Besluit aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Model kwaliteitsstatuut GGZ – kwaliteit loont)

Geraadpleegd op 19-08-2022.
Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 juni 2016, kenmerk 979700-151911-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake Model kwaliteitsstatuut ggz – kwaliteit loont

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, eerste lid onder b van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 26 april 2016 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2014/15, 29 689, nr. 611);

Gezien het Algemeen Overleg GGZ gehouden op 26 mei 2016;

Besluit:

Artikel 2. Model kwaliteitsstatuut

De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet in haar beleidsregels in de mogelijkheid om, conform de professionele standaard “Model kwaliteitsstatuut GGZ” als ingeschreven in het register van het Zorginstituut, als bedoeld in artikel 66b van de Zorgverzekeringswet, de volgende voorschriften of beperkingen aan de prestatiebeschrijvingen te verbinden:

  • 1. met ingang van 1 januari 2017 mogen uitsluitend de beroepsgroepen die in aanmerking komen voor het regiebehandelaarschap als vermeld in de professionele standaard het tarief declareren, tenzij partijen gebruik maken van de experimenteerruimte;

  • 2. met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de zorgaanbieder de verplichting een schriftelijke overeenkomst te hebben met de partij(en) als genoemd in de professionele standaard voor de aanlevering van Routine Outcome Monitoring-gegevens.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven