Regeling maatregelen cabergoline 2016

[Regeling vervallen per 14-12-2016.]
Geldend van 24-06-2016 t/m 13-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 juni 2016, nr. WJZ/16095989, tot het tijdelijk verbieden van het diergeneesmiddel Velactis (werkzaam bestanddeel cabergoline) [Regeling maatregelen cabergoline 2016]

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 45 van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PbEG L 136) en de artikelen 5.2 en 5.11 van de Wet dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-12-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • het diergeneesmiddel: Velactis, 1,12 mg/ml oplossing voor injectie voor rund, met als werkzaam bestanddeel 1,12 mg cabergoline per stuk, opgenomen in de Nederlandse diergeneesmiddeleninformatiebank van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen onder het registratienummer: REG NL 114383.

Artikel 2

[Vervallen per 14-12-2016]

Het is verboden het diergeneesmiddel aan dieren te voederen, bij dieren toe te passen of in de nabijheid van dieren te brengen.

Artikel 3

[Vervallen per 14-12-2016]

Dierenartsen die het diergeneesmiddel hebben voorgeschreven dan wel afgeleverd, stellen diegenen aan wie zij het diergeneesmiddel hebben voorgeschreven dan wel afgeleverd, onverwijld en op doeltreffende wijze op de hoogte van de verboden als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

[Vervallen per 14-12-2016]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 5

[Vervallen per 14-12-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maatregelen cabergoline 2016.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 24 juni 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina