Mandaatbesluit Cyber Security NCTV 2016

Geldend van 25-09-2018 t/m heden

Mandaatbesluit Cyber Security NCTV 2016

De directeur Cyber Security van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van het mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 aan de directeur Cyber Security verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun afdeling betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. het hoofd van de afdeling Cyber Security Beleid;

  • b. het hoofd Nationaal Cyber Security Centrum, tevens plaatsvervangend directeur Cyber Security;

  • c. het hoofd afdeling Monitoring en Response NCSC;

  • d. het hoofd afdeling Expertise en Advies NCSC;

  • e. het hoofd afdeling Marktontwikkelingen en Partnerschappen NCSC;

  • f. het hoofd afdeling Nationaal Detectie Netwerk NCSC.

Artikel 2

De in artikel 1, onder a tot en met f, genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Cyber Security van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

P.M. Zorko

Terug naar begin van de pagina