Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan

Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit van 29 juni 2016 tot vaststelling van enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan alsmede tot wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ter uitvoering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 30 mei 2016, nr. 2016-0000307449;

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 juni 2016, No. W04.16.0132/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 21 juni 2016, nr. 2016-0000354821;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2

Artikel 49cc, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement is van overeenkomstige toepassing op de verplichte VWNW-kandidaat, tenzij de centrales van verenigingen van ambtenaren ermee hebben ingestemd dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel 3

  • 1 De verplichte VWNW-kandidaat heeft een voorrangspositie op personeel dat geen voorrangspositie heeft bij de vervulling van vacatures:

    • a. binnen het zelfstandig bestuursorgaan, waarbij de verplichte VWNW-kandidaat in dienst is, en

    • b. binnen de sector Rijk, indien het zelfstandig bestuursorgaan, waarbij de verplichte VWNW-kandidaat in dienst is, een schriftelijke verklaring heeft gegeven als bedoeld in artikel 49rr, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

  • 2 Indien een zelfstandig bestuursorgaan de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde schriftelijke verklaring heeft gegeven, heeft de verplichte VWNW-kandidaat bij de vervulling van vacatures bij het zelfstandig bestuursorgaan waarvan hij in dienst is dezelfde voorrangspositie als de verplichte VWNW-kandidaat, bedoeld in artikel 49r, onderdeel e, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 29 juni 2016

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de eerste juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven