Besluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken/Handhaving

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit van het waarnemend hoofd afdeling Juridische Zaken/Handhaving van het Bureau Financieel Toezicht van 6 juni 2016 tot het verlenen van een ondermandaat en volmacht aan de daartoe aangewezen medewerkers van de afdeling Juridische zaken/Handhaving (Besluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken/Handhaving)

Het waarnemend hoofd afdeling Juridische Zaken/handhaving van het Bureau Financieel Toezicht,

Gelet op het Mandaatbesluit Bureau Financieel Toezicht van 6 juni 2016;

Gelet op het Besluit ondermandaat hoofden BFT;

Gelet op het Organisatiebesluit BFT;

Gelet op afdeling 10.1.1. Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikelen 110 en 111a, eerste lid en 111b van de Wet op het notarisambt;

Gelet op artikel 30 Gerechtsdeurwaarderswet;

Gelet op artikel 24 en 31 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Gelet op artikel 5 Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Gelet op artikel 1 Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Gelet op de verleende goedkeuring van de voorzitter van het bestuur inzake dit ondermandaatbesluit d.d. 6 juni 2016;

Besluit:

Artikel 1. Ondermandaat aan medewerker afdeling Juridische Zaken/Handhaving

  • 1 Het hoofd afdeling Juridische Zaken/Handhaving mandateert de bevoegdheid om het BFT in en buiten rechte te vertegenwoordigen aan de medewerkers van de afdeling Juridische Zaken/Handhaving.

  • 2 Dit mandaat strekt zich uit tot het vertegenwoordigen in tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en civiele zaken bij de Kamer voor het Notariaat, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, bij de Accountantskamer, de Kantonrechter, de Rechtbank, het Gerechtshof, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Raad van State en de Hoge Raad.

Artikel 2. Slotbepalingen

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als : Besluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken/Handhaving.

  • 2 Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.

  • 3 Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Bureau Financieel Toezicht,

de voorzitter van het bestuur,

voor deze,

R.S. Tenge

waarnemend hoofd afdeling Juridische Zaken/Handhaving

Terug naar begin van de pagina