Begrippencode elektriciteit

Geldend van 31-10-2018 t/m 21-12-2018

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202149, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 27, 31 en 54, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (Begrippencode elektriciteit)

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 36 en artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

1. Definities

1.1

In de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 27, 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998 wordt verstaan onder:

 • Aangeslotene: Een ieder, die beschikt over een aansluiting op een net;

 • Aanraakspanning: Spanning tussen gelijktijdig bereikbare geleidende delen, wanneer deze geleidende delen niet in aanraking zijn met een persoon of dier;

 • Aansluit- en transportovereenkomst: Overeenkomst tussen een aangeslotene en een netbeheerder betreffende de aansluiting op een elektriciteitsnet en het transport van elektriciteit over dat net;

 • Aansluitcapaciteit: Het transportvermogen van de aansluiting zoals door een potentiële aangeslotene is aangevraagd en waarvoor het aansluittarief wordt betaald;

 • Aansluitdienst: Het verzorgen en instandhouden van een aansluiting van een afnemer of ander net op een net en het desgevraagd beschikbaar stellen van een meetinrichting;

 • Aansluiting: Eén of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;

 • Aansluitovereenkomst: Overeenkomst tussen een aangeslotene en een netbeheerder waarin de aansluitvoorwaarden en de specifieke technische en commerciële voorzieningen met betrekking tot het netaansluitpunt en het gebruik van het net zijn opgenomen;

 • Aansluitingenregister: Een register, ingericht en beheerd door de netbeheerder voor de aansluitingen op zijn net, waarin per aansluiting die gegevens zijn vastgelegd die nodig zijn voor de communicatie tussen netbeheerders en marktpartijen aangaande programmaverantwoordelijkheid, de facilitering van de mutatieprocessen, de uitvoering van het leveranciersmodel en de productie van duurzame elektriciteit;

 • Aansluittarief: Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder bij een aangeslotene ter dekking van de kosten van de aansluitdienst;

 • Aansluitvoorwaarden: De technische en operationele voorwaarden waaraan een netbeheerder en een aangeslotene ten minste moeten voldoen;

 • Actief telwerk: Een telwerk waarin daadwerkelijk de gemeten hoeveelheid elektrische energie wordt vastgelegd en waarvan de stand wordt uitgelezen t.b.v. de marktprocessen;

 • Actuele [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke]: De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten van een [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] uitoefent en als zodanig in het aansluitingenregister staat geregistreerd;

 • Administratieve status van een aansluiting: De aanduiding in het aansluitingenregister waaruit blijkt dat de aansluiting administratief aangesloten of administratief afgesloten is, te weten of de aansluiting wel of niet beschikbaar is voor gebruik op de energiemarkt;

 • Adresgegevens: Straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam;

 • Afgelezen meterstand: Een meterstand die ter plaatse van de meetinrichting visueel is afgelezen;

 • Afnemer: Een ieder die beschikt over een aansluiting op een net;

 • Afschakelplan: Plan waarin wordt aangegeven onder welke condities en op welke wijze door het afschakelen van een beperkte hoeveelheid belasting uitbreiding van een grootschalige storing in het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningssysteem kan worden voorkomen;

 • Agentschap: Het agentschap, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van verordening 713/2009;

 • Allocatiepunt: Virtueel punt ter plaatse van het overdrachtspunt van een aansluiting, waar de energie-uitwisseling tussen een installatie en het net administratief aan een marktpartij wordt toegewezen alsof de meting op het overdrachtspunt van de aansluiting heeft plaatsgevonden;

 • Arbeidsfactor: Het quotiënt van het vermogen en het schijnbaar vermogen;

 • Artikel 1 lid 2 of 3-aansluiting: Een aansluiting van een afnemer zoals bedoeld in artikel 1, tweede of derde lid, van de Wet;

 • Autoriteit Consument en Markt: De Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 • Avondtarief: [Vervallen]

 • Bedrijfstijd (BT): Het standaardjaarverbruik op een aansluiting gedeeld door het op die aansluiting gecontracteerd transportvermogen of het vermogen dat overeenkomt met de doorlaatwaarde van die aansluiting;

 • Bedrijfsverbruik: De elektrische energie die uitsluitend wordt gebruikt voor het instandhouden van de elektriciteitsproductie door een productie-installatie alsmede het verlies van elektrische energie tot het netaansluitpunt;

 • Bedrijfsvoeringcriteria: Criteria die ten aanzien van de veiligheid en betrouwbaarheid van het transport van elektrische energie worden gehanteerd door netbeheerders;

 • Berekend verbruik (BV): Het saldo van de energie-uitwisseling op aansluitingen, niet zijnde netkoppelingen, conform 2.1.1, onderdeel b, van de Meetcode elektriciteit;

 • Beschermde afnemer: [Vervallen]

 • Beschermde producent: [Vervallen]

 • Beschikbaar vermogen: Het opgesteld vermogen verminderd met het vermogen dat niet beschikbaar is om de in artikel 2.4.1.3 sub b van de Systeemcode elektriciteit genoemde redenen;

 • Biomassa: De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong uit de landbouw – met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen -, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij en de aquacultuur alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval;

 • Black-out: Storingssituatie waarbij (een deel van) één of meerdere netten spanningsloos is;

 • Black-start-voorziening: De voorziening die benodigd is om bij een spanningsloos net de eigen energievoorziening van een productielocatie onder spanning te brengen, waarna de productie van elektriciteit kan worden hervat;

 • Blokorder: Een opdracht tot het aankopen of verkopen van elektriciteit gedurende een aaneengesloten periode van méér dan één klokuur;

 • Brandstoftype: Een aanduiding voor de soort brandstof en/of energiebron voor de productie-eenheid, onderverdeeld in de volgende types:

  • zon;

  • wind;

  • water;

  • biomassa;

  • kolen;

  • gas;

  • olie;

  • nucleair;

  • overig;

 • Buitenlandverbinding: Een verbinding (> 500V) tussen het landelijk hoogspanningsnet en het net van een buitenlandse netbeheerder;

 • Bulk PV-switch: [Vervallen]

 • Capaciteitsplan: Tweejaarlijks plan waarin de netbeheerder de planning en ontwikkeling van zijn net in de komende zeven jaren beschrijft;

 • Capaciteitstariefcode: De aanduiding in het aansluitingenregister van het op een aansluiting van toepassing zijnde nettarief;

 • Capaciteitstransactie: Een overeenkomst die inhoudt dat een zekere hoeveelheid capaciteit van een productie-eenheid (in MW) benut kan worden voor de productie en afname van elektrische energie;

 • Cascade-principe: Het principe waarbij kosten op basis van loadflow gegevens verdeeld worden over verbruikers aangesloten op dat netvlak en het aangesloten netvlak van lager spanningsniveau;

 • CG-aangeslotene: Een aangeslotene waarvoor de bieding als bedoeld in 5.1.2.4 van de Netcode elektriciteit is afgeroepen;

 • Complexbepaling: De aanduiding in het aansluitingenregister van het feit dat sprake is van een aansluiting op een perceel dat op grond van artikel 16, onderdeel d, van de wet Waardering onroerende zaken is aangemerkt als complex;

 • Comptabele meetinformatie: Meetinformatie die volgt uit meetinrichtingen zoals bedoeld in de Meetcode elektriciteit en die gebruikt wordt voor de verrekening van geleverde diensten;

 • Comptabele meetinrichting: Een meetinrichting ten behoeve van de verrekening;

 • Congestie: De situatie waarin de maximale transportcapaciteit van een net of netgedeelte niet voldoende is om te voorzien in de behoefte aan transport;

 • Congestiegebied: Een gebied waarin de te verwachten behoefte aan transport van de in dat gebied aanwezige afnemers redelijkerwijs kan leiden tot congestie;

 • Congestiemanagement: Maatregelen om een situatie op te lossen waarin – in een congestiegebied – verzoeken om transport tot het beloop van het gecontracteerde en beschikbaar gestelde transportvermogen voorzienbaar niet onder alle omstandigheden volledig gehonoreerd kunnen worden;

 • Cos φ: De arbeidsfactor in het geval van zuiver sinusvormige spanning en stroom;

 • Datavalidatie: De controle op volledigheid en juistheid van de meetdata;

 • Deelnet: Een net met een bepaald spanningsniveau met sterke samenhang, aangesloten op een net van hogere spanning;

 • Directe lijn: Een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:

  • 1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent; of

  • 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer verbruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze verbruikers;

 • Dode band: Ingestelde frequentieband waarbinnen de primaire regeling niet actief is;

 • Draaiprogramma: [Vervallen]

 • Draaivermogen: [Vervallen]

 • Duurzame elektriciteit: Elektriciteit, opgewekt in productie-installaties die uitsluitend gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, alsmede elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in hybride productie-installaties die ook met conventionele energiebronnen werken, met inbegrip van elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en die wordt gebruikt voor accumulatiesystemen, en met uitzondering van elektriciteit die afkomstig is van accumulatiesystemen;

 • EAN-code: Uniek identificatienummer conform de Europese Artikel Nummering;

 • EAN-codeboek: Een online toegankelijk uittreksel van het aansluitingenregister;

 • Economische eigendom: Het krachtens een rechtsverhouding gerechtigd zijn tot alle rechten en bevoegdheden ten aanzien van een goed, met uitzondering van het recht op levering, en het gehouden zijn om alle verplichtingen ten aanzien van dat goed voor zijn rekening te nemen en daarmee het volledige risico van waardeverandering of tenietgaan van het goed te dragen, zonder dat het goed geleverd is;

 • Elektriciteitsvoorzieningssysteem: Het totale systeem van onderling verbonden netten en aansluitingen;

 • Energietransactie: Een overeenkomst die inhoudt dat een zekere hoeveelheid elektrische energie (in MWh) wordt geproduceerd en afgenomen;

 • Enkeltarief: [Vervallen]

 • Enkel telwerk: Het telwerk van een kleinverbruikmeetinrichting met één actief telwerk;

 • Enkelvoudige storing: De uitval van een productie-eenheid of een willekeurig element in het elektriciteitsvoorzieningssysteem;

 • (Normale bedrijfstoestand met) enkelvoudige storingsreserve: De toestand van een net (waarin de normale bedrijfstoestand blijft gehandhaafd) wanneer een enkelvoudige storing optreedt (ook wel: n-1 reserve);

 • (Normale bedrijfstoestand met) enkelvoudige storingsreserve tijdens onderhoud: Een (normale bedrijfstoestand met) enkelvoudige storingsreserve ten tijde van het uit bedrijf zijn van één willekeurig element ten behoeve van onderhoud;

 • Energieprogramma: Een door een programmaverantwoordelijke opgesteld en bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediend programma dat voor elke programmatijdseenheid in een etmaal bevat:

  • (i) het saldo van de transporten over alle aansluitingen waarvoor hij programmaverantwoordelijke is;

  • (ii) de netto-omvang van alle energietransacties met andere programmaverantwoordelijken;

  • (iii) de omvang van elke import- en exporttransactie;

 • Energieprogrammawijziging: Een wijziging van een energieprogramma, nadat dit energieprogramma gefiatteerd is door de system operator;

 • Expliciete veiling: Een mechanisme waarbij de beschikbare landgrensoverschrijdende transportcapaciteit door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet expliciet via een veiling wordt toegewezen aan de marktpartijen, zoals nader omschreven in de artikelen 5.6.9 tot en met 5.6.12 van de Netcode elektriciteit;

 • Fiscale entiteit: Organisatorische eenheid die beschikt over een eigen BTW-nummer;

 • Foutspanning: Spanning die optreedt als gevolg van een isolatiefout tussen het punt waar de fout optreedt en de referentieaarde;

 • Frequentierelais: Een voorziening, reagerend op frequentiedaling via vooraf ingestelde frequentiewaarden, waarmee belasting automatisch kan worden afgeschakeld;

 • Frequentievermogensregeling: De automatische regeling van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet waarmee hij beheerders van productie-eenheden die vermogen ter beschikking stellen, dat vermogen kan doen op of af regelen afhankelijk van de onbalans in Nederland;

 • Fysieke meteropname: Het door een netbeheerder, meetbedrijf of meetverantwoordelijke ter plaatse van de meetinrichting aflezen van (een) meterstand(en) van die meetinrichting;

 • Fysieke status van de aansluiting: De aanduiding of de aansluiting fysiek aangesloten of fysiek afgesloten is, te weten of de aansluiting wel of niet beschikbaar is voor uitwisseling van elektriciteit of gas tussen het net en de aangesloten installatie;

 • Garantie van oorsprong voor duurzame elektriciteit: Gegevens op een rekening die betrekking hebben op duurzame elektriciteit en waarmee wordt aangetoond dat een producent met zijn installatie een hoeveelheid duurzame elektriciteit heeft opgewekt;

 • Garantie van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling: Gegevens op een rekening die betrekking hebben op elektriciteit opgewekt door middel van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, waarmee wordt aangetoond dat een producent met zijn installatie een hoeveelheid elektriciteit door middel van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling heeft opgewekt en op een net heeft ingevoed;

 • Garantiebeheerinstantie: [Vervallen]

 • Geautoriseerde meterstand: [Vervallen]

 • Gebiedsgrens: [vervallen]

 • Gecontracteerd transportvermogen: Het vermogen dat een aangeslotene redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben op zijn aansluiting;

 • Gecorrigeerd geprofileerd verbruik (GGV): Verondersteld geprofileerd verbruik welke is gecorrigeerd met de meetcorrectiefactor;

 • Gemeten verbruik (GV): Het saldo van de energie-uitwisseling gemeten op aansluitingen, niet zijnde netkoppelingen, conform 2.1.1 sub b van de Meetcode elektriciteit;

 • Gesloten distributiesysteem: Een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet,

  • 1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,

  • 2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten, en

  • 3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem;

 • Groenproducent: Een aangeslotene die duurzame elektriciteit opwekt èn bij de netbeheerder een verzoek heeft ingediend zoals bedoeld in lid 1 van artikel 2 van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit;

 • Groenverklaring: Een verklaring conform de bijlage bij de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit;

 • Grootschalige storing: De uitval van verscheidene elementen in het elektriciteitsvoorzieningssysteem of productie-eenheden waardoor in een groot gebied dan wel bij een groot aantal aangeslotenen de transportdienst onderbroken wordt;

 • Grootverbruikaansluiting: Een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde groter dan 3x80A of een aansluiting zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3, van de Wet;

 • Grootverbruiker: Een aangeslotene, niet zijnde een kleinverbruiker;

 • Handelaar: Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het sluiten van overeenkomsten betreffende de koop en verkoop van elektriciteit;

 • Handelaar in gas: Een handelaar als bedoeld in artikel 1, onderdeel ai, van de Gaswet;

 • HAR: Harmonised allocation rules for long-term transmission rights in accordance with Article 51 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation;

 • Hernieuwbare energiebronnen: Wind, zonne-energie, omgevingslucht-, oppervlaktewater- en aardwarmte, energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas;

 • Herstelplan: De beschrijving van de wijze waarop en de middelen waarmee het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningssysteem na onderbreking kan worden hersteld;

 • Hinderlijke spanningsdip: Een spanningsdip met een duur van 10 tot 200 milliseconde en een restspanning van minder dan 40%, of met een duur van 200 tot 500 milliseconde en een restspanning van minder dan 70% of met een duur van 500 tot 5.000 milliseconde en een restspanning van minder dan 80%;

 • Hoogspanning: Spanningsniveau hoger dan 1000 V;

 • Impliciete veiling: Een mechanisme waarbij de beschikbare landgrensoverschrijdende capaciteit voor spottransporten door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet impliciet via de gekoppelde spotmarkten ter beschikking wordt gesteld aan de marktpartijen, zoals omschreven in de artikelen 5.6.18 tot en met 5.6.23 van de Netcode elektriciteit;

 • Inhuizing: Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak betrekt en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting op zich neemt;

 • In-switch: [Vervallen]

 • Installatie: Het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van een aangeslotene, te rekenen na het overdrachtspunt van de aansluiting;*

  * MvT Elektriciteitswet: Voor zover het een producent van elektriciteit betreft, wordt hieronder verstaan de elektriciteitscentrale als geheel; voor zover het een afnemer van elektriciteit betreft, wordt hieronder verstaan alles wat – doorgaans achter de elektriciteitsmeter – in de woning of vestiging elektriciteit verbruikt. Tot de installatie kan ook behoren de verbinding tussen een vestiging van een aangeslotene en het punt waarop de aangeslotene is voorzien van een aansluiting op het net;

 • Installatie voor hoogrenderend-warmtekrachtkoppeling: Installatie voor de opwekking van elektriciteit door middel van de warmtekrachtkoppeling in de zin van artikel 3, onderdeel a, van richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 februari 2004 inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG (PbEG L 52), die voldoet aan bijlage III bij deze richtlijn;

 • Interconnector-beheerder: Een beheerder van een landsgrensoverschrijdend net dat geen deel uitmaakt van het landelijk hoogspanningsnet.

 • Inzetbaar vermogen: [Vervallen]

 • Klantsleutel: een bij een kleinverbruiker behorend identificatiekenmerk bestaande uit de laatste drie cijfers van diens IBAN of de dag en de maand van diens geboortedatum;

 • Kleinverbruikaansluiting: Een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A niet zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting;

 • Kleinverbruiker: De in artikel 95a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 bedoelde afnemer;

 • Kleinverbruikmeetinrichting: Een meetinrichting bij een kleinverbruikaansluiting, zijnde een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting of een niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting;

 • Klimaatcorrectiefactor (KCF): Een klimaatafhankelijke vermenigvuldigingsfactor die per profielcategorie kan verschillen teneinde de verschillende profielen te corrigeren voor klimaatsinvloeden. Vooralsnog wordt de klimaatcorrectiefactor gelijk gesteld aan 1;

 • Klimaatneutrale elektriciteit: Elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie waarin waterstof of elektriciteit wordt geproduceerd uit fossiele energiedragers, waarbij de koolstof of kooldioxide die vrijkomt bij het omzettingsproces, nuttig wordt toegepast of blijvend in de ondergrond wordt opgeslagen, en waarvoor een bij ministeriële regeling omschreven verklaring is verkregen;

 • Kritische Kortsluit Tijd: De maximale tijd dat, vanuit een vollast situatie van de generator, een kortsluiting onder bepaalde omstandigheden mag blijven bestaan zonder dat de synchrone generator, nadat een fout is afgeschakeld, asynchroon raakt;

 • kWmax: De werkelijk voorgekomen maximale belasting van het net door een aangeslotene op een netaansluiting, die bij een meetperiode van 15 minuten of minder wordt bepaald op basis van de waarde per klokkwartier en die bij een andere meetperiode wordt bepaald op basis van de hoogste waarde per meetperiode;

 • Laagspanning: Een spanningsniveau kleiner dan of gelijk aan 1 kV;

 • Laagspanningsnet: Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau kleiner dan of gelijk aan 1 kV en dat als zodanig wordt bedreven;

 • Laagtarief: [Vervallen]

 • Laag telwerk: Een telwerk van een kleinverbruikmeetinrichting met twee of meer telwerken dat gebruikt wordt of kan worden voor de bepaling van de met het net uitgewisselde energie tijdens laaguren.

 • Laaguren: Uren van de dag waarvoor, in geval van een meetinrichting met dubbel telwerk, de met het net uitgewisselde elektrische energie wordt geregistreerd door het laagtelwerk. Deze periode wordt ook wel aangeduid als “off-peak”;

 • Landelijk hoogspanningsnet: De netten die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 110 kV of hoger en die als zodanig worden bedreven, alsmede de landsgrensoverschrijdende netten op een spanningsniveau van 500 V of hoger;

 • Landsgrensoverschrijdend net: Een net dat de grens tussen ten minste twee landen overschrijdt en dat de netten van die landen onderling koppelt;

 • Leverancier: Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het leveren van elektriciteit;

 • Leverancier van gas: Een leverancier als bedoeld in artikel 1, onderdeel ah, van de Gaswet;

 • Leveranciersregister: Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de leveranciers van elektriciteit of gas in Nederland;

 • Leveringszekerheid: Het vermogen van een net om elektriciteit te leveren aan afnemers;

 • Marktpartij: Iedere partij die gerechtigd is om transacties in elektriciteit af te sluiten op de Nederlandse elektriciteitsmarkt;

 • Marktsegment: De aanduiding in het aansluitingenregister van de categorie waartoe een aansluiting behoort, te weten:

  • a. Een kleinverbruikaansluiting, of:

  • b. Een grootverbruikaansluiting, niet zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting, of;

  • c. Een grootverbruikaansluiting, zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting;

 • Meetbedrijf: Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren, valideren en vaststellen van meetgegevens betreffende elektriciteit;

 • Meetcorrectiefactor (MCF): Factor welke bepaald wordt door het restverbruik te delen door het totaal verondersteld geprofileerd verbruik;

 • Meetgegevens: Alle gegevens die afkomstig zijn uit een meetinrichting (zoals meterstanden) of die daarvan zijn afgeleid (zoals verbruiken) of die als zodanig worden gebruikt (zoals door middel van profielensystematiek berekende gegevens omtrent verbruiken);

 • Meetinrichting: Het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft de uitgewisselde elektriciteit te meten;

 • Meetmethode: De aanduiding in het aansluitingenregister van de wijze waarop de energie-uitwisseling op de aansluiting wordt vastgesteld;

 • Meetmiddel (van de meetinrichting): Een kWh-meter, kvarh-meter, stroom- of spanningstransformator;

 • Meetverantwoordelijke: Een persoon die meetverantwoordelijkheid uitoefent en die daarvoor conform bijlage 4 van de Meetcode elektriciteit en/of bijlage 3 van de Meetcode gas RNB is erkend;

 • Meetverantwoordelijkheid: De verantwoordelijkheid van de aangeslotene voor het aanwezig zijn op de aansluiting van een op grond van hoofdstuk 2 van de Meetcode elektriciteit vereiste meetinrichting, meetinrichtingen in het kader van de eigen opwekking en meetinrichtingen in het kader van de Wet milieukwaliteit elektriciteitsproductie, alsmede voor het correct en tijdig (doen) vaststellen en (doen) doorgeven van meetgegevens op grond van hoofdstuk 6 van de Informatiecode elektriciteit en gas;

 • Meterbeheerder: Een organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor ontwerp, plaatsing, beheer, onderhoud en verwijdering van de meetinrichting;

 • Meterplaatser: Een persoon, niet zijnde een netbeheerder, die conform artikel 26ad, lid 6 of artikel 26ae, lid 7 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 13d, lid 6, of artikel 13e, lid 7, van de Gaswet, op verzoek van een kleinverbruiker een meetinrichting plaatst bij een kleinverbruikaansluiting en die daarvoor conform bijlage 4 van de Meetcode elektriciteit en/of bijlage 3 van de Meetcode gas RNB is erkend;

 • Middenspanningsnet: Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau groter dan 1 kV, maar kleiner dan of gelijk aan 35 kV en dat als zodanig wordt bedreven.

 • Minimum systeemprijs van de APX: De door de APX vastgestelde en als zodanig bekend gemaakte minimale prijs die door de APX als valide bieding wordt geaccepteerd;

 • MP-erkenner: De instantie die conform bijlage 4 van de Meetcode elektriciteit en bijlage 3 van de Meetcode gas RNB door de gezamenlijke netbeheerders is aangewezen om de meterplaatsers te erkennen;

 • Mutatiedatum: De datum waarop door de netbeheerder de wijziging van stamgegevens in het aansluitingenregister wordt geëffectueerd;

 • MV-erkenner: De instantie die conform bijlage 4 van de Meetcode elektriciteit en bijlage 3 van de Meetcode gas RNB is aangewezen om de meetverantwoordelijken te erkennen;

 • MV-register: Een register waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van elektronische gegevensuitwisseling zijn vermeld van de op grond van B4.2.1.1 van de Meetcode elektriciteit en B3.2.1.1 van de Meetcode gas RNB erkende meetverantwoordelijken;

 • Nachttarief: [Vervallen]

 • Net: Eén of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;

 • Netaansluiting: [Vervallen]

 • Netaansluitpunt: Het fysieke punt dat de grens tussen de aansluiting en het net van de netbeheerder aangeeft;

 • Netbeheerder: Een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de Wet is aangewezen voor het beheer van één of meer netten;

 • Netbeheerdersregister: Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de netbeheerders in Nederland;

 • Netgebied: Een aaneengesloten en samenhangend deel van een net van één netbeheerder, waarbinnen de processen allocatie en reconciliatie plaatsvinden;

 • Nettarief: De door de aangeslotene verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 95cb van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44b van de Gaswet;

 • Netverliezen (NV): Saldo van energie ingevoed op en energie afgenomen van een bepaald net gedurende een bepaalde tijd;

 • Netvlak: Een deel van het net waarvoor geldt dat de verbruikers aangesloten op dit deel van het net eenzelfde tarief in rekening krijgen;

 • Niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting: Een meetinrichting die niet voldoet aan het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen;

 • Nieuwe [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke]: De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten van een [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke zal gaan uitoefenen en die zich als zodanig in het aansluitingenregister heeft aangemeld of zal gaan aanmelden.

 • Nominaal meetvermogen: Het schijnbaar vermogen, overeenkomstig het bepaalde in B3.1.1.2.1 tot en met B3.1.1.2.4 van de Meetcode elektriciteit, te berekenen uit de nominale primaire spanning van de spanningstransformatoren en de nominale primaire stroom van de stroomtransformatoren;

 • Normaaltarief: [Vervallen]

 • Normaal telwerk: Een telwerk van een kleinverbruikmeetinrichting met twee of meer telwerken dat gebruikt wordt of kan worden voor de bepaling van de met het net uitgewisselde energie tijdens normaaluren;

 • Normaaluren: Uren van de dag waarvoor, in geval van een meetinrichting met dubbel telwerk, de met het net uitgewisselde elektrische energie wordt geregistreerd door het normaaltelwerk. Deze periode wordt ook wel aangeduid als “peak”;

 • Normale bedrijfstoestand: Toestand van het net waarbij alle transporten op de aansluitingen volgens de transportprognoses kunnen plaatsvinden;

 • Notificatierichtlijn: Richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204);

 • OBIS-code: Een code volgens het in IEC 62056-61 vastgelegde OBject Identification System, waarmee elementen van meetapparatuur kunnen worden geïdentificeerd;

 • Onbalans: De per programmatijdseenheid vastgestelde afwijking:

  • van het saldo van de verkoop, export, inkoop en import energietransacties van het goedgekeurde energieprogramma inclusief goedgekeurde wijzigingen op het goedgekeurde energieprogramma ten opzichte van de meetgegevens van invoeding en afname op de aansluitingen, waar de programmaverantwoordelijke programmaverantwoordelijk voor is, voor een programmaverantwoordelijke met volledige erkenning;

  • van het saldo van de verkoop, export, inkoop en import energietransacties van het goedgekeurde energieprogramma inclusief goedgekeurde wijzigingen op het goedgekeurde energieprogramma ten opzichte van nul voor een programmaverantwoordelijke met een handelserkenning;

 • Onbalans buitenland: Het verschil tussen het import/export energieprogramma van het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningssysteem met het buitenland en de feitelijk gerealiseerde import/export gedurende een bepaalde tijdsperiode;

 • Onbemeten aansluiting: Een aansluiting waarbij op grond van 2.1.3.5 of 2.1.3.8 van de Netcode elektriciteit geen meetinrichting aanwezig is;

 • Ongevoeligheid primaire regeling: Minimale frequentieverandering waarop de, op individuele productie-installaties aangebrachte, primaire regeling nog reageert.*

  * De ongevoeligheid wordt bepaald door de fysische eigenschappen van het regelsysteem;

 • Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;

 • Op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting: Een meetinrichting die voldoet aan het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen;

 • Operationele netwerkveiligheid: Het vermogen van het landelijk hoogspanningsnet om in voorzienbare omstandigheden operationeel te blijven;

 • Operationele taken: Alle activiteiten van de netbeheerders met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsvoering van het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningssysteem met een tijdsdomein van twee weken voor realisatie tot en met realisatie;

 • Opgesteld vermogen: Het maximale vermogen van een productie-eenheid dat onder nominale condities benut kan worden voor het leveren van elektrische energie (nameplate capacity).

 • Opwekvermogen: [Vervallen]

 • Order: Een opdracht tot het aankopen of verkopen van elektriciteit;

 • Oude [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke]: De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten zal gaan verliezen of heeft verloren en als gevolg daarvan uit het aansluitingenregister is verwijderd of zal worden verwijderd;

 • Overdrachtspunt: Het fysieke punt waar respectievelijk een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling of tussen de aansluiting van een net en de installatie van de aangeslotene kan worden gerealiseerd;

 • P4: Onderdeel van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting door middel waarvan de netbeheerder en de leverancier en in geval van een door de aangeslotene verstrekte machtiging een derde, toegang hebben tot de meetgegevens van die kleinverbruikmeetinrichting;

 • Particulier net: [Vervallen]

 • Primair allocatiepunt: Het eerste aan een aansluiting toegekende allocatiepunt;

 • Primair gedeelte van de meetinrichting: De eventueel aanwezige spannings- en stroommeettransformatoren met inbegrip van de aansluitklemmen waarop het secundaire deel van de meetinrichting is aangesloten;

 • Primaire regeling: De op (alle) productie-installaties lokaal uitgevoerde automatische inrichting, die binnen maximaal 30 seconden zorgt voor een constante verhouding tussen frequentieverandering en productie(vermogens)-verandering, teneinde een voortdurend evenwicht tussen gevraagd en geleverd vermogen in het gehele (internationaal) gekoppelde net te handhaven;

 • Primair reservevermogen: Het vermogen dat onder regie van de primaire regeling wordt geactiveerd;

 • Producent: Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het opwekken van elektriciteit;

 • Producent van gas: Een producent als bedoeld in artikel 1, onderdeel ag, van de Gaswet;

 • Productie-eenheid: Een (deel van een) productie-installatie, dat zelfstandig (ofwel onafhankelijk van de andere delen van de desbetreffende productie-installatie) kan worden ingezet voor het opwekken van elektriciteit. Van een productie-eenheid kunnen één of meer generatoren deel uitmaken;

 • Productielocatie: Een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet Waardering onroerende zaken waarop zich één of meer productie-installaties bevinden;

 • Productie-installatie: Een installatie, bestaande uit één of meer productie-eenheden, voor de opwekking van elektriciteit;

 • Productiemeetinrichting: Een meetinrichting waarmee de hoeveelheid opgewekte elektrische energie op het overdrachtspunt van een productie-installatie wordt gemeten;

 • Profielcategorie: Eén van de categorieën volgens paragraaf 2 van bijlage 1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarbij aansluitingen gecategoriseerd worden op basis van objectief vast te stellen kenmerken, zoals aansluitwaarde, schakeltijden, gecontracteerd transportvermogen en bedrijfstijd en waarbij voor elk van deze categorieën een eigen, voor de desbetreffende categorie kenmerkende reeks profielfracties wordt vastgesteld;

 • Profielgrootverbruikaansluiting: Een grootverbruikaansluiting waarvan de aansluitcapaciteit kleiner is dan of gelijk aan 100 kVA en waarbij de aangeslotene er voor gekozen heeft om een profielgrootverbruikmeetinrichting te (laten) plaatsen op het overdrachtspunt van zijn aansluiting;

 • Profielgrootverbruikmeetinrichting: Een meetinrichting die voldoet aan de in 4.3.3 van de Meetcode elektriciteit genoemde eisen;

 • Programmaverantwoordelijke (PV): Een marktpartij die door de system operator als programmaverantwoordelijke erkend is en daarmee de programmaverantwoordelijkheid daadwerkelijk mag uitvoeren;

 • Programmaverantwoordelijkenregister: Een door de system operator ingericht en beheerd register, waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van computermatige communicatie vermeld staan van de (rechts)personen die door de system operator als programmaverantwoordelijke zijn erkend;

 • Programmaverantwoordelijkheid: De verantwoordelijkheid van afnemers, niet zijnde afnemers zoals bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Wet, en vergunninghouders om programma’s met betrekking tot de productie, het transport en het verbruik van elektriciteit op te stellen of te doen opstellen ten behoeve van de netbeheerders en zich met inachtneming van de voorwaarden, bedoeld in artikel 31, te gedragen overeenkomstig die programma’s;

 • Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit: [Vervallen]

 • Reconciliatie: Verrekening over een bepaalde periode op basis van het verschil tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik tegen een gewogen marktprijs per kWh, zoals vastgesteld op basis van bijlage 6 van de Systeemcode elektriciteit;

 • Recreatienet: Een net waarvoor niet op grond van artikel 10, negende lid, van de Wet een netbeheerder is aangewezen en waarvan de onroerende zaken als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken waarmee het net een verbinding vormt ingevolge het bestemmingsplan, de WOZ-beschikking of een notariële akte recreatieve doeleinden hebben of ingevolge het bestemmingsplan, de WOZ-beschikking of een notariële akte niet bestemd zijn voor permanente bewoning en voor recreatieve doeleinden zijn bestemd;

 • Referentienummer: Een door de verzendende partij aan een bericht toe te kennen nummer waarmee het bericht en een eventuele reactie daarop in zijn administratie traceerbaar is;

 • Regeling betreffende meer dan één NEMO in een biedzone: De regeling opgenomen in de besluiten ACM/DE/2017/201098 en ACM/DE/2017/201104 van 17 februari 2017 van de ACM;

 • Regeling garanties van oorsprong: Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit Elektriciteitswet 1998;

 • Regeling groencertificaten: [Vervallen]

 • Regelruimte: Het beschikbaar vermogen verminderd met het vermogen dat zal worden benut:

  • voor energietransacties;

  • ten behoeve van het verbruik van de aangeslotene zelf of van derden achter de betreffende aansluiting;

 • Regionaal hoogspanningsnet: Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 50 kV of hoger, maar lager dan 110 kV en dat als zodanig wordt bedreven;

 • Regionale netbeheerder: Een netbeheerder die is aangewezen voor het beheer van één of meer netten, anders dan het landelijk hoogspanningsnet;

 • Rekening: [Vervallen]

 • Restspanning: Laagste waarde van de drie gekoppelde spanningen die optreedt op het netaansluitpunt van een productie-installatie tijdens een kortsluiting in het net;

 • Restverbruik (RV): Het resultaat van de totale netinvoeding (TNI) minus het gemeten verbruik (GV) minus het berekende verbruik (BV) minus de netverliezen (NV);

 • Richtfrequentie: De richtfrequentie is gelijk aan 50 Hz, maar in perioden van tijdcorrectie wordt de richtfrequentie gelijk aan 49,99 of 50,01 Hz;

 • Richtlijn: Richtlijn nr. 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (Pb EU 2009, L 211);

 • Risicogebied: Een gebied of een terrein waar redelijkerwijs te verwachten is dat personen daar zonder schoeisel lopen en waar de netten van de netbeheerders liggen, waarvan de aarding doorverbonden is met de metalen objecten als bedoeld in artikel 2.2.1.2. Het kan dan gaan om zowel een gebied of terrein dat voor het publiek is opengesteld en normaliter vrij toegankelijk is als een particulier gebied of terrein. Voorbeelden zijn parken, kinderspeelplaatsen en speeltuinen, recreatiegebieden en gebieden waar natuurlijke wateren aanwezig zijn;

 • SAP: All TSOs’ proposal for the establishment of a single Allocation Platform (SAP) in accordance with Article 49 and for the cost sharing methodology in accordance with Article 59 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation, zoals goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) bij besluit ACM/DE/2017/205795 van 17 oktober 2017;

 • Schakelstoring: Een storing in de meetinrichting waardoor de aansturing van de telwerken niet heeft plaatsgevonden op de bij het profiel behorende tijden.

 • Secundair allocatiepunt: Een door de netbeheerder aan een aansluiting toegekend allocatiepunt, niet zijnde het primaire allocatiepunt;

 • Secundaire bekabeling (van de meetinrichting): Bekabeling tussen de aansluitklemmen van de secundaire wikkelingen van de meettransformatoren en de kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters;

 • Secundair gedeelte van de meetinrichting: Het deel van de meetinrichting vanaf de aansluitklemmen van de secundaire wikkelingen van de meettransformatoren tot en met de kWh-meters en de kvarh-meters en de dagelijks op afstand uitleesbare meetinrichting;

 • Secundaire regeling: [Vervallen]

 • Secundair reservevermogen: [Vervallen]

 • Spanningsregeling: Primaire spannings- en blindvermogensregeling lokaal op productie-installaties uitgevoerd;

 • Spanningsstatiek: De verhouding tussen optredende spanningsverandering (relatief) en geregelde blindvermogen (relatief) uitgedrukt in procenten;

 • Spanning Uc: De spanning Uc is de door de netbeheerder aangegeven en met de verbruiker overeengekomen toegekende waarde van de spanning;

 • Standaardprofiel: Een tijdreeks van profielfracties, zoals vastgesteld voor een bepaalde profielcategorie;

 • Standaardjaarverbruik (SJV): Het verwachte verbruik van een kleinverbruiker of een profielgrootverbruiker op een aansluiting bij gestandaardiseerde condities en op basis van een genormaliseerd jaar;

 • Statiek (van de primaire regeling): De verhouding tussen relatieve frequentieverandering en relatieve vermogensverandering uitgedrukt in procenten;

 • Storing: Verstoorde bedrijfstoestand;

 • Stroomsommatie (van de meetinrichting): Het sommeren van meetstromen door parallelschakeling van de secundaire wikkelingen van stroomtransformatoren of door toepassing van sommeerstroomtransformatoren;

 • Switch: De wisseling van leverancier, programmaverantwoordelijke of meetverantwoordelijke op een aansluiting;

 • Syntactisch correct: Voldoet aan de specificaties, bedoeld in 9.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas;

 • Systeemdiensten: De diensten die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitvoert om het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen, om grootschalige onderbrekingen van het transport van elektriciteit op te lossen, en om de energiebalans op alle netten te handhaven of te herstellen;

 • Systeemdienstentarief: [Vervallen]

 • System operator: De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, waar deze verantwoordelijke is voor het leveren van de systeemdiensten;

 • Tariefcategorie (TC): Eén van de categorieën volgens 3.7.1 van de Tarievencode elektriciteit, waarbij binnen categorie f: “LS” nog worden onderscheiden de categorieën van aangeslotenen met een meetinrichting met enkeltelwerk, aangeslotenen met een meetinrichting met dubbel telwerk die omstreeks 21:00 uur omschakelt van normaal- of totaaltelwerk naar laagtelwerk en aangeslotenen met een meetinrichting met dubbel telwerk die omstreeks 23:00 uur omschakelt van normaal- of totaaltelwerk naar laagtelwerk;

 • Tariefcorrectiefactor (TCF): Een vermenigvuldigingsfactor die per programmaverantwoordelijke per profielcategorie wordt toegepast indien er binnen een profielcategorie één of meer tariefcategorieën met zowel normaal- als laaguren van toepassing zijn;

 • Tariefdrager: Een element om de aan een deelmarkt toegedeelde kosten bij de aan het netvlak aangesloten verbruikers in rekening te brengen;

 • Tariefperiode (TP): Een aaneengesloten periode van normaaluren of laaguren;

 • Tariefzone: De aanduiding in het aansluitingenregister van het kenmerk van een telwerk, te weten normaaltelwerk, totaaltelwerk of laagtelwerk. Ingeval van een enkeltelwerk wordt altijd de aanduiding normaaltelwerk gebruikt;

 • Telemetriegrootverbruikaansluiting: Een grootverbruikaansluiting die geen profielgrootverbruikaansluiting is;

 • Telemetriegrootverbruikmeetinrichting: Een meetinrichting die voldoet aan de in 4.3.4 van de Meetcode elektriciteit genoemde eisen;

 • Telwerk: Een samenstel van cijferrollen bij een Ferrarismeter dan wel een dataregister van een digitale kWh-meter waarin de gemeten totale hoeveelheid elektrische energie voor een bepaalde energierichting voor normaaluren of laaguren wordt vastgelegd;

 • Telwerkindicatie: De identificatie van de onderscheiden telwerken op een meetinrichting:

  • a. Bij een handopgenomen meetinrichting zoals zichtbaar op de meter zelf, en;

  • b. Bij een meetinrichting die op afstand uitleesbaar is door middel van de OBIS-code;

 • Toegankelijk meetregister: Een register, bevattende vastgestelde meterstanden en verbruiken betreffende kleinverbruikaansluitingen;

 • Toestemmingssleutel: een door de leverancier toegekend uniek kenmerk aan de door hem van de klant ontvangen toestemming;

 • Totaaltelwerk: Een telwerk van een kleinverbruikmeetinrichting met twee of meer telwerken dat gebruikt wordt of kan worden voor de bepaling van de met het net uitgewisselde energie tijdens normaal- en laaguren tezamen;

 • Totaal verondersteld geprofileerd verbruik (TVGV): De som van alle veronderstelde geprofileerde verbruiken in het net van de netbeheerder;

 • Totale netinvoeding (TNI): Het saldo van de energie-uitwisseling op de netkoppelingen gemeten conform 2.1.1 sub a van de Meetcode elektriciteit;

 • Transactiepartij: Een natuurlijke of rechtspersoon die in het energieprogramma van een erkende programmaverantwoordelijke als bedoeld in 3.2 van de Systeemcode elektriciteit als partij is vermeld op de grond dat die programmaverantwoordelijke in dat programma een energietransactie met die natuurlijke of rechtspersoon verantwoordt;

 • Transit: Elektriciteitstransport door een land als gevolg van een contract tussen partijen in twee andere landen, uitgevoerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

 • Transportbeperking: De situatie waarbij een netbeheerder de transportdienst niet kan leveren binnen de overeengekomen kwaliteitscriteria;

 • Transportdienst: Het transporteren van elektriciteit van producenten naar verbruikers door gebruik te maken van het net. Hieronder wordt mede verstaan het oplossen van transportbeperkingen, het compenseren van netverliezen en het instandhouden van de spannings- en blindvermogenshuishouding;

 • Transportprognose: Een door de aangeslotene of diens programmaverantwoordelijke per tijdsperiode opgestelde en bij de betreffende netbeheerder ingediende planning van de som van afname of invoeding per netaansluit- of verzamelpunt dat valt onder de verantwoordelijkheid van de aangeslotene of diens programmaverantwoordelijke;

 • Transporttarief: Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder bij een aangeslotene ter dekking van de kosten van de transportdienst;

 • Type aansluiting: De aanduiding in het aansluitingenregister of de aansluiting geschikt is voor:

  • a. Uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit het net naar de aangesloten installatie, of;

  • b. Uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit de aangesloten installatie naar het net, of;

  • c. Een combinatie van beide;

 • UCTE: Union pour la Coordination du Transport de l’Electricité. Dit is de unie van elektriciteitsbedrijven verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem en de landelijke netten die onderling synchroon gekoppeld zijn uit de landen: België, Bosnië-Herzegovina, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Servië, Slovenië, Spanje en Zwitserland;

 • Uitgelezen meterstand: Een meterstand die met behulp van elektronische hulpmiddelen ter plaatse van de meetinrichting of op afstand is uitgelezen;

 • Uithuizing: Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak verlaat en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting beëindigt;

 • Uit-switch: [Vervallen]

 • Uitwisseling met het buitenland: De som van alle importen uit het buitenland van elektrische energie verminderd met de som van alle exporten naar het buitenland van elektrische energie;

 • Vastgestelde meterstand: Een meterstand die na collectie en succesvolle validatie is vastgesteld door:

  • a. Het meetbedrijf (ingeval deze meterstand betrekking heeft op een kleinverbruikmeetinrichting) of

  • b. De meetverantwoordelijke (ingeval deze meterstand betrekking heeft op een grootverbruikmeetinrichting);

 • Verblijfsfunctie: De aanduiding in het aansluitingenregister die aangeeft welke vermindering van de energiebelasting van toepassing is op grond van artikel 61 van de Wet Belastingen op milieugrondslagen;

 • Verbruiker: Een aangeslotene die elektrische energie afneemt van het net;

 • Vergunninghouder*: Een houder van een leveringsvergunning als bedoeld in artikel 95a van de Wet;

 • Verliesbericht: Het bericht waarmee de netbeheerder aan de oude leverancier, oude programmaverantwoordelijke of oude meetverantwoordelijke aankondigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verliesbericht de rechten en plichten voor de in het verliesbericht vermelde aansluiting zal verliezen;

 • Vermenigvuldigingsfactor: In geval van elektriciteit het samenstel van alle correctiefactoren met betrekking tot de fysieke meting die nodig zijn om uit de tellerstanden de daadwerkelijke hoeveelheid met het net uitgewisselde energie te kunnen vaststellen; In geval van gas het product van alle specifiek voor de meetinrichting van toepassing zijnde factoren op telwerkniveau met uitzondering van de volumeherleidingsfactor om tot een normaalvolume te komen;

 • Verondersteld geprofileerd Verbruik (VGV): De profielfractie (PF) vermenigvuldigd met de tariefcorrectiefactor (TCF), de klimaatcorrectiefactor (KCF) en de som van de standaardjaarverbruiken van alle afnemers per programmaverantwoordelijke in een profielcategorie in een bepaalde tariefcategorie;

 • Verordening: [Vervallen]

 • Verordening 713/2009: Verordening nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (Pb EU 2009, L 211);

 • Verordening 714/2009: Verordening nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 (Pb EU 2009, L 211) markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (Pb EU 2009, L 211);

 • Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM): Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer;

 • Verordening (EU) 2016/631: Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net;

 • Verordening (EU) 2016/1719 (GL FCA): Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de lange termijn;

 • Verrekenperiode: De tijdseenheid waarmee de onbalansverrekening plaatsvindt, te weten 15 minuten;

 • Verstoorde bedrijfstoestand: Toestand van een net waarbij transporten zijn geannuleerd of onderbroken;

 • Verwant bedrijf: Een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;

 • Verwervingsbericht: Het bericht waarmee de netbeheerder aan de nieuwe leverancier, nieuwe programmaverantwoordelijke of nieuwe meetverantwoordelijke bevestigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verwervingsbericht de rechten en plichten voor de in het verwervingsbericht vermelde aansluiting zal verkrijgen;

 • Verzamelpunt: Een punt in het net, aan te wijzen door de netbeheerder, dat gebruikt kan worden door de programmaverantwoordelijken voor het opgeven van hun transportprognoses zijnde de som van de transportprognoses van de netaansluitpunten van die programmaverantwoordelijke op lager gelegen spanningsniveaus achter het desbetreffende punt;

 • Voorzieningsgebied: Het gebied of de gebieden zoals genoemd in de aanwijzing van de netbeheerder;

 • Vrije afnemer: [Vervallen]

 • Warmtekrachtkoppeling: De gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit of mechanische energie door verstoking van een brandstof, waarvan de warmte nuttig gebruikt wordt, anders dan voor de productie van elektriciteit;

 • Werkdag: Een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, noch een in het tweede of krachtens het derde lid van genoemd artikel met een algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dag;

 • Wet: De Elektriciteitswet 1998;

 • XBID-project: Het XBID-project zoals gedefinieerd in artikel 2 van de regeling betreffende meer dan één NEMO in een biedzone.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 2016

De Autoriteit Consument en Markt

,
namens deze:

F.J.H. Don

bestuurslid

Terug naar begin van de pagina