Mandaatbesluit toevoeging kosteloze rechtsbijstand BES 2016

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 juni 2016, nr. 768104 houdende verlening van mandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand ten aanzien van besluiten omtrent de verlening van kosteloze rechtskundige bijstand krachtens de Wet kosteloze rechtskundige bijstand BES (Mandaatbesluit toevoeging kosteloze rechtskundige bijstand BES 2016)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Aan het bestuur van de raad wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten krachtens de Wet, voor zover die zien op de aanvraag en de verlening van een kaart, alsmede voor het verstrekken van vergoedingen aan advocaten aan de hand van de ingediende declaraties.

  • 2 Aan het bestuur van de raad wordt tevens mandaat verleend voor het behandelen van bezwaarschriften en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid. Hieronder valt tevens het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van hoger beroep.

Artikel 3

Het bestuur van de raad kan ten aanzien van de in artikel 2 bedoelde bevoegdheden ondermandaat verlenen aan medewerkers binnen de raad die met deze taken zijn belast.

Artikel 4

Voor de toepassing van dit besluit en het op grond daarvan verleende mandaat wordt met mandaat en ondermandaat gelijk gesteld: volmacht en machtiging.

Artikel 5

Het bestuur van de raad draagt zorg voor een efficiënte en doelmatige uitvoering van de bevoegdheden die aan hem zijn gemandateerd.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit toevoeging kosteloze rechtsbijstand BES 2016.

Den Haag, 9 juni 2016

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina