Samenwerkingscode gas

Geldend van 12-05-2016 t/m heden

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202168, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Samenwerkingscode gas)

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 12f, eerste lid van de Gaswet;

Besluit:

2. Doel van de samenwerkingsregeling en algemene verplichtingen

2.1

Met deze code wordt beoogd een optimale afstemming te bereiken tussen de netbeheerders, teneinde te bewerkstelligen dat iedere netbeheerder zijn wettelijke taken en verplichtingen kan nakomen.

2.2

Iedere netbeheerder is jegens alle andere netbeheerders verplicht om bij het nemen van besluiten en het verrichten of nalaten van handelingen rekening te houden met de gevolgen daarvan voor de gerechtvaardigde belangen van de andere netbeheerders bij de uitvoering van hun wettelijke taken.

2.3

Iedere netbeheerder is, met het oog op die belangen, jegens alle andere netbeheerders verplicht om die andere netbeheerders zo nodig en zo veel als redelijkerwijs mogelijk te informeren en met hen in overleg te treden.

2.4

Bij hun besluitvorming en samenwerking zijn alle netbeheerders jegens elkaar verplicht rekening te houden met het belang de maatschappelijke kosten van infrastructurele maatregelen zo laag mogelijk te houden. Hierbij zullen de netbeheerders rekening houden met de gevolgen van het beginsel van de vrijheid van leidingaanleg.

3. Programmaverantwoordelijken

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet erkent erkende programmaverantwoordelijken overeenkomstig de daarvoor geldende voorwaarden en sluit overeenkomsten met erkende programmaverantwoordelijken. Alle bepalingen uit de voorwaarden of de overeenkomsten die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet met erkende programmaverantwoordelijken wil overeenkomen én die gevolgen hebben voor andere netbeheerders behoeven de voorafgaande instemming van die netbeheerders.

4. Onderzoek en ontwikkeling

Teneinde hun wettelijke taken en verplichtingen zo doelmatig mogelijk na te komen, en onverminderd ieders eigen verantwoordelijkheid ter zake, zullen de netbeheerders zich periodiek gezamenlijk beraden over gewenste c.q. mogelijke toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van het gasvoorzieningssysteem, zo mogelijk ter zake een gezamenlijke visie ontwikkelen en eventueel projecten betreffende onderzoek en ontwikkeling (inclusief pilot-projecten) (doen) uitvoeren.

5. Calamiteiten en het verrichten van transport van gas in buitengewone omstandigheden

5.1

Iedere netbeheerder is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben van een adequaat calamiteitenplan. Alle netbeheerders stemmen hun calamiteitenplannen op elkaar af. Iedere netbeheerder is jegens alle andere netbeheerders verplicht er voor te zorgen dat het eigen calamiteitenplan geen inbreuk maakt op de uitvoerbaarheid van het calamiteitenplan van alle andere netbeheerders.

5.2

Iedere netbeheerder is jegens alle andere netbeheerders verplicht om gedurende 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaarheid van relevante medewerkers te waarborgen met het oog op het tot stand komen van de samenwerking die nodig of wenselijk kan zijn om in buitengewone omstandigheden het transport van gas zo goed mogelijk te laten verlopen.

6. Geschillenregeling voor geschillen tussen netbeheerders

6.1

Geschillen tussen netbeheerders betreffende het bepaalde bij of krachtens de door de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f Gaswet vastgestelde voorwaarden zullen zoveel mogelijk door overleg in der minne worden opgelost.

6.2

Geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost zullen in arbitrage worden beslecht door drie arbiters conform het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, tenzij een der bij het geschil betrokken partijen binnen tien werkdagen na ontvangst van een schriftelijke mededeling van een andere partij over te willen gaan tot arbitrage, schriftelijk de wens te kennen geeft het geschil door de gewone bevoegde rechter te laten beslissen.

7. Onvoorziene omstandigheden

7.1

Onverminderd het bepaalde in de door de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f Gaswet vastgestelde voorwaarden, treden de desbetreffende netbeheerders in alle gevallen waarin die voorwaarden niet voorzien met elkaar in overleg en beslissen zij in de geest van die voorwaarden. Treden dergelijke gevallen meer dan incidenteel op, dan zullen de gezamenlijke netbeheerders passende voorstellen indienen tot wijziging van voormelde voorwaarden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 2016

De Autoriteit Consument en Markt,

namens deze:

F.J.H. Don

bestuurslid

Terug naar begin van de pagina