Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2016

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-06-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 mei 2016, 2016-0000117294, houdende doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van het hoofd van de RCN-unit SZW (Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2016)

§ 2. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerkers onderstand en de daartoe aangewezen coördinerend medewerker onderstand met standplaats Bonaire, alsmede aan de teamleider bovenwinden en aan de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie en schriftelijk oproepen van cliënten in het kader van een aanvraag of lopende uitkering onderstand, het oproepen ten behoeve van een keuring daarbij inbegrepen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerkers sociale verzekeringen en de daartoe aangewezen coördinerend medewerker uitkeringen met standplaats Bonaire, alsmede aan de teamleider bovenwinden en aan de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met belanghebbenden in verband met de uitvoering van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, de Wet ziekteverzekering BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Cessantiawet BES.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerkers kinderbijslag en de daartoe aangewezen coördinerend medewerker uitkeringen met standplaats Bonaire, alsmede aan de teamleider bovenwinden en aan de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met belanghebbenden in verband met de uitvoering van de Wet kinderbijslagvoorziening BES.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

Aan de arbeidsinspecteurs van de RCN-unit SZW wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers over bevindingen naar aanleiding van arbeidsinspectie bij de betreffende werkgever, niet zijnde het afgeven van een waarschuwing.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerker arbeidszaken en aan de teamleider bovenwinden en de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers inzake arbeidszaken, waaronder mede begrepen het oproepen van werkgevers.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame medewerkers tewerkstellingsvergunning met standplaats Bonaire en aan de teamleider bovenwinden en de algemeen medewerkers met standplaats Sint Eustatius en Saba, wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers inzake een tewerkstellingsvergunning of aanvraag daartoe, alsmede het afdoen van correspondentie met het openbaar lichaam inzake (de mogelijkheid van) vacaturevervulling door arbeidskrachten vanuit de lokale arbeidsmarkt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2017]

Aan de stafmedewerker van de RCN-unit SZW wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van informatieve brieven, alsmede het fiatteren van ten laste van het ministerie komende facturen, voor zover deze voortvloeien uit een door of namens de minister getekende overeenkomst of schriftelijke afspraak tot een bedrag van USD 10.000 dan wel, bij afwezigheid van hoofd RCN-unit SZW, tot een bedrag van USD 12.000. Bij afwezigheid van de stafmedewerker is de secretaresse van de RCN-unit SZW bevoegd tot het fiatteren van bovenbedoelde facturen, met dien verstande dat deze bevoegdheid begrensd is tot een bedrag van USD 500 per factuur.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2017]

Aan de juridisch medewerker van de RCN-unit SZW wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met betrekking tot bezwaar, beroep, klachten en overige correspondentie, voortvloeiend uit de functie.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2017]

Aan de functioneel beheerder van de RCN-unit SZW wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie, voortvloeiend uit de functie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2017]

Aan de bij de RCN-unit SZW werkzame controlerend geneesheer wordt machtiging verleend tot het afdoen van correspondentie met werkgevers, medische specialisten en huisartsen, voortvloeiend uit de functie.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

  • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Kralendijk, 17 mei 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

G. de Groot

Hoofd RCN-unit SZW

Terug naar begin van de pagina