Regeling toegestane vermijdbare uitingen publieke media-instellingen 2016

Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Regeling van het Commissariaat voor de Media van 17 mei 2016 houdende regels omtrent toegestane vermijdbare uitingen bij publieke media-instellingen (Regeling toegestane vermijdbare uitingen publieke media-instellingen 2016)

Het Commissariaat voor de Media,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 14a van het Mediabesluit 2008;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • audio: elektronisch product met geluidinhoud dat één geheel vormt en als zodanig herkenbaar onder een afzonderlijke titel wordt verspreid;

 • auteursrechthebbende: rechthebbende op het auteursrecht, bedoeld in artikel 1 van de Auteurswet;

 • besluit: Mediabesluit 2008;

 • (beeld)merk: benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakkingen en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden;

 • (co)producent: bedrijf dat of instelling die zich gewoonlijk bezighoudt met de verzorging van mediadiensten of media-aanbod en die het media-aanbod (mede) heeft vervaardigd;

 • facilitair bedrijf: bedrijf dat of instelling die de technische realisatie van het media-aanbod (mede) heeft uitgevoerd of de levering van overige faciliteiten heeft verzorgd;

 • locatie: plaats waar opnamen voor een programma zijn of worden gemaakt;

 • loterijen: permanente landelijke goede doelenloterijen inclusief de sporttotalisator en de Staatsloterij, die een vergunning hebben op grond van de Wet op de Kansspelen;

 • naam: persoonsnaam of, in geval van een bedrijf of instelling, de statutaire of handelsnaam;

 • video: elektronisch product met bewegende beeldinhoud dat één geheel vormt en als zodanig herkenbaar onder een afzonderlijke titel wordt verspreid;

 • wet: Mediawet 2008.

Artikel 2. Vermelding van boek-, filmtitels of culturele evenementen in de titel van een programma

In het media-aanbod zijn vermijdbare uitingen in de vorm van het tonen of vermelden van boek- en filmtitels en culturele evenementen in de titel van een programma in andere gevallen dan bedoeld in artikel 2.108, tweede en derde lid, van de wet toegestaan, voor zover:

 • a. het betreffende programma niet wordt gesponsord door de rechthebbende op het boek, de film of het cultureel evenement; en

 • b. het media-aanbod geen andere uitingen bevat waardoor de vermelding of vertoning een wervend karakter krijgt.

Artikel 3. Vermelding van derden die bijdragen hebben verstrekt die niet als sponsoring worden aangemerkt

 • 1 In het media-aanbod zijn vermijdbare uitingen in de vorm van het tonen of vermelden van derden die bijdragen hebben verstrekt die niet als sponsoring worden aangemerkt toegestaan, voor zover:

  • a. de bijdrage van ondergeschikte betekenis is of door een derde in bruikleen is gegeven; en

  • b. de vertoning of vermelding uit niet meer bestaat dan de woorden met dank aan gevolgd door de naam van degene die de bijdrage heeft verstrekt.

 • 2 De vermelding of vertoning vindt plaats:

  • a. op een neutrale wijze aan het begin of einde van de video of de audio; of

  • b. op een neutrale en niet overmatige wijze binnen het tekstgedeelte of grafische gedeelte van het media-aanbod.

Artikel 4. Vermelding van (co)producenten of facilitaire bedrijven

In het media-aanbod zijn vermijdbare uitingen in de vorm van het tonen of vermelden van de naam of het (beeld)merk van (co)producenten of facilitaire bedrijven toegestaan, voor zover uitsluitend de naam of het (beeld)merk wordt vertoond of vermeld en de vertoning of vermelding plaatsvindt:

 • a. op een neutrale wijze aan het begin of einde van de video of de audio; of

 • b. op een neutrale en niet overmatige wijze binnen het tekstgedeelte of grafische gedeelte van het media-aanbod.

Artikel 5. Vermelding van auteursrechthebbenden

In het media-aanbod zijn vermijdbare uitingen in de vorm van het tonen of vermelden van de naam of het (beeld)merk van een auteursrechthebbende toegestaan, voor zover deze uitingen op een neutrale wijze plaatsvinden en niet overmatig in het media-aanbod voorkomen.

Artikel 6. Vermelding van vacaturebanken

In het media-aanbod zijn vermijdbare uitingen in de vorm van het tonen of vermelden van namen, adressen of telefoonnummers van bedrijven of instellingen waar een vacature is, toegestaan, voor zover:

 • a. er sprake is van media-aanbod van regionale of lokale publieke media-instellingen;

 • b. het media-aanbod waarin de uitingen plaatsvinden in overwegende mate bestaat uit het tonen of vermelden van vacatures;

 • c. er niet wordt verwezen naar intermediairs; en

 • d. de betreffende bedrijven, instellingen of de door deze bedrijven of instellingen geëxploiteerde producten of diensten neutraal en niet overmatig in het media-aanbod worden getoond of vermeld.

Artikel 7. Vermelding van loterijen

 • 1 In het media-aanbod zijn vermijdbare uitingen in de vorm van het tonen of vermelden van de naam of het (beeld)merk van een loterij toegestaan, voor zover deze op een neutrale en niet overmatige wijze plaatsvinden en in het media-aanbod:

  • a. een trekking of de volledige eerste bekendmaking van de uitslag van een trekking plaatsvindt; of

  • b. bekendheid wordt gegeven aan de door de loterij gesponsorde goede doelen.

 • 2 De vermelding of vertoning van de naam of het (beeld)merk van een loterij heeft betrekking op het in het eerste lid, onderdelen a en b, genoemde.

Artikel 8. Vermelding van opname- of uitzendlocaties

In het media-aanbod zijn vermijdbare uitingen in de vorm van het tonen of vermelden van de naam en plaatsnaam van opname- of uitzendlocaties toegestaan, voor zover de vertoning of vermelding plaatsvindt:

 • a. op een neutrale wijze en niet vaker dan twee keer in de video of de audio; of

 • b. op een neutrale en niet overmatige wijze binnen het tekstgedeelte of grafische gedeelte van het media-aanbod.

Artikel 9. Intrekking besluiten

De volgende besluiten worden ingetrokken:

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toegestane vermijdbare uitingen publieke media-instellingen 2016.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Commissariaat voor de Media,

M. de Cock Buning

voorzitter

E. Eljon

commissaris

Naar boven