Besluit machtiging NLFI in verband met overdracht aandelen A.S.R. Nederland N.V.

Geldend van 09-06-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 27 mei 2016 betreffende het verlenen van een machtiging aan de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (Besluit machtiging NLFI in verband met overdracht aandelen A.S.R. Nederland N.V.)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • de aandelen: de door NLFI ten titel van beheer gehouden aandelen in A.S.R. Nederland N.V.;

 • de administratievoorwaarden: de voorwaarden van administratie Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen;

 • de greenshoe: een optie waarbij de underwriters aandelen kunnen kopen van NLFI gelijk aan maximaal 15% van het aantal aandelen dat wordt verkocht bij de beursintroductie;

 • NLFI: stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen;

 • de stock lending agreement: de overeenkomst tussen NLFI en de underwriters voor de uitvoering van de greenshoe;

 • de underwriters: de zakenbanken die zich garant zullen stellen voor het plaatsen van de aandelen bij de beursgang.

Artikel 2. Machtiging overdracht aandelen

 • 1 Aan NLFI wordt hiermee machtiging verleend om namens de Staat de ten behoeve van de beursintroductie van A.S.R. Nederland N.V. benodigde aandelen, inclusief de greenshoe, over te dragen aan de underwriters.

 • 2 De Staat doet ten aanzien van deze aandelen en de overdracht daarvan onder deze machtiging afstand van haar recht om bij beëindiging van de administratie deze aandelen overgedragen te krijgen onder artikel 6.2 van de administratievoorwaarden.

Artikel 3. Machtiging overeenkomsten greenshoe

 • 1 NLFI wordt hiermee gemachtigd om alle voor de greenshoe benodigde overeenkomsten aan te gaan met de underwriters.

 • 2 In de stock lending agreement zal NLFI de voorwaarde doen opnemen dat de opbrengst van de greenshoe direct door de underwriters aan NLFI zal betalen.

Artikel 4. Principiële en zwaarwegende beslissingen

NLFI heeft bij de uitvoering van artikel 2 van dit besluit voor de volgende principiële of zwaarwegende beslissingen de voorafgaande instemming van de Minister, overeenkomstig artikel 4 van de Wet NLFI, nodig:

de vaststelling van:

 • a. het maximaal aantal aandelen dat bij de beursintroductie zal worden verkocht;

 • b. de prijsrange;

 • c. het definitieve aantal aandelen dat bij de beursintroductie zal worden verkocht;

 • d. de definitieve prijs per aandeel; en

 • e. de allocatie van de aandelen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit machtiging NLFI in verband met overdracht aandelen A.S.R. Nederland N.V.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina