Besluit tijdelijke aanwijzing toezichthoudend orgaan, een nationaal orgaan voor informatieveiligheid en een gegevensbeschermingsautoriteit

[Regeling vervallen per 10-03-2017.]
Geldend van 01-07-2016 t/m 09-03-2017

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 juni 2016, nr. WJZ / 16094083, tot tijdelijke aanwijzing van een toezichthoudend orgaan, een nationaal orgaan voor informatieveiligheid en een gegevensbeschermingsautoriteit in de zin van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257)

Handelende mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op:

Artikel 4, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de artikelen 17, eerste lid, 19, tweede lid, en 22, derde lid, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257), artikel 2, tweede lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, artikel 34a van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 2, tweede lid, onderdeel t, van het Besluit elektronische handtekeningen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-03-2017]

In dit besluit wordt onder verordening verstaan: verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257).

Artikel 2

[Vervallen per 10-03-2017]

  • 1 De Autoriteit Consument en Markt, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, is voor Nederland:

    • a. het toezichthoudende orgaan, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de verordening;

    • b. het in artikel 22, derde lid, van de verordening bedoelde orgaan dat verantwoordelijk is voor het opstellen, onderhouden en publiceren van vertrouwenslijsten als bedoeld in dat artikel.

  • 2 De Minister van Veiligheid en Justitie is voor Nederland het nationale orgaan voor informatieveiligheid, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de verordening.

Artikel 3

[Vervallen per 10-03-2017]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

  • 2 Indien het bij koninklijke boodschap van 17 februari 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) (34 413) tot wet wordt verheven, vervalt dit besluit met ingang van de datum waarop de onderdelen H, I en L van artikel I van die wet in werking treden.

’s-Gravenhage, 29 juni 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina