Besluit ondermandaat hoofden BFT

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit van de waarnemend directeur van het Bureau Financieel Toezicht van 6 juni 2016 tot het verlenen van een ondermandaat en volmacht aan de hoofden van de afdeling Juridische Zaken/Handhaving, de afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders en de afdeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Besluit directeur BFT ondermandaat aan hoofden)

De waarnemend directeur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT),

Gelet op het Mandaatbesluit 2016 Bureau Financieel Toezicht en de daarin genoemde wetgeving;

Gelet op het Organisatiebesluit BFT;

Gelet op de verleende goedkeuring van de voorzitter van het bestuur van het BFT inzake dit ondermandaatbesluit d.d. 6 juni 2016;

Besluit:

Artikel 1. Ondermandaat aan hoofd afdeling Juridische Zaken/Handhaving

 • 1 De directeur BFT verleent het beslissingsmandaat, ondertekeningsmandaat en vertegenwoordigingsmandaat aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken/Handhaving, zover het gaat om werkzaamheden die aan de afdeling Juridische Zaken/Handhaving zijn toebedeeld.

 • 2 Aan de directeur BFT blijft voorbehouden:

  • i. Het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen;

  • ii. Het aannemen, ontslaan en schorsen van personeel.

  • iii. Het nemen van besluiten, anders genoemd dan onder i. en ii., die vergaande consequenties voor het BFT hebben;

 • 3 De ondertekening van een krachtens ondermandaat genomen besluit alsmede van de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende brieven geschiedt als volgt:

  Bureau Financieel Toezicht,

  de voorzitter van het bestuur,

  voor deze,

  (handtekening ondergemandateerde)

  (naam ondergemandateerde)

  hoofd afdeling Juridische Zaken/Handhaving

Artikel 2. Ondermandaat aan hoofd afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders

 • 1 De directeur BFT mandateert het beslissingsmandaat, ondertekeningsmandaat en vertegenwoordigingsmandaat aan het hoofd van de afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders, zover het gaat om werkzaamheden die aan de afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders zijn toebedeeld.

 • 2 Aan de directeur BFT blijft voorbehouden:

  • i. Het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen;

  • ii. Het aannemen, ontslaan en schorsen van personeel.

  • iii. Het nemen van besluiten, anders genoemd dan onder i. en ii., die vergaande consequenties voor het BFT hebben;

 • 3 De ondertekening van een krachtens ondermandaat genomen besluit alsmede van de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende brieven geschiedt als volgt:

  Bureau Financieel Toezicht,

  de voorzitter van het bestuur,

  voor deze,

  (handtekening ondergemandateerde)

  (naam ondergemandateerde)

  hoofd afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders

Artikel 3. Ondermandaat aan hoofd afdeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 • 1 De directeur BFT mandateert het beslissingsmandaat, ondertekeningsmandaat en vertegenwoordigingsmandaat aan het hoofd van de afdeling WWFT, zover het gaat om werkzaamheden die aan de afdeling WWFT zijn toebedeeld.

 • 2 Aan de directeur BFT blijft voorbehouden:

  • i. Het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen;

  • ii. Het aannemen, ontslaan en schorsen van personeel.

  • iii. Het nemen van besluiten, anders genoemd dan onder i. en ii., die vergaande consequenties voor het BFT hebben;

 • 3 De ondertekening van een krachtens ondermandaat genomen besluit alsmede van de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende brieven geschiedt als volgt:

  Bureau Financieel Toezicht,

  de voorzitter van het bestuur,

  voor deze,

  (handtekening ondergemandateerde)

  (naam ondergemandateerde)

  hoofd afdeling WWFT

Artikel 4. Vervanging

 • 1 De hoofden van de afdeling Juridische Zaken/Handhaving, de afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders en de afdeling WWFT kunnen elkaar bij afwezigheid wederzijds vervangen.

 • 2 Een hoofd kan, met inachtneming van het eerste lid, niet zonder een vooraf verleende goedkeuring van het bestuur worden vervangen ten aanzien van:

  • a. Besluiten die vergaande consequenties hebben voor de betreffende afdeling;

  • b. Het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

 • 3 De ondertekening van een krachtens dit artikel gemandateerd genomen besluit hebbende brieven geschiedt als volgt:

  Bureau Financieel Toezicht,

  de voorzitter van het bestuur,

  voor deze,

  (handtekening ondergemandateerde) b/a

  Naam van betreffende hoofd die wordt vervangen

  Functienaam van degene die wordt vervangen

Artikel 5. Ondermandatering

 • 1 Het hoofd afdeling Juridische Zaken/Handhaving mag zijn bevoegdheden ondermandateren aan een daartoe aangewezen medewerker van de afdeling Juridische Zaken/Handhaving.

 • 2 Het hoofd afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders mag zijn bevoegdheden ondermandateren aan een daartoe aangewezen toezichthouder van de afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders.

 • 4 De hoofden, genoemd onder het eerste, tweede en derde lid, kunnen het volgende niet mandateren aan hun medewerkers:

 • 5 De ondertekening van een krachtens dit artikel gemandateerd genomen besluit alsmede van de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende brieven geschiedt als volgt:

  Bureau Financieel Toezicht,

  de voorzitter van het bestuur,

  voor deze,

  (handtekening ondergemandateerde)

  Naam van de ondergemandateerde

  Functienaam ondergemandateerde

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat hoofden BFT.

 • 2 Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.

 • 3 Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Utrecht, 6 juni 2016

Bureau Financieel Toezicht,

de voorzitter van het bestuur,

voor deze,

B.N. Takken

waarnemend directeur Bureau Financieel Toezicht

Terug naar begin van de pagina