Mandaatbesluit midden manager Divisie Individuele Zaken 2016

Geldend van 27-05-2016 t/m heden

Besluit van de midden manager Divisie Individuele Zaken van 17 mei 2016 nr. 698396, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de midden manager ressorterende senior selectiefunctionarissen (Mandaatbesluit midden manager Divisie Individuele Zaken 2016)

De midden manager van de Divisie Individuele Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onder a, van het Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2015 aan de midden managers verleende ondermandaat, wordt ondermandaat verleend aan de senior selectiefunctionarissen,ten aanzien van de aangelegenheden die de Divisie Individuele Zaken betreffen, voor het nemen van beslissingen tot:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit midden manager Divisie Individuele Zaken 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De middenmanager Divisie Individuele Zaken,

W. Vernes

Terug naar begin van de pagina