Besluit beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex art. 20 Nb-wet 1998 Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’

Geldend van 02-06-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische zaken van 20 mei 2016 met kenmerk 16066051, tot wijziging van de beperking in toegankelijkheid van enkele gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Defensie;

Besluit:

Artikel 1

Voor het binnen het Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’ gelegen gebied ‘Oostpunt van Schiermonnikoog’(zeehondengebied) wordt de grens van het, op grond van artikel 20 van de Natuurbeschermingswet 1998, beschermde gebied als volgt gewijzigd:

  • A. Het ten noorden van de vaargeul tussen de boeien EB 29 en EB 26 gelegen deel van het gebied komt te vervallen.

  • B. Het ten zuiden van de vaargeul gelegen gebied wordt oostwaarts uitgebreid. De nieuwe begrenzing zal komen te liggen op de zuidelijke begrenzing van de vaargeul. De periode van sluiting blijft gelijk: van 15/5 tot 1/9.

Artikel 2

Het gebied, bedoeld in artikel 1, sub B, is gelegen binnen de volgende hoekpunten

Pos.

 

LAT

 

LON

1

53

29.930

6

21.400

2

53

29.480

6

23.600

3

53

29.410

6

24.774

4

53

28.920

6

24.720

5

53

29.420

6

21.280

Artikel 3

  • 1 Het gebied waarvan de toegankelijkheid middels dit wijzigingsbesluit wordt beperkt, evenals de eerder door mij genomen besluiten voor de jaren 2006 t/m 2015, wordt, c.q. zijn aangegeven op de meest recente Hydrografische kaarten van de Waddenzee.

  • 2 Bij dit wijzigingsbesluit zijn afbeeldingen van het gebied waarop dit besluit betrekking heeft ter indicatie toegevoegd. Deze afbeeldingen is niet op schaal en dient slechts ter oriëntatie. Deze afbeelding kan in dit kader dan ook niet worden gebruikt ten behoeve van navigatiedoeleinden. Aan de bij dit besluit gevoegde afbeelding kan voorts geen rechten worden ontleend.

  • 3 In het veld zijn de begrenzingen van het in artikel 3 lid 1 genoemde gebied waarvan de toegankelijkheid wordt beperkt, waar mogelijk, herkenbaar middels aangebrachte bebordingen en betonningen.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina