Besluit elektriciteit en drinkwater BES

Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit van 1 juni 2016, houdende regels met betrekking tot de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Besluit elektriciteit en drinkwater BES)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 2 december 2015, nr. IenM/BSK-2015/75140, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2.2, vijfde lid, 2.3, tweede lid, 3.2, vijfde lid, 3.5, vijfde lid, 3.13, eerste en tweede lid, 4.2, tweede lid, en 6.13, tweede lid, van de Wet elektriciteit en drinkwater BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 januari 2016, nr. W14.15.0423/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 30 mei 2016, nr. IenM/BSK-2016/74778, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. (begripsomschrijvingen)

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Productie en distributie van drinkwater

§ 2.1. kwaliteitseisen drinkwaterketen

Artikel 2.1. (kwaliteitseisen drinkwater)

 • 1 Een producent van drinkwater draagt er zorg voor dat het door hem geproduceerde drinkwater op het leveringspunt voor drinkwater voldoet aan de kwaliteitseisen, opgenomen in de bijlagen A en B.

 • 2 Een distributeur van drinkwater draagt er zorg voor dat het door hem aan een afnemer geleverde drinkwater op het leveringspunt voor drinkwater voldoet aan de kwaliteitseisen, opgenomen in de bijlagen A en B.

 • 3 De eigenaar van een installatie als bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, van de wet, draagt er zorg voor dat het door hem ter beschikking gestelde drinkwater op het tappunt voldoet aan de kwaliteitseisen, opgenomen in de bijlagen A en B.

§ 2.2. kwaliteitscontrole en -borging, verstoring en noodvoorziening drinkwater

Artikel 2.2. (kwaliteitscontrole en -borging, meetprogramma en rapportage)

 • 2 De eigenaar van een productie-installatie van drinkwater als bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, van de wet, beschikt over een meetprogramma met het oog op de eisen, bedoeld in dat lid, onder a.

 • 3 Een systeem voor kwaliteitscontrole en borging voldoet aan de eisen, opgenomen in bijlage C.

 • 4 Het meetprogramma voldoet aan de eisen, opgenomen in bijlagen A en D.

 • 5 Een producent, distributeur of eigenaar van een productie-installatie van drinkwater als bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, van de wet houdt de resultaten van het meetprogramma over het lopende en voorafgaande kalenderjaar ter beschikking voor de toezichthouder voor drinkwater en rapporteert op diens verzoek de meetresultaten voor een daarbij genoemd tijdstip.

 • 6 De producent, distributeur en eigenaar dragen in overleg met de toezichthouder zorg voor een legionellarisicoanalyse- en -beheersplan.

Artikel 2.3. (kwaliteits- en capaciteitsdocument)

Het kwaliteits- en capaciteitsdocument met risicoanalyse, bedoeld in artikel 3.5, derde lid, van de wet, voldoet aan de eisen, opgenomen in bijlage E.

Artikel 2.4. (maatregelen bij verstoring)

 • 1 Indien een verstoring optreedt in de distributie van drinkwater waardoor niet wordt voldaan aan een in bijlage A of B opgenomen kwaliteitseis, of waardoor de levering van voldoende drinkwater wordt onderbroken, neemt de distributeur de maatregelen die noodzakelijk zijn om die verstoring zo spoedig mogelijk op te heffen.

 • 2 Indien de verstoring naar verwachting kan leiden of heeft geleid tot een onderbreking van de productie of distributie gedurende een ononderbroken periode van meer dan 24 uur of tot een gevaar voor de volksgezondheid, informeert de distributeur onmiddellijk de toezichthouder voor drinkwater en de afnemers over:

  • a. de kwaliteit en hoeveelheid van het geleverde drinkwater; en

  • b. de maatregelen die zijn of worden genomen om de kwaliteit en hoeveelheid van het drinkwater te waarborgen.

Artikel 2.5. (nooddrinkwater distributeur)

Ingeval van een verstoring waardoor gedurende een periode langer dan 24 uur geen deugdelijk drinkwater kan worden geleverd aan afnemers stelt de distributeur nooddrinkwater ter beschikking.

Artikel 2.6. (noodvoorziening)

 • 2 Op verzoek van de distributeur levert de noodproducent voldoende deugdelijk drinkwater indien een producent daartoe niet in staat is.

 • 3 Op verzoek van het bestuurscollege levert de nooddistributeur op door het college aangewezen distributiepunten voldoende deugdelijk drinkwater indien de distributeur daartoe niet in staat is.

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen

Artikel 3.1. (procedure vergunning, aanwijzing of ontheffing)

 • 2 Onze Minister verzoekt het bestuurscollege van het betreffende openbare lichaam om advies over een aanvraag van een vergunning of aanwijzing.

 • 3 Onze Minister kan met redenen omkleed aanvullende informatie bij de aanvrager opvragen.

Artikel 3.2. (meetfrequentie)

Bij ministeriële regeling kan de frequentie van het meten van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit of drinkwater, bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, onderdeel e, van de wet, worden vastgesteld. Deze vindt ten minste tweemaal per jaar plaats.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1. (inwerkingtreding)

 • 2 Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum waarop de in het eerste lid genoemde wet inwerking treedt, treedt in afwijking van het eerste lid dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met de datum waarop de genoemde wet in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 1 juni 2016

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de veertiende juni 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Bijlage A. Kwaliteitseisen drinkwater (bijlage bij de artikelen 2.1, 2.2 en 2.4 van het Besluit houdende regels met betrekking tot de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Besluit elektriciteit en drinkwater BES))

Tabel 1: microbiologische en chemische parameters

Parameter

norm

Meetfrequentie ruw water per jaar1

Meetfrequentie rein water

Meetfrequentie per meetpunt aan de tap6,7

Escherichia coli

0 kve/100 ml

12

52

12

Enterococcen

0 kve/100 ml

12

52

12

Bacteriën coligroep 37°C

0 kve/100 ml

12

52

12

Clostridium perfringens incl. sporen

0 kve/100 ml

12

12

 

Koloniegetal 37°C

500 kve/ml

12

52

12

Nitraat

50 mg/l

2

2

 

Nitriet

0,1 mg/l

2

12

12

Borium

1,0 mg/l

2

2

 

Ammonium

0,5 mg/l

2

12

12

Chloride

150 mg/l

2

2

 

DOC/TOC

Geen abnormale verandering

2

12

 

Hardheid2

1 mmol

2

2

 

IJzer

200 μg/l

2

2

12

Mangaan

50 μg/l

2

2

12

         

Saturatie Index

–0,2

 

2

 

Sulfaat

150 mg/l

2

2

 

Zuurgraad

>7,8 en < 8,5

2

52

12

Zuurstof

2 mg/l

2

52

12

Temperatuur

40 gr C

2

52

12

Troebeling

4 FTE (tap) 1 FTE (na behandeling)

12

52

12

Kleur

20 mg Pt/Co

2

2

 

Koper (na stilstand)5

2 mg/l

   

4

Lood (na stilstand)5

10 μg/l

   

4

Nikkel (na stilstand)5

20 μg/l

   

4

Geur/Smaak

Geen abnormale verandering

52

12

Vrij en/of gebonden chloor3

>0,3 en <2 mg/l

12

12

EGV

100 mS/m bij 37 gr C

2

12

12

Aluminium4

200 μg/l

2

 

1 De producent voert de metingen ten aanzien van het ruw water uit (met ruw water wordt bedoeld het water zoals afgeleverd aan de producent, na de eerste bewerking door degene die het water wint en bewerkt met reversed osmose).

2 Hardheid te berekenen als mmol Ca plus mmol Mg. Na toevoeging van mineralen na de reversed osmose dient aan de kwaliteitseis te worden voldaan.

3 Alleen nodig als ook met chloor wordt gedesinfecteerd.

4 Alleen nodig als materiaal van aluminium voor distributiedoeleinden wordt gebruikt.

5 In Nederland vindt monstername aan de tap plaats na stilstand (volgens het Random Day Time principe), normtoetsing aan het jaargemiddelde.

6 De producent van drinkwater is niet steeds dezelfde als de distributeur. Beide instanties hebben in het monitoringsprogramma dus een verantwoordelijkheid. Er kan alleen aan de tap gemeten worden als er een leidingnet aanwezig is. Als het drinkwater op een andere manier aan de klant wordt geleverd dient er een representatief meetpunt aangewezen te worden in overleg met de toezichthouder.

7 Deze frequentie is van toepassing per meetpunt. Hiertoe dient het aantal meetpunten per eiland te worden vastgesteld. Dit is sterk afhankelijk van de plaatselijke situatie. In elk geval dienen gevoelige tappunten aangewezen te worden zoals bij lange verblijftijden, of uiteinden van het net. Begonnen dient te worden met een uitgebreid programma dat in een later stadium in overleg met de toezichthouder voor drinkwater eventueel kan worden gereduceerd (zie bijlage D).

Tabel 2. Organische en overige parameters waarvoor in elk geval dient te worden gemeten bij een calamiteit en waarbij het vermoeden bestaat dat één of meerdere stoffen in het milieu terecht zijn gekomen.

Parameter

Norm

Antimoon

5,0 μg/L

Arseen

10 μg/L

Benzeen

1,0 μg/L

Benzo(a)pyreen

0,01 μg/L

Cadmium

5,0 μg/L

Chroom

50 μg/L

Fluoride

1,0 mg/L

Kwik

1,0 μg/L

PAK (som)

0,1 μg/L

Pesticiden (individueel)

0,1 μg/L

Seleen

10 μg/L

Chloride

150 mg/L

Radioactiviteit (totale indicatieve dosis)

0,1 mSv/jaar

Natrium

150 mg/L

Bijlage B. Kwaliteitseisen drinkwater (legionella) (bijlage bij de artikelen 2.1, 2.2 en 2.4 van het Besluit houdende regels met betrekking tot de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Besluit elektriciteit en drinkwater BES))

Op het leveringspunt, minder dan 100 kolonie vormende eenheden legionellabacteriën per liter drinkwater van de bepalende soorten legionellabacteriën:

L. anisa, L. birminghamensis, L. bozemanii, L. cincinnatiensis, L. dumoffii, L. erythra, L. feeleii, L. gormanii, L. hackeliae, L. jordanis, L. lansingensis, L. longbeachae, L. maceachernii, L. micdadei, L. oakridgensis, L. parisiensis, L. pneumophila, L. sainthelensi, L. tusconensis, L. wadsworthii en L. waltersii.

Bijlage C. Eisen aan een systeem voor kwaliteitscontrole en borging (bijlage bij artikel 2.2 van het Besluit houdende regels met betrekking tot de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Besluit elektriciteit en drinkwater BES))

Bij een systeem voor kwaliteitscontrole- en borging wordt gekeken naar de volgende processen, voor zover van toepassing:

 • 1. Primaire bedrijfsprocessen

  • de bereiding van drinkwater, met inbegrip van het gebruik van chemicaliën en materialen;

  • het conform de legionellarisicoanalyse en het legionellabeheersplan, bedoeld in artikel 2.2, zesde lid:

   • bewaken van het voldoen aan de legionella norm van 100 kve/l en het bij overschrijding hiervan nemen van maatregelen en het informeren van de toezichthouder;

   • bij overschrijding van 1.000 kve/l terstond nemen van maatregelen, en het informeren van de toezichthouder en verbruikers;

  • de opslag en distributie van het drinkwater en nooddrinkwater.

 • 2. Secundaire bedrijfsprocessen

  • de inkoop, opslag en het beheer van chemicaliën en materialen waarmee drinkwater wordt bereid, opgeslagen en gedistribueerd;

  • de bewaking van:

   • de kwaliteit van de grondstof;

   • de kwaliteitsverandering in het zuiveringsproces;

   • de kwaliteit van het drinkwater na de laatste zuiveringstap;

   • de kwaliteit van het drinkwater aan het tappunt, in geval van een distributienet, dan wel op een representatief meetpunt, indien een distributienet ontbreekt;

  • het voorkomen van verontreinigingen van het leidingnet van de distributeur vanuit de daarop aangesloten installaties;

  • de bewaking van de hoeveelheid afgeleverd drinkwater en de druk in het leidingnet van de distributeur;

  • de bewaking van de kwaliteit van de te gebruiken chemicaliën en materialen in de primaire bedrijfsprocessen;

  • de bewaking van de conditie van de watervoorzieningswerken;

  • de bewaking van de gezondheid van het personeel, teneinde de verspreiding van infectieziekten via de drinkwatervoorziening tegen te gaan;

  • het hygiënisch werken bij de aanleg en onderhoud van watervoorzieningswerken;

  • de bewaking van de vakbekwaamheid van het personeel dat werkzaam is in de primaire bedrijfsprocessen.

Bijlage D. Eisen met betrekking tot een meetprogramma voor drinkwater (bijlage bij artikel 2.2 van het Besluit houdende regels met betrekking tot de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Besluit elektriciteit en drinkwater BES))

Eisen aan degene die de monstername en analyse doet:

 • het nemen van monsters geschiedt door gekwalificeerd personeel;

 • de analyse van de monsters geschiedt door laboratoria die een kwaliteitsborgingsysteem hanteren gebaseerd op ISO 17025 of een naar het oordeel van de toezichthouder voor drinkwater gelijkwaardige norm en daarvoor geaccrediteerd zijn.

Meetprogramma en meetfrequentie:

 • een producent, distributeur of eigenaar van een installatie als bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, van de wet beschikt over een daarop betrekking hebbend meetprogramma dat voldoet aan de in bijlage A en B opgenomen eisen;

 • de producent, distributeur of eigenaar, bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, van de wet, onderzoekt het water in de frequentie en op de plaatsen, aangegeven in het meetprogramma. De toezichthouder kan bepalen dat door hem aangegeven parameters, genoemd in bijlage A of B, frequenter of minder frequent worden onderzocht dan in die bijlage is aangegeven. Tevens kan hij bepalen dat andere dan in bijlage A of B opgenomen parameters onderzocht worden in een daarbij bepaalde frequentie, indien dat naar zijn oordeel van belang is voor het verkrijgen van voldoende inzicht in de kwaliteit van het drinkwater. Ook kan hij bepalen dat minder parameters worden onderzocht, indien dat naar zijn oordeel niet bezwaarlijk is met het oog op de bescherming van de volksgezondheid.

Plaats en tijdstip van bemonstering:

 • de monstername geschiedt op een zodanig tijdstip en op zodanige wijze dat de uitkomsten van het onderzoek representatief zijn voor de kwaliteit van het betreffende drinkwater;

 • een monster dat niet ter plaatse wordt geanalyseerd wordt zodanig bewaard dat daardoor de uitkomsten van het onderzoek niet in betekenende mate worden beïnvloed.

Meting en hoeveelheid druk:

De distributeur die tevens eigenaar is van een leidingnet draagt er zorg voor dat:

 • de door het pompstation afgeleverde hoeveelheden drinkwater voortdurend, of tenminste elk uur, worden geregistreerd, en deze gegevens gedurende het lopende en voorafgaande jaar beschikbaar worden gehouden;

 • de druk van het water voortdurend wordt geregistreerd op de plaatsen die, op voordracht van de distributeur, door de toezichthouder worden vastgesteld.

Verstrekken kwaliteitsgegevens:

De producent, distributeur en eigenaar van een installatie als bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, van de wet verstrekken aan de toezichthouder per meetpunt voor iedere in het meetprogramma opgenomen parameter in ieder geval de volgende gegevens:

 • het aantal uitgevoerde metingen;

 • het aantal over- of onderschrijdingen van de in bijlage A of B genoemde kwaliteitseisen.

Tevens geven zij aan de toezichthouder langs schriftelijke of elektronische weg een toelichting op afwijkingen van de voorgeschreven meetfrequenties en op over- of onderschrijdingen van de in bijlage A of B opgenomen kwaliteitseisen.

De producent, distributeur en eigenaar van een installatie als bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, van de wet rapporteren in de eerste maand van elk kwartaal aan de toezichthouder een representatief overzicht van de drinkwaterkwaliteit en eventuele calamiteiten die zich hebben voorgedaan.

Bijlage E. Eisen met betrekking tot een kwaliteits- en capaciteitsdocument (bijlage bij artikel 2.3 van het Besluit houdende regels met betrekking tot de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Besluit elektriciteit en drinkwater BES))

Eisen met betrekking tot een kwaliteits- en capaciteitsdocument

In deze bijlage zijn de eisen aan het kwaliteits- en capaciteitsdocument voor drinkwater opgenomen. Deze worden door de producent/distributeur of distributeur nader uitgewerkt. Bij het opstellen van het kwaliteits- en capaciteitsdocument kan de producent/distributeur of distributeur van drinkwater advies vragen aan de toezichthouder.

Drinkwater

Ten aanzien van de organisatie, maatregelen, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van een producent/distributeur of distributeur van drinkwater bevat het kwaliteits- en capaciteitsdocument de volgende gegevens:

 • 1. Algemene gegevens en prognose:

  • contactgegevens van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het kwaliteits- en capaciteitsdocument;

  • een prognose conform artikel 3.5, derde lid, van de wet, bestaande uit:

   • behoefte prognose voor een periode van vijf jaar

   • planning met maatregelen ter veiligstelling van de drinkwatervoorziening.

 • 2. Risicoanalyse

  De risicoanalyse ziet op de borging van de drinkwaterkwaliteit en de continuïteit van de productie en distributie, ook in geval van verstoring. Deze omvat:

  • een overzicht van de administratieve en organisatorische gegevens van de producent of distributeur, zoals:

   • locaties

   • organisatieschema met verantwoordelijkheden en autorisaties;

  • een schematisch overzicht van technische gegevens van de producent/distributeur of distributeur, zoals:

   • een overzicht van de productie locaties

   • een overzicht van de beschikbare reservecapaciteit

   • een overzicht van de capaciteit en levering onder niet-verstoorde omstandigheden

   • verstoringsregistratie;

  • een inventarisatie en analyse van de bestaande en te mogelijke en verwachte dreigingen voor de openbare drinkwatervoorziening;

  • algemeen beleid inzake weerstandsverhoging tegen deze mogelijke dreigingen en de gemaakte keuze hoe deze dreigingen worden ondervangen;

  • een beschrijving van de op grond van de risicoanalyse getroffen beveiligingsmaatregelen, zoals:

   • een opzet en onderhoud van de organisatorische beveiligingsmaatregelen

   • een opzet en onderhoud van de bouwkundige en technische beveiligingsmaatregelen;

  • een beschrijving van de op grond van de risicoanalyse getroffen verstoringsmaatregelen, zoals:

   een beschrijving van de werkwijze bij verstoringen:

   • een beschrijving van het systeem van melding en alarmering

   • een beschrijving van de hersteldienst;

  • een beschrijving van communicatie bij verstoringen

  • een beschrijving van de organisatie en de middelen voor de inrichting van de nooddrinkwatervoorziening; en

  • een beschrijving van de afhandeling van de evaluatie na een verstoring.

Naar boven