Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief Schadefonds geweldmisdrijven, (1973)1976–2004(2014)

Geldend van 31-05-2016 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief Schadefonds geweldmisdrijven, (1973)1976–2004(2014)

De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven,

gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995

gehoord het advies van de Algemene Rijksarchivaris d.d. 10 mei 2016, met kenmerk NA/2016/16492.

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van het Schadefonds Geweldsmisdrijven:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot de eerste januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

22

2044

23

2045

24

2038

25

2041

26

2043

27

2059

28

2059

29

2064

30

2059

31

2048

32

2065

33

2060

34

2030

35

2040

36

2070

37

2069

38

2047

39

2070

40

2067

41

2065

42

2058

43

2051

44

2073

46

2050

47

2038

48

2029

49

2043

50

2020

51

2047

52

2043

53

2051

54

2050

55

2025

56

2049

57

2025

58

2049

59

2029

60

2040

61

2035

62

2058

63

2018

64

2032

65

2070

66

2025

67

2059

68

2028

69

2047

70

2043

71

2035

72

2067

73

2035

74

2032

75

2061

76

2037

77

2024

78

2059

79

2065

80

2048

81

2058

82

2037

83

2065

84

2062

85

2044

86

2055

87

2051

88

2054

89

2065

90

2056

91

2050

92

2062

93

2061

94

2059

95

2061

96

2070

97

2023

98

2068

99

2023

100

2075

101

2058

102

2067

103

2065

104

2053

106

2062

107

2050

108

2051

109

2068

110

2040

111

2062

112

2066

113

2055

114

2060

116

2057

117

2048

118

2035

119

2061

120

2037

121

2038

122

2064

123

2056

124

2059

125

2061

126

2079

128

2047

129

2042

130

2067

131

2068

132

2030

133

2041

134

2052

135

2043

136

2078

137

2044

138

2044

139

2044

140

2071

141

2071

142

2061

143

2040

144

2065

145

2073

146

2067

147

2063

148

2048

149

2070

150

2056

151

2072

152

2077

153

2076

154

2071

155

2076

156

2048

157

2054

158

2058

159

2067

160

2046

161

2071

162

2061

163

2081

164

2075

165

2078

166

2033

167

2033

168

2061

169

2080

170

2061

171

2062

172

2073

173

2078

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden genoemd in artikel 1, is binnen de termijn waarvoor de beperkingen zijn gesteld, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de algemene Rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Een verzoek tot inzage zal worden behandeld volgens de daarvoor bij het Nationaal Archief geldende procedure voor inzage in archieven met bijzondere persoonsgegevens.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke verkregen toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, (1973)1976–2004(2014)’.

Rijswijk, 19 mei 2016

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven,

namens deze,

L.C.P. Goossens,

voorzitter

M.F.M. de Groot,

secretaris

Terug naar begin van de pagina