accountantskamer, de Kantonrechter, de Rechtbank, het Gerechtshof, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Raad van State en de Hoge Raad.

Artikel 2. Slotbepalingen

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat afdeling WWFT.

  • 2 Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.

  • 3 Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Bureau Financieel Toezicht,

de voorzitter van het bestuur,

voor deze,

F. Knook

hoofd afdeling WWFT

Terug naar begin van de pagina