Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van boon zonder peul tegen zwarte bonenluis, 2016

[Regeling vervallen per 01-09-2016.]
Geldend van 05-07-2016 t/m 31-08-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 23 juni 2016, nr. 16091766, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte teelt van boon zonder peul tegen zwarte bonenluis (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van boon zonder peul tegen zwarte bonenluis, 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2016]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Pirimor ter bescherming van onbedekte teelt van boon zonder peul tegen zwarte bonenluis, (Aphisfabae).

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2016]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 1 september 2016.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van boon zonder peul tegen zwarte bonenluis, 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift Pirimor (5794)

[Vervallen per 01-09-2016]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 01-09-2016]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

Boon zonder peul (onbedekte teelt) op percelen grenzend aan oppervlakte water

bladluis

0,5 kg/ha

0,5 kg/ha

2 per 12 maanden

7

7

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 01-09-2016]

Voor op- en zijwaartse veldbespuitingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinale veldspuit voortgetrokken door een tractor met een gesloten cabine, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een open cabine.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer gebruik gemaakt wordt van één van volgende driftreducerende maatregelen:

  • Minimaal 95% driftreducerende spuitdoppen;

  • Spuitboomverlaging (30 cm) in combinatie met luchtondersteuning;

  • Hardi Twin Force met luchtondersteuning en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;

  • Släpduksysteem en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;

  • Wingssprayer en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;

  • Conventionele spuit met luchtondersteuning in combinatie met minimaal 90% driftreducerende doppen en een teeltvrije zone van 0.50 meter.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Terug naar begin van de pagina