Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-05-2018.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 24-05-2016 t/m heden

Besluit van 4 mei 2016, houdende regels tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en enige andere uitvoeringsbesluiten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 8 april 2016, AFP/2016/330M;

Gelet op artikel 30 van de Wet veiligheidsregio’s, de artikelen 3.1, 3.2, 6.3 en 10.2 van de Wet dieren, de artikelen 78 en 111 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 1:4, 1:19 en 12:1 van de Algemene douanewet, artikel 85 van de Wet op de accijns, de artikelen 9, 12 en 39 van de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 4 en 38 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, artikel 12b van de Wet bodembescherming, artikel 31 van de Spoorwegwet, artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer en de artikelen 9 en 33 van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 april 2016, nr. W06.16.0085/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 28 april 2016, (AFP/2016/400M);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en producten en de toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte dieren en producten.]

Artikel XIV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 mei 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de drieëntwintigste mei 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven