Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 februari 2016, nummer CvTE-16.00020, houdende vaststelling van het addendum rekenen 2A bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor de rekentoets vo en centrale examinering in het mbo (Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, lid 2a van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 2 tweede lid, onderdeel f; artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens, en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel a;

Gezien de goedkeuring van de Minister en Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 22 april 2016, kenmerk 919915.

Besluit:

Artikel 1. addendum 2A bij de syllabus rekenen 2F en 3F

De syllabus, als bedoeld in artikel 2a van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, wordt vastgesteld voor het centraal examen rekenen 2A voor mbo en voor de rekentoets 2A in het vo als addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F.

Artikel 2. bekendmaking en inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 Het onder artikel 1 genoemde addendum 2A bij de syllabus wordt gepubliceerd op Examenblad.nl en Examenbladmbo.nl.

    Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2016.

Artikel 3. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Terug naar begin van de pagina