Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016

Geldend van 25-09-2018 t/m heden

Besluit van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 1 juni 2016, nr. 767266, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016)

Artikel 1

 • 1 Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling hoofden clusters Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur Analyse en Strategie;

  • b. de directeur Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart;

  • c. de directeur Contraterrorisme;

  • d. de directeur Cyber Security;

  • e. het hoofd Nationaal Crisis Centrum;

  • f. het hoofd Stafafdeling Bedrijfsvoering.

Artikel 2

Als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder hun dienstonderdeel ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij dit besluit voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid blijft voorbehouden:

 • a. de bevoegdheid om beslissingen te nemen inzake aanstelling, bevordering en ontslag van alsmede treffen van disciplinaire maatregelen jegens en het geven van gratificaties en andere bewuste beloningen aan functionarissen op managementfuncties van schaal 14 en hoger direct onder het niveau van de directie of centrum;

 • b. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 5

 • 1 De in artikel 1, eerste lid, onder a tot en met f, genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars, in artikel 1, eerste lid, genoemde bevoegdheden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wordt bij afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

 • 2 Bij afwezigheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid worden zij vervangen door de directeuren, in volgorde van benoeming.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2016.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage 1 en 2 bij dit besluit liggen bij het ministerie ter inzage.

’s-Gravenhage, 1 juni 2016

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

H.W.M. Schoof

Terug naar begin van de pagina