Warenwetbesluit elektrisch materiaal

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit van 20 juni 2016, houdende regels voor elektrisch materiaal (Warenwetbesluit elektrisch materiaal)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van 0nze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 april 2016, kenmerk 952710-149053-VGP;

Gelet op richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PbEU 2014, L 96) alsmede op de artikelen 4, eerste lid, 8, eerste lid, onder c, 9, onder b, 11, 13, 14, en 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 april 2016, no. W13.16.0077/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 2016, kenmerk 952704-149053-VGP;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • richtlijn 2014/35/EU: richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PbEU 2014, L 96);

  • op de markt aanbieden, in de handel brengen, fabrikant, gemachtigde, importeur, distributeur, marktdeelnemers, geharmoniseerde norm onderscheidenlijk CE-markering: hetgeen daaronder wordt verstaan in richtlijn 2014/35/EU.

 • 2 Dit besluit is van toepassing op elektrisch materiaal als bedoeld in artikel 1, tweede alinea, van richtlijn 2014/35/EU.

Artikel 2

 • 1 Het is verboden elektrisch materiaal te vervaardigen, in de handel te brengen of op de markt aan te bieden anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften.

 • 2 Het is verboden elektrisch materiaal in de handel te brengen of op de markt aan te bieden anders dan met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen betreffende de aard, samenstelling, uitvoering, hoedanigheid, eigenschappen, bestemming of afmetingen van de waar.

 • 3 Het is verboden elektrisch materiaal binnen Nederlands grondgebied te brengen anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

Artikel 3

 • 1 Fabrikanten voldoen bij het ontwerpen, vervaardigen en in de handel brengen van elektrisch materiaal aan de artikelen 6, 11 en 15 van richtlijn 2014/35/EU.

 • 2 De contactgegevens bedoeld in artikel 6, zesde lid, van richtlijn 2014/35/EU zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.

 • 3 De instructies en informatie aangaande de veiligheid bedoeld in artikel 6, zevende lid, van richtlijn 2014/35/EU zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.

 • 4 De informatie en documenten om de conformiteit van elektrisch materiaal aan te tonen, bedoeld in artikel 6, negende lid, van richtlijn 2014/35/EU is in ieder geval gesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

 • 5 De EU-conformiteitsverklaring, bedoeld in artikel 15, tweede lid, wordt in ieder geval gesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

Artikel 4

 • 1 De fabrikant die een gemachtigde aanstelt, voldoet en zorgt dat wordt voldaan aan artikel 7 van richtlijn 2014/35/EU.

 • 2 De gemachtigde, bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de artikelen 7, tweede lid, en 11 van richtlijn 2014/35/EU.

Artikel 5

 • 1 Importeurs voldoen bij het in de handel brengen van elektrisch materiaal aan de artikelen 8, 10 en 11 van richtlijn 2014/35/EU.

 • 2 De contactgegevens bedoeld in artikel 8, derde lid, van richtlijn 2014/35/EU zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.

 • 3 De instructies en informatie aangaande de veiligheid bedoeld in artikel 8, vierde lid, van richtlijn 2014/35/EU zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.

 • 4 De informatie en documenten om de conformiteit van elektrisch materiaal aan te tonen, bedoeld in artikel 8, negende lid, richtlijn 2014/35/EU is in ieder geval gesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

Artikel 6

Distributeurs voldoen bij het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal aan de artikelen 9, 10 en 11 van richtlijn 2014/35/EU.

Artikel 7

Elektrisch materiaal wordt geacht in overeenstemming te zijn met de veiligheidsdoeleinden of delen daarvan, zoals beschreven in artikel 3 en bijlage I van richtlijn 2014/35/EU indien:

 • a. het in overeenstemming is met geharmoniseerde normen of delen daarvan die deze veiligheidsdoelen bestrijken en die overeenkomstig artikel 12 van richtlijn 2014/35/EU in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt;

 • b. het, voor zover geen normen als bedoeld onder a zijn vastgesteld en bekendgemaakt, voldoet aan de daarop van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften van de Internationale Elektronische Commissie (IEC), die overeenkomstig artikel 13 van richtlijn 2014/35/EU in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt;

 • c. het, voor zover er geen normen als bedoeld onder a en geen veiligheidsvoorschriften als bedoeld onder b zijn bekendgemaakt, voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van de door Onze Minister daartoe aan te wijzen normen, bedoeld in artikel 14 van richtlijn 2014/35/EU.

Artikel 8

Elektrisch materiaal is, overeenkomstig artikel 16 en artikel 17 van richtlijn 2014/35/EU voorzien van de CE-markering, voordat het in de handel wordt gebracht.

Artikel 9

In het kader van het markttoezicht handelen de in artikel 25 van de Warenwet bedoelde ambtenaren en de marktdeelnemers, overeenkomstig de artikelen 18, 19, 21 en 22 van richtlijn 2014/35/EU.

Artikel 10

Elektrisch materiaal dat voldoet aan het Warenwetbesluit elektrotechnische produkten zoals dat onmiddellijk vóór 20 april 2016 luidde en vóór dat tijdstip in de handel is gebracht, mag ook na dat tijdstip op de markt worden aangeboden.

Artikel 13

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 juni 2016

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Uitgegeven de dertigste juni 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven