Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van peer tegen perenbladvlo, 2016

[Regeling vervallen per 23-10-2016.]
Geldend van 25-06-2016 t/m 22-10-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 15 juni 2016, nr.16087501, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de teelt van peer tegen perenbladvlo (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van peer tegen perenbladvlo, 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 23-10-2016]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Vertimec Gold ter bescherming van de teelt van peer tegen perenbladvlo (Psyllapyri).

Artikel 2

[Vervallen per 23-10-2016]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 23-10-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt na 120 dagen, of zodra een geschikt alternatief middel op basis van abamectine beschikbaar is in de teelt van peer.

Artikel 4

[Vervallen per 23-10-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van peer tegen perenbladvlo, 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage Wettelijk Gebruiksvoorschrift Vertimec Gold (13 087 N)

[Vervallen per 23-10-2016]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 23-10-2016]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Werkzaamheid getoetst op

Dosering* middel per toepassing

Maximale dosering middel per toepassing

Maximaal aantal behandelingen per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarin toegepast mag worden

Peer

Bladvlo1

0,05% (50 ml/100 l water)

0,5 l/ha

1

28

1 perenbladvlo (Psylla pyri)

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 23-10-2016]

Voor opwaartse veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit. Omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit is handmatige toepassing van het middel niet toegestaan.

Om in het water levende organismen, bijen en hommels en andere niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen is toepassing in de teelt van peer uitsluitend toegestaan indien aantoonbaar gebruik wordt gemaakt van de volgende maatregel:

  • een KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen en ventilatorstand ‘laag’ in de eerste 20 meter van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter gemeten van af de insteek van de sloot of vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens.

Het middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van gebruik van natuurlijke vijanden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof abamectine. Abamectine behoort tot de avermectinen. De IRAC code is 6. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Terug naar begin van de pagina