Beleidsregel zorgplicht mijnbouw

Geldend van 24-05-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 mei 2016, nr. WJZ/16043768, houdende beleidsregels inzake de naleving van de zorgplicht, bedoeld in artikel 33 van de Mijnbouwwet, om mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen (Beleidsregel zorgplicht mijnbouw)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • minister: de Minister van Economische Zaken;

  • wet: de Mijnbouwwet.

Artikel 2

Een houder van een vergunning als bedoeld in artikel 6 van de wet die voornemens is een diepboring dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan als bedoeld in de Bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, onderdeel D, categorie 17.2, uit te voeren kan aantonen dat aan de zorgplicht, bedoeld in artikel 33 van de wet, wordt voldaan, aan de hand van een beschrijving van:

  • a. de diepboring dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan,

  • b. de mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu van de onder a. bedoelde activiteit en

  • c. de maatregelen ter voorkoming van mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van die activiteit.

Artikel 3

Een houder van een vergunning kan de minister verzoeken om de beschrijving, bedoeld in artikel 2, te toetsen.

Artikel 4

Indien de minister uiterlijk zes weken vóór een melding, bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw, de beschrijving, bedoeld in artikel 2, ontvangt, wordt de houder van de vergunning vóór die melding op de hoogte gesteld van het resultaat van de toets.

Artikel 5

De toets houdt in dat de beschreven activiteit, de gevolgen daarvan en de te nemen maatregelen, indien deze activiteit wordt uitgevoerd zoals beschreven:

  • a. in overeenstemming is met de zorgplicht;

  • b. in strijd is met de zorgplicht, omdat de nadelige gevolgen voor het milieu mogelijk zodanig zijn dat slechts aan de zorgplicht kan worden voldaan, indien een milieueffectrapport wordt gemaakt als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer om te kunnen toetsen of alle maatregelen zijn genomen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, of

  • c. in strijd is met de zorgplicht vanwege de mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu.

Artikel 6

Indien een melding als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw betrekking heeft op een diepboring dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan als bedoeld in de Bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, onderdeel D, categorie 17.2, en door het ontbreken van gegevens in of een niet tijdige zending van de beschrijving, bedoeld in artikel 2, geen toets als bedoeld in artikel 3 kan worden uitgevoerd, gaat de minister bij het toezicht op de naleving van artikel 33 van de wet uit van het ontbreken van een beschrijving als bedoeld in artikel 2.

Artikel 7

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 mei 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina