Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 31-05-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 mei 2016, kenmerk 967200-150306-MC, houdende verlening van mandaat en machtiging aan Zorginstituut Nederland (Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelezen de instemming van de voorzitter van het Zorginstituut Nederland van 18 april 2016;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Aan de voorzitter wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten tot subsidieverstrekking op grond van de Kaderwet VWS-subsidies voor zover het gaat om subsidies op grond van de beleidsregels subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 3

  • 1 De voorzitter is gemachtigd tot het verrichten van alle feitelijke handelingen en het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 2.

  • 2 De voorzitter is gemachtigd ten aanzien van verweer- en beroepschriften in administratiefrechtelijke procedures, ten behoeve van het vertegenwoordigen van de minister in deze procedures en tot het afdoen van alle stukken en het verrichten van alle feitelijke handelingen die daarop betrekking hebben.

Artikel 4

Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens bevoegdheden uitgeoefend door de plaatsvervanger, behoudens de bevoegdheid tot het verlenen of intrekken van een ondermandaat en machtiging.

Artikel 5

  • 1 De voorzitter kan ondermandaat en machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van zijn op grond van dit besluit toegekende bevoegdheden.

  • 2 Besluiten tot verlening van ondermandaat en machtiging worden in afschrift gezonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het centraal register, bedoeld in artikel 17 van de Mandaatregeling VWS.

Artikel 6

Ondertekening van besluiten en stukken op grond van mandaat en machtiging vindt plaats op de volgende wijze:

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Namens deze,

(naam)

(handtekening)

(functie)

Zorginstituut Nederland

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven