Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (verkleinen afstanden LPG-tankstations)

Geldend van 29-06-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 14 juni 2016, nr. IENM/BSK-2016/120425, tot wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen in verband met het verkleinen van afstanden voor LPG-tankstations

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 4, vijfde lid, 5, derde lid, en 18, tweede lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

Besluit:

Artikel II

Met betrekking tot:

kan de Regeling externe veiligheid inrichtingen, zoals deze gold op de dag voor inwerkingtreding van deze regeling, worden toegepast.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina