Machtiging inzage personeelsgerelateerde gegevens Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Auditdienst Rijk

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 25-06-2016 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2016, nr. 769913/16/DP&O, tot het verlenen van machtiging aan de Auditdienst Rijk voor het digitaal uitwisselen van personeelsgerelateerde gegevens van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bij P-Direkt (Machtiging inzage personeelsgerelateerde gegevens Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Auditdienst Rijk)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 66 van de Comptabiliteitswet 2001,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ADR: de Auditdienst Rijk, organisatieonderdeel van het Ministerie van Financiën;

 • b. auditbestanden: digitale bestanden met de (oud-)medewerkersgegevens, aangevuld met een kostenplaats van het personeelsinformatiesysteem;

 • c. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • c. minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;

 • d. ministerie: het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

 • e. onverdichte bestanden: digitale journaliseringsbestanden per maand, naar looncomponent, uitgesplitst naar persoon, per kostenplaats en kostensoort;

 • f. P-Direkt: de baten-lastendienst, ingesteld bij besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën van 11 februari 2009.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De algemeen directeur van de ADR wordt gemachtigd tot het opvragen alsmede het digitaal uitwisselen met P-Direkt van de personeelsgerelateerde gegevens van het ministerie, voor de controle van de personeelsuitgaven bedoeld in artikel 66 van de Comptabiliteitswet 2001.

 • 2 De uit te wisselen personeelsgerelateerde gegevens betreffen:

  • a. auditbestanden;

  • b. autorisaties voor de toegang tot de digitale omgeving voor de medewerkers van de ADR in het personeelsinformatiesysteem;

  • c. betaalbrieven van P-Direkt aan het ministerie, mede inhoudende het bedrag dat ten laste van het ministerie wordt geboekt in verband met de salarisbetaling in een bepaalde maand;

  • d. maandelijkse overzichten van betalingen en uitkeringen aan (oud-)medewerkers op een digitale gegevensdrager;

  • e. onverdichte bestanden;

  • f. aanvullende informatie op de gegevens, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a tot en met e.

 • 3 De algemeen directeur van de ADR maakt met P-Direkt afspraken over de toegang tot, uitwisseling en overdracht van de uit te wisselen personeelsgerelateerde gegevens.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

De uitoefening van de machtiging, bedoeld in artikel 2, geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

De algemeen directeur van de ADR kan met betrekking tot zijn bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De machtiging geldt voor de duur van de dienstverlening van P-Direkt aan het ministerie.

 • 2 De uitoefening van de machtiging betreft alle in artikel 2 bedoelde personeelsgerelateerde gegevens vanaf het moment waarop het ministerie gebruik is gaan maken van de dienstverlening van P-Direkt.

 • 3 Van het opvragen dan wel de uitwisseling van gegevens als bedoeld in artikel 2, levert de ADR eenmaal per jaar op een nader overeen te komen moment een rapportage aan.

 • 4 Van het opvragen dan wel de uitwisseling van aanvullende informatie op grond van artikel 2, tweede lid, onder f, stelt de ADR uiterlijk zeven dagen nadat de informatie is opgevraagd de daartoe aangewezen functionarissen binnen het ministerie op de hoogte door tussenkomst van de daartoe aangewezen functionaris binnen de ADR.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De algemeen directeur van de ADR draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

 • 2 Van de wijze waarop invulling zal worden en is gegeven aan het vorige lid, levert de ADR eenmaal per jaar op een nader overeen te komen moment een rapportage aan.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Machtiging inzage personeelsgerelateerde gegevens Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Auditdienst Rijk.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina