Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en bijzondere rijksbijdrage Nabestaandenfonds 2016

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-06-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 mei 2016, 2016-0000110631, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van de bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds voor het jaar 2016

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

[Vervallen per 01-01-2017]

De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds, bedraagt voor het jaar 2016: € 10.525.800.000.

Artikel 2. Rijksbijdrage Nabestaandenfonds

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 2 De rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor het jaar 2016: € 7.075.000.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 mei 2016

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina