Vergoedingenbesluit Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Geldend van 12-05-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 april 2016, nummer 731804, tot vaststelling van de vergoedingen voor de leden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (Vergoedingenbesluit Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken ontvangt een vaste vergoeding per maand. De vergoeding van de voorzitter wordt gebaseerd op het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en een arbeidsduurfactor van 18/36.

Artikel 2

De overige leden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken ontvangen een vergoeding per vergadering. De vergoeding van de overige leden bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2015.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina