Wijzigingsregeling Stimuleringsregeling energieprestatie huursector, enz. (versoepeling eisen en verhoging bedragen STEP)

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 mei 2016, nr. 2016-0000298302 houdende wijziging van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector en de Regeling fonds energiebesparing huursector (versoepeling eisen en verhoging bedragen STEP)

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wijzigingsregeling Stimuleringsregeling energieprestatie huursector en Regeling fonds energiebesparing huursector (extra waarborgen subsidieaanvraag).]

Artikel IV. Overgangsrecht

  • 1 Op aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector die zijn ingediend vóór 1 juli 2016, wordt beslist met inachtneming van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector zoals die met ingang van 1 juli 2016 luidt.

  • 3 Beschikkingen tot subsidieverlening en beschikkingen tot subsidievaststelling op grond van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector die zijn gegeven vóór 1 juli 2016, worden ambtshalve gewijzigd met inachtneming van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector, zoals deze met ingang van die datum luidt.

  • 4 Indien in een beschikking tot subsidieverlening op grond van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector die is gegeven vóór 1 juli 2016 voor een woning een te realiseren energie-index van ten hoogste 1,20 is genoemd, kan de subsidieontvanger tot en met 31 oktober 2016 een aanvraag indienen de beschikking tot subsidieverlening in die zin te wijzigen dat daarin een te realiseren energie-index van ten hoogste 0,80, 0,60 of 0,40 wordt genoemd. Op een zodanige aanvraag is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel IV

Deze regeling treedt inwerking met ingang van 1 juli 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S. A. Blok

Terug naar begin van de pagina