Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2016

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 24-06-2016 t/m 31-12-2017

Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van 15 juni 2016 tot toepassing van richtsnoeren van de Europese toezichthoudende autoriteiten in verband met het prudentieel toezicht en de afwikkelingstaak bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (Beleidsregel toepassing richtsnoeren Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2016)

De Nederlandsche Bank,

Gelet op artikel 1:29a van de Wet op het financieel toezicht en artikel 6 van de Uitvoeringsregeling Wft;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PbEU L 331), in het bijzonder artikel 16;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PbEU L 331), in het bijzonder artikel 16;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PbEU L 331), in het bijzonder artikel 16.

Besluit:

Artikel 1. (definities)

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;

 • EBA: Europese Bankautoriteit (European Banking Authority); rechtsopvolger van het Committee of European Banking Supervisors (CEBS);

 • EIOPA: de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (European Insurance and Occupational Pensions Authority), rechtsopvolger van het Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS);

 • ESMA: Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority), rechtsopvolger van het Committee of European Securities Regulators (CESR);

 • Joint Committee: Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten (Joint Committee of the European Supervisory Authorities);

 • Wft: Wet op het financieel toezicht;

 • BMfo: Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft;

 • Bpr: Besluit prudentiële regels Wft;

 • Bptfg: Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft;

 • Bbpm: Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft;

 • CRD IV (Capital Requirements Directive): richtlijn kapitaalvereisten; richtlijn nr. 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2103 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU L 176);

 • CRR (Capital Requirements Regulation): verordening kapitaalvereisten; verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU L 176);

 • Richtlijn nr. 2006/48/EG: richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177);

 • BRRD (Banking Recovery and Resolution Directive): richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen; richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees parlement en de Raad (PbEU L 173);

 • Richtlijn depositogarantiestelsels: richtlijn nr. 2014/49/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (PbEU L 173);

 • MiFID (Markets in Financial Instruments Directive): richtlijn markten in financiële instrumenten; richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PbEU L 145);

 • Uitvoeringsrichtlijn MiFID: richtlijn nr. 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn (PbEU L 241);

 • Richtlijn betaaldiensten: richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PbEU L 319);

 • Richtlijn elektronisch geld: richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267);

 • Richtlijn deelnemingen in de financiële sector: richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247);

 • Richtlijn solvabiliteit II: richtlijn nr. 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (herschikking) (PbEU L 335);

 • Verordening solvabiliteit II: gedelegeerde verordening (EU) nr. 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (PbEU L 12);

 • Richtlijn financiële conglomeraten: richtlijn nr. 2002/87/EG van het Europees Parlement en de raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (herschikking) (PbEU L 35).

Artikel 2. (toepassing richtsnoeren ESA’s)

[Vervallen per 01-01-2018]

DNB oefent het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wft uit met inachtneming van de richtsnoeren (guidelines) van de Europese toezichthoudende autoriteiten, als omschreven in de onderstaande tabel.

Tabel bij artikel 2 – toepassing richtsnoeren ESA’s

Richtsnoer en nummer

Grondslag in richtlijn of verordening

Grondslag in Wft of lagere regelgeving

Datum inwerkingtreding

Richtsnoeren vastgesteld door het Joint Committee

1.

Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC,

CEBS/2008/214, CEIOPS-3L3-19/08 en CESR/08-543b

59 Richtlijn Solvabiliteit II;

23 CRD IV;

11 richtlijn nr. 2009/65/EG (richtlijn icbe’s / UCITS);

10b MiFID

3:100(1) Wft

18-12-2008

2.

Gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende de convergentie van toezichtpraktijken met betrekking tot coherente coördinatieregelingen voor het toezicht op financiële conglomeraten,

JC/GL/2014/01

11(1) Richtlijn financiële conglomeraten

3:289 t/m 3:293 Wft

23-2-2015

Richtsnoeren vastgesteld door EBA

3.

Guidelines on the prudential filters for regulatory capital,

CEBS/04/91, 21 December 2004

thans CRR, geen specifiek artikel

Rechtstreeks werkende verordening

21-12-2004

4.

CEBS Guidelines on outsourcing, 14 december 2006

Gebaseerd op bestaande praktijken onder Richtlijn nr. 2006/48/EG

3:18 Wft;

27 Bpr

14-12-2006

5.

CEBS Guidelines on the implementation of the revised large exposure regime, 11 december 2009

106(3) Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

390 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

31-12-2010

6.

CEBS Guidelines on operational risk mitigation techniques, 22 december 2009

Bijlage X, deel 3 Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

322 en 323 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

31-12-2010

7.

CEBS Guidelines on supervisory disclosure – revised, januari 2010

144 Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

143 CRD IV

1a Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

31-3-2010

8.

CEBS high level principles for risk management, 16 februari 2010

73 (ICAAP), 97 (SREP) CRD IV

3:17 Wft, § 4.2 Bpr;

3:18a Wft

16-2-2010

9.

CEBS Implementation Guidelines on Article 106(2)(c) and (d) of directive 2006/48/EC recast, 28 juli 2010

106(2) Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag: 390(6,8) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

31-12-2010

10.

CEBS Guidelines on stress testing (GL 32), 26 augustus 2010

100(2) CRD IV

3:18a(5) Wft

31-12-2010

11.

CEBS Guidelines on the management of operational risk in market-related activities, 12 oktober 2010

102 t/m 105 en Bijlage V, punten 12 en 13 Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

85 CRD IV en

313 t/m 324 CRR

3:17(2c) Wft;

23a Bpr

30-6-2011

12.

CEBS Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation, 27 oktober 2010

22, Bijlage V(16) Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

86 CRD IV

3:17(1) Wft;

23a Bpr

30-6-2011

13.

CEBS Guidelines regarding revised Article 3 of Directive 2006/48/EC, 18 november 2010

3 Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

21 CRD IV

3:111 Wft

18-05-2011

14.

CEBS Revised Guidelines on the recognition of External credit Assessment Institutions, 30 november 2010

81 & Bijlage IX, deel 3 Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

268 t/m 269 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

30-11-2010

15.

CEBS Guidelines on Remuneration Policies and Practices, 10 december 2010

22, Bijlage V Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag: 74(3), 75(2) CRD IV;

450 CRR

3:17, Hoofdstuk 1.7 Wft, in het bijzonder artikel 1:117 Wft;

1-1-2011 1

16.

CEBS Guidelines to Article 122a of the Capital requirements Directive, 31 december 2010

122a Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

404 t/m 410 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

1-1-2011

17.

EBA Richtsnoeren inzake interne governance,

GL 44

74(3), 75(2), 92(2), 93, 95(1,2) CRD IV

3:10(1), 3:17(1) Wft;

§ 4.1 Bpr

31-3-2012

18.

EBA Richtsnoeren inzake een geavanceerde meetbenadering (GMB) – Aanvullingen en wijzigingen,

EBA/GL/2012/01

312(2) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

6-3-2012

19.

EBA Richtsnoeren inzake Stressed Value at Risk (stressed-Var),

EBA/GL/2012/2

365(2) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

16-11-2012

20.

EBA Richtsnoeren over het kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico (IRC),

EBA/GL/2012/3

372 (laatste alinea) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

16-11-2012

21.

EBA Richtsnoeren voor de beoordeling van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie,

EBA/GL/2012/06

4(1), 4(19) Richtlijn nr. 2006/48/EG;

2(15) Richtlijn financiële conglomeraten;

Huidige grondslag 91(12) CRD IV

3:8 Wft (geschiktheid),

Beleidsregel geschiktheid 2012

3:9 Wft (betrouwbaarheid),

Hoofdstuk 2 Bpr

22-5-2013

22.

EBA Richtsnoeren voor retaildeposito’s met verschillende uitkomsten ten behoeve van liquiditeitsrapportage in het kader van Verordening (EU) nr. 575/2013, betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (CRR),

EBA/GL/2013/01

421(3) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

6-2-2014

23.

EBA Richtsnoeren voor het toepasselijke notionele discontopercentage voor variabele beloning,

EBA/GL/2014/01

94(1)(g) CRD IV

n.v.t.: DNB past deze optionele bepaling niet toe

n.v.t.

24.

EBA Richtsnoeren betreffende de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa,

EBA/GL/2014/03

443 CRR;

Aanbeveling ESRB/2012/22, in het bijzonder aanbeveling B en D

Rechtstreeks werkende verordening

27-12-2014

25.

EBA Richtsnoeren inzake geharmoniseerde definities en templates voor de financieringsplannen van kredietinstellingen in het kader van aanbeveling A4 van ECSR/2012/2,

EBA/GL/2014/04

Aanbeveling ESRB/2012/2, in het bijzonder aanbeveling A4

3:17 Wft;

§ 4.2 Bpr

19-6-2014

26.

EBA Richtsnoeren inzake de overdracht van een aanzienlijk deel van het kredietrisico in verband met de artikelen 243 en 244 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (CRR),

EBA/GL/2014/05

243(6), 244(6) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

7-1-2015

27.

EBA Richtsnoeren voor de reeks scenario’s die moeten worden gebruikt in herstelplannen,

EBA/GL/2014/06

5(7) BRRD

3:17(2,c,4°) Wft;

23d(2), 23e(2) Bpr

1-1-2015

28.

EBA Guidelines on the data collection exercise regarding high earners,

EBA/GL/2014/07

75(3) CRD IV

Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

31-10-2014

29.

Guidelines on the remuneration benchmarking exercise,

EBA/GL/2014/08

75(1) CRD IV

Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

31-10-2014

30.

EBA Richtsnoeren voor de soorten tests, doorlichtingen of exercities die kunnen leiden tot steunmaatregelen uit hoofde van artikel 32, lid 4, onder d), punt iii) van de richtlijn Herstel en afwikkeling van banken,

EBA/GL/2014/09

32(4) BRRD

3A:18(1) Wft

25-11-2015

31.

Richtsnoeren (inzake) de criteria om de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van artikel 131, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU (CRD IV) met betrekking tot de beoordeling van andere systeemrelevante instellingen (ASI’s; other systemically important institutions – O-SIIs),

EBA/GL/2014/10

131(3)(2e alinea) CRD IV

3:62a Wft;

105c(1,b) Bpr

16-6-2015

32.

EBA Richtsnoeren over de specificatie van maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en de omstandigheden waarin elk van de maatregelen kan worden toegepast overeenkomstig richtlijn 2014/59/EU (BRRD),

EBA/GL/2014/11

17(8) BRRD

1:75, 3A:11(3) Wft

1-4-2015

33.

EBA Richtsnoeren met betrekking tot de veiligheid van internetbetalingen,

EBA/GL/2014/12_rev1

10(4), Titel III, Titel IV Richtlijn betaaldiensten

3:17 Wft

1-8-2015

34.

EBA Richtsnoeren inzake gemeenschappelijke procedures en methoden voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP),

EBA/GL/2014/13

97, 107(3) CRD IV 3

3:18a Wft

1-1-2016

35.

EBA Richtsnoeren over niet-wezenlijke, eigendomsrechtelijke beschermde en vertrouwelijke informatie en de frequentie van openbaarmakingen uit hoofde van artikel 432, leden 1 en 2, en artikel 433 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (CRR),

EBA/GL/2014/14

432(1,2), 433 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

23-6-2015

36.

EBA Richtsnoeren inzake de minimumlijst van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren voor herstelplannen,

EBA/GL/2015/02

9(2) BRRD.

3:17 Wft;

23d(2), 23e(2), 23h Bpr

31-7-2015

37.

EBA Richtsnoeren inzake triggers voor het gebruik van vroegtijdige interventiemaatregelen overeenkomstig artikel 27, lid 4, Richtlijn 2014/59/EU (BRRD),

EBA/GL/2015/03

27(4) BRRD

1:74, 1:75(1,2,3), 1:75aRegeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

1-1-2016

38.

EBA Richtsnoeren inzake de feitelijke omstandigheden die een wezenlijke bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit en inzake de elementen die verband houden met de doeltreffendheid van het instrument van verkoop van de onderneming, overeenkomstig artikel 39, lid 4, van richtlijn 2014/59/EU (BRRD),

EBA/GL/2015/04

39(4) BRRD

3A:29(1) Wft

1-8-2015

39.

EBA Richtsnoeren voor het bepalen wanneer de liquidatie van de activa of de passiva volgens een normale insolventieprocedure nadelige gevolgen voor een of meer financiële markten zou kunnen hebben, overeenkomstig artikel 42, lid 14, van richtlijn 2014/59/EU (BRRD),

EBA/GL/2015/05

42(14) BRRD

3A:41(2) Wft

1-8-2015

40.

EBA Richtsnoeren inzake de minimum lijst van diensten of faciliteiten die nodig zijn om een ontvanger in staat te stellen een aan hem overgedragen bedrijfsactiviteit effectief uit te oefenen, overeenkomstig artikel 65, lid 5, van Richtlijn 2014/59/EU,

EBA/GL/2015/06

65(5) BRRD

3A:36 Wft

1-8-2015

41.

EBA Richtsnoeren inzake de uitlegging van de verschillende omstandigheden waaronder een instelling beschouwd wordt als een instelling die faalt of waarschijnlijk gaat falen, overeenkomstig artikel 32, lid 6, van Richtlijn 2014/59/EU (BRRD),

EBA/GL/2015/07

32(6) BRRD

3A:18(1) Wft

1-1-2016

42.

EBA Richtsnoeren voor het beheer van renterisico dat voortvloeit uit activiteiten buiten de handelsportefeuille,

EBA/GL/2015/08

98(5) CRD IV

3:18a Wft

1-1-2016

43.

EBA Richtsnoeren betreffende betalingsverplichtingen uit hoofde van richtlijn 2014/49/EU inzake de depositogarantiestelsels,

EBA/GL/2015/09

10(2,3) Richtlijn depositogarantiestelsels

29.11(2,3), 29.12(5) Bbpm

31-12-2015

44.

EBA Richtsnoeren betreffende de methoden voor het berekenen van bijdragen aan depositogarantiestelsels,

EBA/GL/2015/10

13(1,2) Richtlijn depositogarantiestelsels

29.12(1,2,3,4) Bbpm

31-12-2015

45.

EBA Richtsnoeren inzake de toepassing van vereenvoudigde verplichtingen uit hoofde van artikel 4, lid 5, van Richtlijn 2014/59/EU,

EBA/GL/2015/16

4(5) BRRD

3A:9(5) Wft

17-12-2015

46.

EBA Richtsnoeren ter specificatie van de voorwaarden voor de financiële steun binnen de groep uit hoofde van artikel 23 van Richtlijn 2014/59/EU (BRRD),

EBA/GL/2015/17

23(1,b,d,f,g,h) BRRD

3:301, 3:305 Wft

9-2-2016

47.

EBA Richtsnoeren inzake producttoezicht en governanceregelingen voor retailbanken,

EBA/GL/2015/18

74(1) CRD IV;

10(4) Richtlijn betaaldiensten;

3(1) Richtlijn elektronisch geld;

7(1) Richtlijn nr. 2014/17/EU 4

3:17 Wft (uitgezonderd 7(1) Richtlijn nr. 2014/17/EU)

3-1-2017

48.

EBA Guidelines on exposures to shadow banking entities which carry out banking activities outside a regulated framework under Article 395(2) of regulation (EU) nr. 575/3013 (CRR),

EBA/GL/2015/20

395(2) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

1-1-2017

49.

Richtsnoeren inzake de minimumcriteria waaraan een bedrijfssaneringsplan moet voldoen

EBA/GL/2015/21

52(7) BRRD

3A:48 Wft

19-8-2016

50.

EBA Guidelines on sound remuneration policies under Articles 74(3) and 75(2) of Directive 2013/36/EU (CRD IV) and disclosures under Article 450 of Regulation (EU) nr. 575/2013 (CRR),

EBA/GL/2015/22

74(1), 92 t/m 95 CRD IV;

450 CRR

3:17, Hoofdstuk 1.7 Wft (in het bijzonder 1:117 Wft);

1-1-2017

51.

Definitieve richtsnoeren van de herziene richtsnoeren voor de nadere specificatie van de indicatoren voor mondiale systeemrelevantie en hun openbaarmaking,

EBA/GL/2016/01

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014 5

Rechtstreeks werkende verordening

29-2-2016

52.

Guidelines on stress tests for deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU,

EBA/GL/2016/04

4(1) Richtlijn depositogarantiestelsels

1a Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

24-7-2016

Richtsnoeren vastgesteld door EIOPA

53.

Richtsnoeren betreffende het operationeel functioneren van colleges,

EIOPA-BoS-14/146 NL

248 Richtlijn solvabiliteit II.

1:51e Wft;

1a, 1b, 3 Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

1-1-2016

54.

Richtsnoeren inzake contractgrenzen,

EIOPA-BoS-14/165 NL

76(1), 78 Richtlijn solvabiliteit II;

17, 18 Verordening solvabiliteit II

3:67, 3:68a Wft;

114, 115, 116 Bpr

1-1-2016

55.

Richtsnoeren voor de waardering van technische voorzieningen,

EIOPA-BoS-14/166 NL

48, 76 t/m 86 Richtlijn solvabiliteit II;

17 t/m 42 Verordening solvabiliteit II

3:67, 3:68a Wft;

26.2, 114, 115, 116 Bpr

1-1-2016

56.

Richtsnoeren inzake aanvullend vermogen,

EIOPA-BoS-14/167 NL

89, 90, 93 t/m 96, 226, 235 Richtlijn solvabiliteit II;

62 t/m 67, 74, 75, 78, 79 Verordening solvabiliteit II

3:57(2), 3:59(2), 3:288a, 3:288k(3) Wft;

70 Bpr;

4b Bptfg

1-1-2016

57.

Richtsnoeren inzake de indeling van het eigen vermogen,

EIOPA-BoS-14/168 NL

93, 94, 95 Richtlijn solvabiliteit II;

69 t/m 79, 82 Verordening solvabiliteit II

3:57(2), 3:59(2) Wft;

52, 70 Bpr

1-1-2016

58.

Richtsnoeren voor afgezonderde fondsen,

EIOPA-BoS-14/169 NL

99, 111 Richtlijn solvabiliteit II;

80, 81, 216, 217 Verordening solvabiliteit II

3:57(2), 3:58,

3:59(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

59.

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen,

EIOPA-BoS-14/170 NL

92, 111 Richtlijn solvabiliteit II;

68, 168, 171, onverminderd 84, Verordening solvabiliteit II

3:57(2), 3:58,

3:59(2) Wft;

65, 70 Bpr

1-1-2016

60.

Richtsnoeren inzake doorkijkbenadering,

EIOPA-BoS-14/171 NL

104, 105 Richtlijn solvabiliteit II;

84 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

61.

Richtsnoeren voor het basisrisico,

EIOPA-BoS-14/172 NL

104, 105 Richtlijn solvabiliteit II;

86, 210 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

62.

Richtsnoeren voor de toepassing van uitgaande herverzekeringsovereenkomsten op de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico,

EIOPA-BoS-14/173 NL

105(2) Richtlijn solvabiliteit II;

119 t/m 135, 208, 214 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

63.

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico’s in de standaardformule,

EIOPA-BoS-14/174 NL

104, 105 Richtlijn solvabiliteit II;

164 t/m 202 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

64.

Richtsnoeren voor de toepassing van de module levensverzekeringstechnisch risico,

EIOPA-BoS-14/175 NL

105(3) Richtlijn solvabiliteit II;

137, 138, 139 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

65.

Richtsnoeren voor de onder module rampenrisico in de ziektekostenverzekerings-branche,

EIOPA-BoS-14/176 NL

105(4) Richtlijn solvabiliteit II;

160 t/m 163 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

66.

Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen,

EIOPA-BoS-14/177 NL

103, 108 Richtlijn solvabiliteit II;

83 en 205, 206, 207 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

67.

Richtsnoeren inzake ondernemingsspecifieke parameters,

EIOPA-BoS-14/178 NL

104(7), 110, 111, 230, 248(2) Richtlijn solvabiliteit II;

218, 229 -220, 338, 356 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr;

4b Bptfg

1-1-2016

68.

Richtsnoeren voor het toezichtsproces,

EIOPA-BoS-14/179 NL

36 Richtlijn solvabiliteit II

1:24 Wft

1-1-2016

69.

Richtsnoeren inzake het gebruik van interne modellen,

EIOPA-BoS-14/180 NL

112, 113, 115, 116,

120 t/m 26, 231 Richtlijn solvabiliteit II;

Titel I, hoofdstuk VI en titel II hoofdstuk II Verordening solvabiliteit II

3:57(2)Wft;

65 Bpr;

4b Bptfg

1-1-2016

70.

Richtsnoeren over de groepssolvabiliteit,

EIOPA-BoS-14/181 NL

212 t/m 235, 261, 262, 263 Richtlijn solvabiliteit II;

328 t/m 342 Verordening solvabiliteit II

1:65(6), 3:270, 3:284, 3:285, 3:288, 3:288a, 3:288b, 3:288j(4,5,6), 3:288k Wft;

3, 4b Bptfg

1-1-2016

71.

Richtsnoeren voor de gelijkwaardigheidsbeoordelingsmethoden door nationale toezichthoudende autoriteiten uit hoofde van Solvabiliteit II,

EIOPA-BoS-14/182 NL

227, 260 Richtlijn solvabiliteit II;

379, 380 Verordening solvabiliteit II

3:288a(1,2), 3:288j Wft;

4b Bptfg

1-1-2016

72.

Richtsnoeren voor het governancesysteem,

EIOPA-BoS-14/253 NL

40 t/m 49, 75, 93, 132, 246 Richtlijn solvabiliteit II;

71, 73, 75, 77, 258 t/m 275 Verordening solvabiliteit II

Hoofdstuk 1.2, 2:31(4), 3:8, 3:9, 3:17, 3:18, 3:29, 2:31(3,4), 3:267h, 3:288h Wft;

17, 18, 19, 20, 21, 22, §4.2, hoofdstuk 5 en 6 Bpr;

12(1,g,h) BMfo

1-1-2016

73.

Richtsnoeren voor de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit,

EIOPA-BoS-14/259 NL

41, 44, 45, 246 Richtlijn solvabiliteit II;

258, 259, 262, 306 Verordening solvabiliteit II

Hoofdstuk. 1.2,

3:17, 3:288f, 3:288h(4,5,6,7)

Wft;

17, § 4.2 Bpr

1-1-2016

74.

Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage,

EIOPA-BoS-15/106 NL

35(6,7,8) Richtlijn solvabiliteit II

3:72(5), 3:73b, 3:82a, 3:86a, 3:288f(1 t/m 4), 3:288h(1), 3:288i Wft;

131(5) Bpr

1-1-2016

75.

Richtsnoeren voor rapportage ten behoeve van financiële stabiliteit,

EIOPA-BoS-15/107 NL

35 Verordening (EU) nr. 1094/2010

1:69(2) Wft

1-1-2016

76.

Richtsnoeren inzake de verlenging van de herstelperiode in uitzonderlijke ongunstige omstandigheden,

EIOPA-BoS-15/108 NL

138(3,4), 218(4) Richtlijn solvabiliteit II

3:135(5,6,7), 3:288a(4) Wft

1-1-2016

77.

Richtsnoeren voor rapportage en openbaarmaking,

EIOPA-BoS-15/109 NL

35 (2, a, ii), 51, 53, 54, 55, 245, lid 2, 254, lid 2 en 256 Richtlijn solvabiliteit II;

290–314, 359–375 en bijlage XX van Verordening solvabiliteit II

3:72(5), 3:73b, 3;82a, 3:86a, 3:288f(1 t/m 4) Wft;

130(3) Bpr

 

78.

Richtsnoeren voor het toezicht op bijkantoren van verzekeringsondernemingen uit derde landen,

EIOPA-BoS-15/110 NL

162 t/m 171 Richtlijn solvabiliteit II

1:63, 2:40(10), 2:41(1,2), 2:42, 2:44, 3:17, 3:24, 3:30, 3:36(1), 3:43(1), 3:47, 3:53, 3:57, 3:60, 3:68, 3:68a, 3:72(4), 3:80, 3:81, 3:82(2), 3:86(2), 4:70(2), 3:128, 3:131, 3:141 t/m/ 3:145 Wft;

49a; 59; 65, 67, 68 en 71 Bpr

1-1-2016

79.

Richtsnoeren inzake de tenuitvoerlegging van de lange termijn garantiemaatregelen,

EIOPA-BoS-15/111 NL

77, 77b, 77d, 308c, 308d Richtlijn solvabiliteit II;

26, 37, 83, 166, 167, 176(1), 178(1), 179(1), 204(4), 250(1), 251(1) Verordening solvabiliteit II

3:67(5), 3:68a(2) Wft;

114, 115, 116 Bpr

1-1-2016

80.

Richtsnoeren voor de systematische uitwisseling van informatie binnen colleges,

EIOPA-BoS-15/112 NL

249 richtlijn solvabiliteit II

1:51e Wft;

1a, 1b Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

1-1-2016

81.

Richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen,

EIOPA-BoS-15/113 NL

35, 75 Richtlijn solvabiliteit II;

7 t/m 16 Verordening solvabiliteit II

3:69a, 3:79, 3:84 Wft

1-1-2016

Richtsnoeren vastgesteld door ESMA

82.

ESMA Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-vereisten voor de compliance functie, 25 juni 2012,

EAEM/2012/388

13 MiFID;

6 Uitvoeringsrichtlijn MiFID

3:17 Wft;

21 Bpr

25-6-2012

1Deze richtsnoeren worden op 1-1-2017 vervangen door EBA/GL/2015/22, van 21 december 2015, inzake Guidelines on sound remuneration policies under Articles 74(3) and 75(20 of Directive 2013/36/EU and disclosures under Article 450 of Regulation (EU) nr. 575/2013.

2Aanbeveling ESRB/2012/2 van het Europees Comité voor systeemrisico's (European Systemic Risk Board; ESRB) van 20 december 2012 over de financiering van kredietinstellingen (PbEU C 119).

3Artikel 97 van CRD IV ziet op het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder, het Supervisory Review and Evaluation Proces, SREP; dit is in de Wft geïmplementeerd in artikel 3:18a. Artikel 107(3) van CRD IV ziet op door de EBA vast te stellen richtsnoeren met betrekking tot de inrichting van de SREP.

4Richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van deRichtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010. Deze richtlijn valt in het domein van de Autoriteit Financiële markten (AFM).

5Gedelegeerde verordening (EU) nr. 1222/2014 van de Commissie van 8 oktober 2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de vaststelling van de methodiek voor de aanmerking van mondiaal systeemrelevante instellingen en de vaststelling van subcategorieën voor mondiaal systeemrelevante instellingen (PbEU L 330).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

De Beleidsregel toepassing richtsnoeren ESA’s Wft (Stcrt. 2013, 27077; zoals gewijzigd bij de Wijziging 2014-I van de Beleidsregel toepassing richtsnoeren ESA’s Wft, Stcrt. 2014, 702) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2016.

Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 15 juni 2016

De Nederlandsche Bank N.V.,

J. Sijbrand,

directeur

Terug naar begin van de pagina