Besluit aanpassing vergoedingen Raad van Beheer Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-10-2018.]
Geldend van 27-05-2016 t/m heden

Besluit aanpassing vergoedingen Raad van Beheer Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4, vierde lid, van de statuten van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen;

Gelezen het verzoek van de Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen van 14 maart 2016;

Besluit

Artikel 1

De vergoeding van de voorzitter van de Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, voor zover hij niet in dienst is van de Stichting Algemeen burgerlijk pensioenfonds, vast te stellen op € 785,47 bruto per maand.

Artikel 2

De vergoeding van de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, voor zover hij niet in dienst is van de Stichting Algemeen burgerlijk pensioenfonds, vast te stellen op € 515,81 bruto per maand.

Artikel 3

De vergoeding van de leden en het plaatsvervangend lid van de Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, voor zover zij niet in dienst zijn van de Stichting Algemeen burgerlijk pensioenfonds, vast te stellen op € 179,78 bruto per maand.

Artikel 4

De vergoeding voor het voorzitten van een hoorzitting door een lid of een plaatsvervangend lid van de Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, niet zijnde de voorzitter van de Raad van Beheer, voor zover deze niet in dienst is van de Stichting Algemeen burgerlijk pensioenfonds, vast te stellen op € 196,– per dag.

Artikel 5

De bedragen genoemd in de artikelen 1, 2, 3 en 4 zijn gebaseerd op het maximum van schaal 17, genoemd in bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, zoals dat per 1 januari 2016 geldt, en volgen de algemene salarisontwikkeling van het burgerlijk rijkspersoneel.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

S.M. Roos

directeur-generaal Overheidsorganisatie

Terug naar begin van de pagina