Mandaat- en machtigingsbesluit SZW DUS-I 2016

[Regeling vervallen per 30-12-2017.]
Geldend van 01-07-2016 t/m 29-12-2017

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2016, nr. 2016-0000148211, houdende het verlenen van mandaat en machtiging aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met het uitvoeren van subsidies (Mandaat- en machtigingsbesluit SZW DUS-I 2016)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de directeur van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-12-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. DUS-I: de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;

 • c. machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 30-12-2017]

 • 1 Aan de directeur van DUS-I worden de volgende bevoegdheden verleend met betrekking tot de uitvoering van nationale subsidies:

  • a. mandaat tot het nemen van besluiten namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • b. machtiging tot het ondertekenen van besluiten, welke besluiten zijn genomen door of namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • c. machtiging tot het verrichten van de benodigde werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering, waaronder machtiging tot het geven van de opdracht aan het Financieel Dienstencentrum van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om betalingen aan subsidieontvangers te verrichten.

 • 2 Van het eerste lid is uitgezonderd mandaat en machtiging inzake het behandelen, nemen en ondertekenen van besluiten op bezwaar, beroep en hoger beroep tegen besluiten genomen krachtens het eerste lid.

Artikel 3

[Vervallen per 30-12-2017]

De directeur van DUS-I kan de bevoegdheden, genoemd in artikel 2, in een door hem te bepalen omvang schriftelijk doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, een en ander voor zover dat in overeenstemming is met de taak en functie van de betreffende functionaris.

Artikel 4

[Vervallen per 30-12-2017]

 • 1 De directeur van DUS-I en de onder hem ressorterende functionarissen aan wie op grond van artikel 3 mandaat of machtiging is verleend, zijn gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van deze regeling worden ondertekend, de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot uiting te brengen door opneming van de volgende formule:

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  namens deze,

  handtekening van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

  naam van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

  functie van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde

 • 2 In een krachtens machtiging ondertekend besluit wordt vermeld dat het besluit is genomen door of namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 5

[Vervallen per 30-12-2017]

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaat- en machtigingsbesluit SZW DUS-I 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 juni 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina