Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Veiligheid en Justitie

Geldend van 21-05-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 mei 2016, nr. 748377, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector op het terrein van Veiligheid en Justitie (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Veiligheid en Justitie)

De Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, alsmede titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT

  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Veiligheid en Justitie in de WNT is aangewezen als Onze Minister wie het aangaat.

  • 2 De bevoegdheid om namens de Minister van Veiligheid en Justitie inlichtingen te vorderen van de organisaties genoemd in artikel 5.3 van de WNT, wordt uitgeoefend door de programmamanager die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina