Besluit beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex art. 20 Nb-wet 1998 Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 mei 2016 met kenmerk 16068366, tot beperking in toegankelijkheid van gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 20, eerste en tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna te noemen: Nb-wet 1998);

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Voor het gehele Natura 2000-gebied ‘Duinen Goeree & Kwade Hoek’, met uitzondering van hieronder genoemde deelgebieden, is de toegang gedurende het gehele jaar verboden voor:

  • a. burgerluchtvaartverkeer, met uitzondering van burgerluchtvaartverkeer vliegend boven 1000 voet (circa 300 meter) conform de ‘Gedragscode verantwoord vliegen’, tenzij wordt voldaan aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden.

  • b. honden, ook aangelijnd.

 • 2 Het is verboden op een zodanige wijze modelvliegtuigen/modelluchtvaartuigen (drones (UAS of RPAS) inbegrepen) te besturen dat deze zich bevinden in of boven het Natura 2000-gebied, tenzij wordt voldaan aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden.

 • 3 Een uitzondering is er voor twee deelgebieden: het strand aan de oostzijde en de slufter. Deze beide deelgebieden zijn gedurende het gehele jaar vrij toegankelijk.

Artikel 2

Voor de binnen het Natura-2000 gebied ‘Duinen Goeree & Kwade Hoek’ gelegen deelgebieden ‘noordoostelijk schor’ en ‘de punt’, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart als bedoeld in artikel 6, is de toegang gedurende het hele jaar voor een ieder verboden, behoudens de volgende uitzondering:

 • wandelen in de periode van 16 augustus tot en met 14 maart

Artikel 3

Voor de binnen het Natura-2000 gebied ‘Duinen Goeree & Kwade Hoek’ gelegen deelgebied ‘zuidelijk en westelijk deel van de Kwade Hoek’, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart als bedoeld in artikel 6, is de toegang gedurende het hele jaar verboden, behoudens de volgende uitzondering:

 • uitsluitend wandelen op de paden.

 • Honden moeten zijn aangelijnd

Artikel 4

 • 1 De toegang tot de in de artikelen 1 tot en met 3 genoemde gebieden is voor een ieder verboden gedurende de bij de genoemde gebieden aangegeven periodes, behoudens de daarbij opgenomen uitzonderingen.

 • 2 De toegangsbeperking geldt voor een ieder wiens aanwezigheid binnen deze gebieden niet noodzakelijkerwijs uit hoofde van de uitoefening van diens beroep of bedrijf voortvloeit.

 • 3 Voor het uitoefenen van niet beroepsmatige activiteiten wordt geen vergunning verleend, vanuit het ontbreken van een belang: niet beroepsmatige activiteiten behoeven immers niet noodzakelijkerwijs binnen deze gebieden plaats te vinden.

 • 4 Georganiseerde excursies en rondleidingen waarvoor het gesloten gebied moet worden betreden dan wel bevaren, kunnen, voor zover deze activiteiten noodzakelijkerwijs binnen of deels binnen deze gebieden moeten worden uitgevoerd, worden toegestaan, echter slechts voor zover hiervoor een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Nb-wet 1998 is verleend, dan wel deze activiteit is geregeld in een beheerplan in de zin van de Nb-wet 1998.

Artikel 5

De hiervoor in artikel 1 omschreven toegangsbeperking geldt op grond van artikel 20 lid 4 NB-wet niet voor de volgende activiteiten:

Aanwezigheid gedurende het gehele jaar voor de uitvoering van beheer en onderhoud, onderzoek en monitoring, faunabeheer, markeren, inspectie-, toezicht-, opsporings-, reddings-, en defensietaken, calamiteitenbeheer van overheidswege of in opdracht van de overheid, door of in opdracht van een terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie, waarvoor het gesloten gebied moet worden betreden dan wel bevaren, het gebruik van drones, of vliegen beneden 1000 voet (300 meter) kunnen, voor zover deze activiteiten noodzakelijkerwijs binnen of deels binnen deze gebieden moeten worden uitgevoerd, worden toegestaan,

Voor zover mogelijk dienen dergelijke activiteiten tussen 16 augustus en 14 maart te worden uitgevoerd. Voor toezicht en handhaving voor het Schengengebied dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van bestaande rijroutes.

Artikel 6

1. Naast de in voorkomende gevallen op grond van de toegankelijkheidsregeling noodzakelijke vergunning, dan wel vrijstelling via het beheerplan, volgens de Nb-wet 1998, is voor het zich bevinden op private gronden van particulieren toestemming van de rechthebbende van deze gronden nodig.

Artikel 7

 • 1 De gebieden waarvan de toegankelijkheid middels dit besluit wordt beperkt, zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Toegangsbeperkingen Kwade Hoek’, alsmede de bij deze kaart behorende bijlage met omsluitende coördinaten.

 • 2 In het veld en op het water zijn de begrenzingen van het gebied waarvan de toegankelijkheid wordt beperkt, herkenbaar door middel van palen met bebording en/of ballenlijnen.

Dit besluit met de toelichting, coördinatenbijlage en de bijbehorende kaart ligt gedurende zes weken na bekendmaking in de Staatscourant, op werkdagen tijdens kantooruren, ter inzage bij het ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag. Tevens worden de besluiten geplaatst op de website www.overheid.nl/vergunningenbank. Vanaf deze website kunnen kopieën gedownload worden.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage

[Red: Ligt gedurende zes weken na bekendmaking in de Staatscourant ter inzage bij het ministerie van EZ te Den Haag en is gepubliceerd op www.overheid.nl/vergunningenbank.]

Terug naar begin van de pagina