Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2018.]
Geraadpleegd op 27-03-2023.
Geldend van 01-09-2016 t/m heden

Wet van 8 juni 2016 tot wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is te verduidelijken wanneer erfgenamen een nalatenschap zuiver aanvaarden en hen in uitzonderlijke situaties beter te beschermen tegen schulden van de nalatenschap en dat daartoe Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek moet worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 8 juni 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de zestiende juni 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven