Regeling meldplicht voor gerechtsdeurwaarders en wijze indiening van gegevens aan het Bureau

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 juni 2016 houdende nadere regels zoals bedoeld in de artikelen 19a en 31, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake het doen van een melding en de wijze van indiening van gegevens aan het Bureau (Regeling meldplicht voor gerechtsdeurwaarders en wijze indiening van gegevens aan het Bureau)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 19a en 31, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Meldplicht

Als zich een gebeurtenis voordoet die aanmerkelijke nadelige gevolgen heeft of zou kunnen hebben voor de financiële positie van een gerechtsdeurwaarder, meldt de gerechtsdeurwaarder dit volledig en onverwijld aan het Bureau.

Artikel 3. Gebeurtenis

Als gebeurtenis in de zin van artikel 2 van deze regeling worden aangemerkt:

 • 1. Wijzigingen in de gerechtsdeurwaarder-organisatie met gevolgen voor de continuïteit.

 • 2. Langdurige buitengewone omstandigheden die de persoon van de gerechtsdeurwaarder betreffen, waaronder:

  • a. afwezigheid in verband met arbeidsongeschiktheid waardoor de continuïteit gevaar kan lopen;

  • b. ontstentenis door een andere reden van persoonlijke aard al dan niet buiten de wil van de gerechtsdeurwaarder, waaronder de situatie dat de gerechtsdeurwaarder wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is tot het behoorlijk verrichten van zijn werkzaamheden.

 • 3. Risico’s inzake de bewaringspositie. Hieronder valt in ieder geval het bestaan van een negatieve bewaringspositie al dan niet terstond aangevuld.

 • 4. Gebeurtenissen die van nadelige invloed zijn op de solvabiliteit of liquiditeit van de gerechtsdeurwaarder-organisatie dan wel de financiële positie in algemene zin van de gerechtsdeurwaarder privé. En tevens in geval van:

  • a. opzegging van krediet-(faciliteiten) of betalingsregeling door de kredietverstrekker;

  • b. claims, zowel civiele, strafrechtelijke als fiscale claims/dwangsommen, disputen of geschillen van grote financiële omvang of met een impact die de stabiliteit van het kantoor mogelijk kan schaden;

  • c. betalingsachterstand van meer dan zes maanden na de opeisbaarheid van een vordering.

 • 5. Overige gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de financiële positie van de gerechtsdeurwaarder-organisatie of de gerechtsdeurwaarder privé:

  • a. omzetafhankelijkheid van één (on)middellijke opdrachtgever, dat wil zeggen dat 30% of meer van de omzet door één (on)middellijke opdrachtgever wordt gegenereerd;

  • b. een aangifte van een strafbaar feit tegen een gerechtsdeurwaarder die verband houdt met zijn ambtsuitoefening;

  • c. aanwijzingen of vermoedens van fraude of malversaties met betrokkenheid van een (of meer) personen werkzaam binnen de gerechtsdeurwaarder-organisatie.

Artikel 4. Andere gebeurtenissen en meldrecht

 • 1 Naast de in artikel 3 omschreven gebeurtenissen kan de gerechtsdeurwaarder andere gebeurtenissen die aanmerkelijke nadelige gevolgen voor de (financiële) positie van de gerechtsdeurwaarder-organisatie of de gerechtsdeurwaarder privé kunnen hebben, aan het Bureau melden.

 • 2 Een waarnemend gerechtsdeurwaarder, een toegevoegd gerechtsdeurwaarder, een kandidaat-gerechtsdeurwaarder of een stagiair kan gebeurtenissen, bedoeld in artikel 3 en 4, eerste lid, melden aan het Bureau.

Artikel 6. Wijze van melden en van indienen gegevens bij het Bureau

 • 2 De gegevens, bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet en de overige gegevens bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet worden digitaal ingediend via een daartoe door het Bureau beschikbaar gestelde elektronische toepassing binnen de daartoe door het Bureau gestelde termijn.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meldplicht voor gerechtsdeurwaarders en wijze indiening van gegevens aan het Bureau.

Den Haag, 20 juni 2016

De

Minister

van Veiligheid en Justitie

G.A. van der Steur

Naar boven