Collegebesluit Extra afnamemoment ER-examens 2ER en 3ER eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo, studiejaar 2016–2017

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

collegebesluit Extra afnamemoment ER-examens 2ER en 3ER eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo, studiejaar 2016–2017

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, artikel 6 lid 3;

Gezien de instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 26 april 2016 kenmerk 928773;

Besluit:

Artikel 1. Extra afnametijdstip ER-examens eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo

Voor het tijdvak P1 centrale examinering mbo, studiejaar 2016–2017 wordt een Extra afnamemoment voor de ER-examens 2ER en 3ER vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit collegebesluit.

Artikel 2. Bekendmaking

Het collegebesluit tot vaststelling van het Extra afnamemoment ER-examens 2ER en 3ER eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo, studiejaar 2016–2017, als opgenomen in de bijlage bij dit besluit, wordt geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Het collegebesluit tot vaststelling van het Extra afnamemoment ER-examens 2ER en 3ER eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo, studiejaar 2016–2017, treedt in werking op 1 augustus 2016 ten behoeve van het studiejaar 2016–2017.

Artikel 4. Citeertitel

Dit collegebesluit kan worden aangehaald als collegebesluit Extra afnamemoment ER-examens 2ER en 3ER eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo, studiejaar 2016–2017.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage bij het Extra afnamemoment ER-examens 2ER en 3ER eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo, studiejaar 2016–2017, van 30 april 2016, nummer CvTE-16.00760

Datum: 30 april 2016

Kenmerk: CvTE-16.00760

Voorlichtingspublicatie

College voor Toetsen en Examens

Extra afnamemoment ER-examens 2ER en 3ER eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo, studiejaar 2016–2017

Het Extra afnamemoment ER-examens 2ER en 3ER in het studiejaar 2016–2017 binnen het eerste tijdvak van de centrale examinering mbo 2F en 3F, is op 30 april 2016 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. In onderstaand schema is aangegeven wanneer dit Extra afnamemoment zal plaatsvinden.

Periode 1, week 37 (2016)

Dinsdag 13 september 2016: afname Examen 2ER

Donderdag 15 september 2016: afname Examen 3ER

Voor de centrale examens taal en rekenen zijn al tijdvakken vastgesteld. In lijn met de wens van instellingen en kandidaten wordt ook in de eerste periode een volledig aanbod van examens gedaan. Dat wil zeggen dat aan de levering (packages) in die periode examens 2ER en 3ER worden toegevoegd.

De late wijziging is in het voordeel van kandidaten en instellingen, deelname mogelijkheid aan ER toetsen in P1. Het late moment is daarbij dus niet nadelig.

Periode 1 studiejaar 2016–2017 ziet er dan als volgt uit, waarbij de toevoegingen vet zijn gedrukt:

Periode 1

(vanaf 12-9-2016 t/m 18-9-2016)

Week 37

Dinsdag 13 september 2016: 2F/2ER Rekenen

Woensdag 14 september 2016: 2F Nederlandse taal

Donderdag 15 september 2016: 3F/3ER Rekenen

Vrijdag 16 september 2016: 3F Nederlandse taal

Terug naar begin van de pagina