Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen effecten ongeval

Geldend van 29-06-2016 t/m heden

Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen effecten ongeval

Deze circulaire is gericht aan het bevoegd gezag dat te maken heeft met de ruimtelijke ordening en de vergunningverlening voor milieu in relatie tot LPG-tankstations. Met deze circulaire wordt een handreiking gegeven ten behoeve van de beoordeling van externe veiligheid van LPG1-tankstations. Daarbij staat het rekening houden met effectafstanden centraal en wordt aangesloten bij hetgeen geregeld is in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). De aanpak voorziet voorts in een behoefte omdat daarmee, met de maatregelen van de sector, onnodige saneringsgevallen worden voorkomen.

De circulaire beoogt de toename van de veiligheid als gevolg van maatregelen van de sector ook in de omgeving van de LPG-tankstations te verzilveren. Om die reden is de circulaire van toepassing op een nieuw bestemmingsplan op grond waarvan kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten nabij een LPG-tankstation gerealiseerd kunnen worden of op een omgevingsvergunning milieu voor het oprichten van een LPG-tankstation.

De circulaire is niet van toepassing op besluiten die geen of uitsluitend positieve veiligheidsconsequenties hebben in relatie tot bepaalde effecten van ongevalsscenario’s. Voorbeelden van besluiten waarop de circulaire niet van toepassing is, zijn het vaststellen van een conserverend bestemmingsplan of het verhogen van de LPG-doorzet. Bij een conserverend bestemmingsplan blijft de veiligheidssituatie immers gelijk en het verhogen van de doorzet heeft geen invloed op het effect, alleen op het risico. De externe veiligheidsrisico’s zijn het domein van de Revi.

Het in deze circulaire neergelegde beleid is voorts een vervolg op het Convenant LPG autogas 2005,2 op basis waarvan – onder andere – door de LPG-branche hittewerende bekleding voor LPG-tankwagens is ontwikkeld en toegepast. Daarmee worden de risico’s bij het aanleveren van LPG bij een LPG-tankstation verkleind. Deze circulaire is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat voorts bestaat uit een wijziging van de Revi en een Safety Deal.

Wijziging van de Revi

Naast de circulaire blijven het Bevi en de Revi onverkort van toepassing op LPG-tankstations. Wel is de Revi aangepast; de afstanden die gelden tussen een LPG-tankstation en een (beperkt) kwetsbaar object zijn verkleind, rekening houdend met het gegeven dat de Nederlandse LPG-tankwagens voor het aanleveren van LPG bij LPG-tankstations in de regel zijn voorzien van hittewerende bekleding. Dit was reeds in het convenant aangekondigd. In paragraaf 3.1 wordt verder ingegaan op de Revi.

Circulaire met een effectgerichte benadering

In deze circulaire wordt het bevoegd gezag verzocht om naast het toepassen van het Bevi en de Revi aanvullend effectgericht beleid te voeren, waarmee voor belangrijke ongevalsscenario’s de gevolgen van een ongeval bij een LPG-tankstation worden beperkt. Met de effectgerichte benadering wordt aangesloten bij de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid, waarbij de effecten van ongevallen een rol zullen innemen naast de nu in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) gehanteerde risicobenadering. Verwezen wordt naar het onderdeel ‘Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid’ van de bijlage ‘Bewust omgaan met veiligheid: rode draden’ bij de brief aan de Eerste Kamer van 10 juli 2014.3 Geanticipeerd wordt voorts op de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden in dat kader, in het bijzonder met betrekking tot de conceptvorming van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De effectgerichte benadering wordt in paragraaf 4 uitgewerkt.

Safety Deal

Tot slot is een Safety Deal gesloten tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de LPG-branche, om ervoor te zorgen dat de LPG-tankwagens ook in de toekomst voorzien zijn van hittewerende bekleding en voldoen aan de daartoe opgestelde NTA. Een onderdeel van de deal is dat de afstanden in de Revi verkleind worden zoals hierboven is beschreven. Zie paragraaf 3.3. voor meer informatie over de Safety Deal.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

  1. Liquefied Petroleum Gas. In deze circulaire gaat het om LPG-autogas.

    ^ [1]
  2. Op 22 juni 2005 ondertekend door de toenmalige Staatssecretaris van VROM, de Vereniging Technische Commissie Vloeibaar Gas (VVG) en de ondersteunende partijen BOVAG, de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche en de Belangenvereniging Tankstations BETA. (Stcrt 2005, 128, p. 26v).

    ^ [2]
  3. Kamerstukken I 2013/14, 32 862, nr L. Op 18 augustus 2014 is de brief bij de nota ‘Bewust Omgaan met Veiligheid: Rode Draden’, aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2013/14, 28 663, nr. 60)

    ^ [3]
Terug naar begin van de pagina