Besluit verlening bijzonder ondermandaat en ondermachtiging aan de voorzitter van [...] in het kader van het Nationaal Plan Residuen Eisector)

Geldend van 25-06-2016 t/m heden

Besluit van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2016, nummer 981104-152006-VGP houdende verlening van bijzonder ondermandaat en ondermachtiging aan de voorzitter van Stichting AVINED betreffende retributies in het kader van het Nationaal Plan Residuen Eisector

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 16a van de Mandaatregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

Aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting AVINED, gevestigd te Zeist, wordt bijzonder ondermandaat verleend tot het nemen van besluiten betreffende retributies in het kader van het Nationaal Plan Residuen Eisector, alsmede ondermachtiging tot het verrichten van handelingen die noodzakelijk zijn voor het innen van deze retributies.

Artikel 2

De voorzitter van het bestuur van de Stichting AVINED is bevoegd ondermandaat en ondermachtiging te verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Secretaris-Generaal,

E. Gerritsen

Terug naar begin van de pagina