Mandaatbesluit Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart NCTV 2016

Geldend van 10-06-2016 t/m heden

Besluit van de directeur Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 1 juni 2016, nr. 767619 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart NCTV 2016)

De directeur Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 aan de directeur Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun afdeling betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. het hoofd van de afdeling Beveiliging Burgerluchtvaart en Alertering Terrorismebestrijding;

  • b. het hoofd van de afdeling Bewaking en Beveiliging.

Artikel 2

De in artikel 1, onder a en b genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart NCTV 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

A.P. Nelis

Terug naar begin van de pagina