Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening (financiering [...] infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE))

Geldend van 24-05-2016 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 mei 2016, nr. MINBUZA-2016.18378, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 3 juni 2015, nr. MINBUZA-2015.284090, tot vaststelling van beleidsregels voor subsidieverlening met het oog op de financiering van ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE)

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE)).]

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze,

De directeur-generaal Internationale Samenwerking,

A.C.C. Rebergen

Terug naar begin van de pagina