Instellingsbesluit tijdelijke Commissie transparantie en tijdigheid

[Regeling vervallen per 01-11-2017.]
Geldend van 21-04-2017 t/m 31-10-2017

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 mei 2016, kenmerk 150558, houdende instelling van de tijdelijke Commissie transparantie en tijdigheid (Instellingsbesluit tijdelijke Commissie transparantie en tijdigheid)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-11-2017]

 • a. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. commissie: commissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-11-2017]

 • 1 Er is een Commissie transparantie en tijdigheid.

 • 2 De commissie heeft tot taak concrete oplossingen aan te dragen waar het gaat om de mogelijke verbeteringen in transparantie en tijdigheid van informatie over de uitgaven voor de curatieve zorg. Daarbij dient de commissie zich in het bijzonder te richten op de medisch-specialistische zorg en de curatieve geestelijke gezondheidszorg.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming en ontslag

[Vervallen per 01-11-2017]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en vier andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Minister benoemd.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van de voorzitter of een ander lid kan de Minister een andere voorzitter, onderscheidenlijk een ander lid, benoemen.

 • 5 De voorzitter en de andere leden van de commissie kunnen worden geschorst en ontslagen door de Minister.

Artikel 4. Leden

[Vervallen per 01-11-2017]

Tot lid van de commissie worden benoemd:

 • a. mr. drs. M.A.M. Adriaansens, te Blaricum, tevens voorzitter;

 • b. dr. P. van der Knaap, te Den Haag;

 • c. dr. C.B. Leerink, te Schalkhaar;

 • d. drs. C.M.S. Smits-Nusteling, te Den Haag;

 • e. drs. J.A. Walhout RA, te Vlissingen, lid Sectorcommissie Coziek van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Artikel 5. Secretariaat

[Vervallen per 01-11-2017]

 • 1 De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de commissie.

 • 3 In het secretariaat wordt voorzien door de Minister.

 • 4 De Minister draagt, na overleg met de commissie, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 7. Rapportage

[Vervallen per 01-11-2017]

De commissie brengt vóór 1 oktober 2017 haar rapport uit aan de Minister.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-11-2017]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-11-2017]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister.

  Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning;

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het verrichten van onderzoek;

  • c. de kosten voor de publicatie van het rapport.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en planning aan de Minister aan.

Artikel 10. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-11-2017]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2017]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 november 2017.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-11-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke Commissie transparantie en tijdigheid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina