Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van kers, pruim en blauwe bes tegen Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii), 2016

[Regeling vervallen per 09-10-2016.]
Geldend van 11-06-2016 t/m 08-10-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 1 juni 2016, nr. 16081655, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de teelt van kers, pruim en blauwe bes tegen Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van kers, pruim en blauwe bes tegen Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii), 2016)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-10-2016]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Exirel ter bescherming van de teelt van kers, pruim en blauwe bes tegen Drosophila suzukii.

Artikel 2

[Vervallen per 09-10-2016]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 09-10-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt na 120 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 09-10-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van kers, pruim en blauwe bes tegen Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii), 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage

[Vervallen per 09-10-2016]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 09-10-2016]

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-

gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering*

(middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

kers

Suzuki-fruitvlieg

0,075 %

(75 ml/100 L water

1 l/ha

2

10

7

pruim

Suzuki-fruitvlieg

0,075 %

(75 ml/100 L water

1 l/ha

2

10

7

blauwe bes

Suzuki-fruitvlieg

0,075 %

(75 ml/100 L water

0,9 l/ha

2

10

3

Overige toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 09-10-2016]

De toepasser dient handschoenen en overall te dragen.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten horende geleedpotigen/insecten en bestuivers te beschermen is toepassing in de teelt van kersen, pruim en blauwe bes uitsluitend toegestaan wanneer toepassing plaatsvindt vanaf 1 mei en gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

  • Windhaag op de rand van het rijpad in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel.

  • Tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4.5 meter.

  • Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) en ventilatorstand “laag” in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van ten minste 3 meter.

  • Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4.5 meter.

  • Wannerspuit met reflectieschermen en 90% driftreducerende spuitdoppen, met inachtneming van een teeltvrije zone van ten minste 3 meter.

  • KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij, met inachtneming van een teeltvrije zone van ten minste 3 meter gemeten van af de insteek van de sloot of vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

  • KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en standaard spuitdoppen in de eerste 20 meter van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij, met inachtneming van een teeltvrije zone van ten minste 4,5 meter gemeten van af de insteek van de sloot of vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Resistentiemanagement

[Vervallen per 09-10-2016]

Dit middel bevat de werkzame stof cyantraniliprole. Cyantraniliprole behoort tot de diamides. De Irac code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Terug naar begin van de pagina