Instellingsbesluit Nederlandse Sportraad

[Regeling vervallen per 01-04-2022.]
Geraadpleegd op 31-01-2023.
Geldend van 05-06-2020 t/m 31-03-2022

Besluit van 20 mei 2016, houdende instelling van de Nederlandse Sportraad als adviescollege over het evenementenbeleid op het terrein van sport (Instellingsbesluit Nederlandse Sportraad)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 mei 2016, kenmerk 956137-149371-WJZ, gedaan mede namens Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 11, eerste lid, en 12, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. raad: raad, genoemd in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Er is een Nederlandse Sportraad.

 • 2 De raad wordt ingesteld voor een periode van zes jaar.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De raad heeft tot taak Onze Minister te adviseren over het beleid ten aanzien van sportevenementen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De raad bestaat uit een voorzitter en ten hoogste negen andere leden.

 • 2 Als voorzitter wordt benoemd de heer M. van Praag.

 • 3 Als leden worden benoemd:

  • a. de heer ing. A. Aboutaleb;

  • b. de heer J.H.R. de Groot;

  • c. mevrouw A.J. van den Hoek;

  • d. de heer D. Stutterheim;

  • e. de heer prof. dr. E.J.A. Scherder;

  • f. mevrouw ir. M.W.L. van Vroonhoven MBA;

  • g. de heer prof. dr. B.E.M. Wientjes;

  • h. mevrouw J. Griffioen;

  • i. mevrouw M.Y.C.G. Bolhuis-Eysvogel.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De raad stelt zijn eigen werkwijze vast.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De raad wordt ondersteund door een secretariaat en kan gebruik maken van andere faciliteiten die nodig zijn voor zijn werkzaamheden.

 • 2 Onze Minister voorziet in het secretariaat en in de andere faciliteiten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De archiefbescheiden van de raad worden na zijn opheffing of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2016.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2022.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Nederlandse Sportraad.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 mei 2016

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de zevende juni 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven